ابزار های دیگران را با احتیاط به کار ببرید

آیا می توان از ابزار های دیگران برای اهداف دیگری استفاه کرد ؟ ممکن است مقیاس بسیار خوبی برای سنجش جرات ورزی پیدا کرده باشید و بخواهید مقیاس را تغییر دهید تا بتوانید آن را با افراد دارای اختلال شخصیت چندگانه به کار ببرید . البته منظور از تغییر آزمون ، تغییر دستور العمل و جهت گیری آزمون است .

آیا ویژگی های روان سنجی آزمون اصلی در مورد پژوهش شما کاربرد دارند ؟ نمی توانید از این مساله مطمئن باشید . منطق کار این است که هرچه تغییرات کمتری در ابزار ایجاد کنید ، بیشتر می توانید فرض کنید که ویژگی های آزمون اصلی هم چنان پا برجا هستند . مثلا نمراتی که از اجرای فقط برخی از خرده مقیاس های 2-MMPI (پرسشنامه چندوجهی شخصیت مینه سوتا) به دست آمده اند را می توان با نمرات همان خرده مقیاس ها در مقیاس کامل 2-MMPI مقایسه کرد. مکر این که از طریق برخی روشها مطمئن شوید نمراتی که از اجرای برخی خرده مقیاسها به دست آمده اند با نمرات همه خرده مقیاس ها برابرند. یکی از روش ها انجام مطالعه مقدماتی است. میتوان همبستگی نمرات نسخه کوتاه شده را با نمرات نسخه کامل محاسبه کرد (مانند زمانی که پایایی فرمهای موازی سنجیده می شود. همان طور که قبلا اشاره شد ابزارهای دیگری را که به سنجش روایی ابزار جدید کمکی می کنند می توانید در پایان نامه یا رساله خود بیاورید.

روش تحقیق(فصل سوم)

طرح پژوهش
شرکت کنندگان (آزمودنیها)
محیط و ابزار پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته (اندازهها)
روش اجرا
اندازه گیری
عملیاتی کردن متغیرها
ویژگیهای مهم ابزارها را بشناسید
به اندازه کافی صحیح و مرتبط باشند.
پایایی ابزارهای خود را بسنجید
روایی ابزارهای خود را بسنجید
دستورالعمل ابزار
پایایی نمره گذاران
ثبات زمانی
روایی همگرا و ممیز
تعمیم پذیری در موقعیت های مختلف
ابزار های دیگران را با احتیاط به کار ببرید
از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب ابزارها اجتناب کنید
ابزارهای پژوهش را تهیه کنید
انتخاب آزمون های آماری مناسب
ابتدا دانش آماری خود را افزایش دهید
برای تحلیل آماری برنامه ریزی کنید
تحلیل مقدماتی
آزمون های پارامتریک برای مقایسه گروه ها
تحلیل واریانس و آزمون های t
آزمونهای تعقیبی
تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری
آزمونهای ناپارامتری
آزمون های همبستگی
همبستگی دومتغیری (پارامتری و ناپارامتری )
رگرسیون
رگرسیون چند گانه پارامتری
نسخه های ناپارامتری رگرسیون
تحلیل کار کرد ممیز
تحلیل عاملی
رویکردهای آزمون مدل
مراقب داده های غیر مستقل باشید
مراقب اصطلاحات علمی باشید
با احتیاط از دیگران کمک بگیرید
جمع آوری ، مدیریت و تحلیل داده ها
مطالعه مقدماتی انجام دهید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.