از مشکلات رایج اجتناب کنید

بیشتر اوقات، مجموع‌‌های از مشکلات رایج در بخش بحث پایان نامه ها، رساله ها یا مقاله ها وجود دارند. از‌‌‌‌ این مشکلات دوری کنید:
۱- یافته‌‌های نزدیک به معنی دار یا غیر معنی دار طوری بیان نکنید که انگار معنی دارند. یافته‌‌های غیرمعنی دار هرچند به معنی دار نزدیک باشند، نباید معنی دار تلقی شوند. جمله زیر طوری بیان شاه است که گویی یک یافته غیر است.‌‌‌‌ این یافته که پسران، فعال تر از دختران هستند نزدیک به معنی داری بود.

2- طوری وانمود نکنید که انگار پرسشنامه‌‌ها معادل تجربه‌‌های واقعی‌‌‌اند. بهتر است بگویید: مادران شاغل گزارش کردند که فرزندانشان بیشتر از فرزندان مادران غیرشاغل مشکلات رفتاری دارند. نه‌‌‌‌ این که بگویید: «فرزندان مادران شاغل مشکلات رفتاری بیشتری نسبت به فرزندان مادران غیر شاغل داشتند». یافته‌‌ها را دقیق توضیح دهید تا بتوانید تبیین درست تر را انتخاب کنید.‌‌‌‌ آیا فرزندان مادران شاغل واقعاً مشکلات بیشتری دارند. یا‌‌‌‌ این که مادران شاغل به اشتباه تصور می‌کنند که فرزندانشان مشکلات بیشتری دارند.

3- اگر یافته‌‌‌هایی را در فصل چهارم (نتایج) مطرح نکرد‌‌ه‌اید، در فصل پنجم (بحث) درباره آن‌‌ها بحث نکنید. اگر می‌خواهید درباره یافته‌‌های جانبی بحت کنید، ابتدا یافته‌‌ها را در فصل چهارم مطرح کنید و سپس در فصل پنجم آن‌‌ها را توضیح دهید.

4- نتایج را در بخش بحث تکرار نکنید. همان طور که بار‌‌ها تأکید کرده‌‌‌‌ایم، از خلاصه کردن یافته‌‌ها فراتر بروید و یافته‌‌ها را تفسیر، ترکیب، تحلیل و نقد کنید.

بحث و نتیجه گیری (فصل پنجم) و منابع

بخش پیشینه پژوهش و روش شناسی را بازبینی کنید
بخش بحث را بنویسید
یافته‌‌‌ها را خلاصه کنید
یافته را تفسیر کنید
یافته‌‌‌های خود را به یافته‌‌‌های دیگران پیوند دهید
کاربرد‌‌های پژوهش
محدودیت‌‌‌های پژوهش را بنویسید
به مشکلات روایی درونی اشاره کنید
محدودیت‌‌‌های روایی بیرونی را بیان کنید
مشکلات ‌‌‌اندازه‌گیری را بیان کنید
مشکلات آماری را بیان کنید
روند پژوهش‌‌‌هآی اینده را ترسیم کنید
دیدگاه‌‌های خود را نقد کنید
از مشکلات رایج اجتناب کنید
مطالب را به خوبی سازماندهی کنید