آزمونهای ناپارامتری

فرض کنید داده هایتان مفروضه های تحلیل واریانس را رعایت نمی کنند. چه باید کرد؟ خوشبختانه می توان در این حالت از آزمون های ناپارامتری استفاده کرد. اگر قصد دارید تحلیل واریانس این آزمودنی انجام دهید اما داده های شما رتبه ای اند و برای این آزمون ، مناسب نیستند آزمون پارامتری کروسکال – والیس گزینه مناسبی است. هنگامی که داده ها رتبه ای باشند و فقط دو گروه با هم مقایسه شوند آزمون مجموع رتبه های ویلکاکسون و آزمون U من – ویتنی انتخاب های مناسبی هستند ( مکسول و دیلاتی، ۲۰۰۴). هرچند آزمون کروسکال- والیس هیچ مفروضه ای درباره توزیع جامعه مطرح نمی کند، تلویحاً مفروضه همگنی واریانس ها را می پذیرد. به همین دلیل، مکسول و میلادی (۲۰۰۴) پیشنهاد می کنند وقتی واریانس ها همگن نیستند، به ویژه اگر تعداد آزمودنی ها در خانه ها برابر نباشد ، از آزمون W ( ضریب توافق رتبه ای کندال ) و آزمونF استفاده شود. برای مقایسه خانه ها او را به دو به دو می توان از آزمون های رتبه بندی دو به دو یا رتبه بندی توأم استفاده کرد ( مکسول و دیلانی، ۲۰۰۴) ،

اگر طرح شناسنا اندازه گیری مكرر است و فقط یکی متغیر مستقل دارید، آزمون فریدمن ممکن است مناسب باشد (مكسول و دیلانی ، 2004 ) . آزمون فریدمن همانند کروسکال و الیس ترتیب رتبه های نمرات تحلیل می کند و بنابراین برای داده های رتبه ای کاربرد دارد . برای داده های طبقه ای ( اسمی ) ، مناسب ترن تحلیل ، اغلب آزمون مجذور کای یا تحلیل بین طبقه ای است ( راجرز ، 1995 ) . هنگامی که متغیر مستقل چندین سطح دارد یا هنگامی که بیش از یک متغیر مستقل وجود دارد ، اگر مجذور کای معنی دار شد می توانید از آزمون تعقیبی استفاده کنید. این کار را می توانید با آزمون های نسبت Z انجام دهید . معادل های ناپارامتری تحلیل واریانس که پیچیده تر هستند ( تحلیل لوجیت یا تحلیل خطی – لگاریتمی ) نیز ممکن است مناسب باشد .

روش تحقیق(فصل سوم)

طرح پژوهش
شرکت کنندگان (آزمودنیها)
محیط و ابزار پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته (اندازهها)
روش اجرا
اندازه گیری
عملیاتی کردن متغیرها
ویژگیهای مهم ابزارها را بشناسید
به اندازه کافی صحیح و مرتبط باشند.
پایایی ابزارهای خود را بسنجید
روایی ابزارهای خود را بسنجید
دستورالعمل ابزار
پایایی نمره گذاران
ثبات زمانی
روایی همگرا و ممیز
تعمیم پذیری در موقعیت های مختلف
ابزار های دیگران را با احتیاط به کار ببرید
از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب ابزارها اجتناب کنید
ابزارهای پژوهش را تهیه کنید
انتخاب آزمون های آماری مناسب
ابتدا دانش آماری خود را افزایش دهید
برای تحلیل آماری برنامه ریزی کنید
تحلیل مقدماتی
آزمون های پارامتریک برای مقایسه گروه ها
تحلیل واریانس و آزمون های t
آزمونهای تعقیبی
تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری
آزمونهای ناپارامتری
آزمون های همبستگی
همبستگی دومتغیری (پارامتری و ناپارامتری )
رگرسیون
رگرسیون چند گانه پارامتری
نسخه های ناپارامتری رگرسیون
تحلیل کار کرد ممیز
تحلیل عاملی
رویکردهای آزمون مدل
مراقب داده های غیر مستقل باشید
مراقب اصطلاحات علمی باشید
با احتیاط از دیگران کمک بگیرید
جمع آوری ، مدیریت و تحلیل داده ها
مطالعه مقدماتی انجام دهید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.