ابتدا دانش آماری خود را افزایش دهید

اگر تازه دوره تحصیلات تکمیلی را شروع کرده اید ، سعی کنید کارهای پژوهشی و تحلیل های آماری انجام دهید . سپس از نزدیک با استادان و پژوهشگران همکاری کنید . از آن ها بپرسید چرا یک تحلیل آماری خاص ، مناسب از سایر تحلیل های آماری است . به عهده گرفتن مسوولیت تحلیل آماری پژوهش ، شما را وادار می کند درباره ویژگی ها و مشخصات آزمون های آماری اطلاعات بیشتری به دست آورید . فایده دیگرش این است که باعث می شود از طریق حساسیت زدایی منظم بر اضطراب آمار غلبه کنید !

در مرحله بعد باید کتابهایی درباره آمار پیدا کنید که برای شما مناسب هستند. درباره هر موضوع آماری ده ها کتاب وجود دارد. همچنین، بسیاری از استادان، روش های آماری را در سایت های اینترنتی معرفی کرده اند. اطلاعات کتابها و سایت های اینترنتی ازنظر پیچیدگی، تمرکز، تعادل بین مطالب ریاضی و تبیینی ، عمق مطالب و حتی گاهی از نظر اصطلاحات و نمادها باهم متفاوتند . در نتیجه، مطالب مختلف ممکن است برای شما مناسب یا نامناسب باشند باید اطلاعاتی را پیدا کنید که برای شما قابل فهم باشند. در این فصل، به کتاب هایی اشاره می کنیم که برای یادگیری آمار مفیدند. همچنین، منابع دیگری را در پایان فصل معرفی کرده ایم. باید منابعی را پیدا کنید که نیازهای شما را به خوبی و به زبان ساده برطرف کنند.

روش تحقیق(فصل سوم)

طرح پژوهش
شرکت کنندگان (آزمودنیها)
محیط و ابزار پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته (اندازهها)
روش اجرا
اندازه گیری
عملیاتی کردن متغیرها
ویژگیهای مهم ابزارها را بشناسید
به اندازه کافی صحیح و مرتبط باشند.
پایایی ابزارهای خود را بسنجید
روایی ابزارهای خود را بسنجید
دستورالعمل ابزار
پایایی نمره گذاران
ثبات زمانی
روایی همگرا و ممیز
تعمیم پذیری در موقعیت های مختلف
ابزار های دیگران را با احتیاط به کار ببرید
از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب ابزارها اجتناب کنید
ابزارهای پژوهش را تهیه کنید
انتخاب آزمون های آماری مناسب
ابتدا دانش آماری خود را افزایش دهید
برای تحلیل آماری برنامه ریزی کنید
تحلیل مقدماتی
آزمون های پارامتریک برای مقایسه گروه ها
تحلیل واریانس و آزمون های t
آزمونهای تعقیبی
تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری
آزمونهای ناپارامتری
آزمون های همبستگی
همبستگی دومتغیری (پارامتری و ناپارامتری )
رگرسیون
رگرسیون چند گانه پارامتری
نسخه های ناپارامتری رگرسیون
تحلیل کار کرد ممیز
تحلیل عاملی
رویکردهای آزمون مدل
مراقب داده های غیر مستقل باشید
مراقب اصطلاحات علمی باشید
با احتیاط از دیگران کمک بگیرید
جمع آوری ، مدیریت و تحلیل داده ها
مطالعه مقدماتی انجام دهید