اطلاعات مرتبط را ذکر کنید

برای هر تحلیل آماری که انجام می‌دهید نام و مشخصات روش آماری را ذکر کنید. برای مثال، خصوصیات تحلیل واریانس را بنویسید از جمله عوامل، سطوح هر یک از عواملی،‌‌‌‌ این که‌‌‌‌آیا شامل ‌‌‌اندازه‌‌‌های مکرر هستند و نام آزمون‌‌های تعقیبی که استفاده شد‌‌ه‌اند. مقادیر آماری مهم (مثل F,t,p) را برای نتایج معنی دار ذکر کنید.

برخی استادان از شما می‌خواهند اطلاعات مربوط به نتایج غیرمعنی دار در بخشی پیوست بیاورد. میانگین، انحراف استاندارد و حجم نمونه هر متغیر وابسته را در‌‌‌‌ این بخش قرار دهید. در پژوهش‌های همبستگی‌، موارد فوق را به صورت کلی لحاظ کنید مگر‌‌‌‌ این که نمونه برای تحلیل‌‌های بعدی تقسیم شده باشد (در‌‌‌‌ این حالت، برای هر زیر گروه نیازمند میانگین، حجم نمونه و انحراف جداگانه هستید). بهتر است برای تحلیل اولیه‌‌‌ اندازه انر را نیز ذکر کنید زیرا مقدار P درباره شدت رابطه یا مقدار تاثیر یک عامل چیزی بیان نمی‌کند (ویلکینسون و همکاران، ۲۰۱۰). به علاوه، فاصله اطمینان‌‌‌ها را نیز محاسبه کنید.

اگر گروهی از آزمودنی‌‌ها را باهم مقایسه می‌کنید، میانگین، انحراف استاندارد و حجم نمونه مناسب با هر اثر معنی دار را ذکر کنید. برای مثال اگر تحلیل واریانس (جنسیت نمره کلاسی) نشان دهنده تاثیر اصلی جنسیت است.‌‌‌‌ این نوع داده‌‌ها را ارائه کنید. همچنین، شاید بخواهید داده‌‌های مذکور را برای هر ردیف از جنسیت-نمره کلاسی، در بخش پیوست قرار دهید. چه داده‌‌هایی را بهتر است در قالب نمودار و چه داده‌‌هایی را در قالب متن ارائه کنید؟ به طور کلی، میانگین و انحراف استاندار را بهتر است در قالب جدول ارائه کنید مگر‌‌‌‌ این که تعداد آن‌‌ها آن قدر کم باشد که بتوان آن‌ها را به راحتی در متن نمایش داد. داده‌‌ها را طوی نمایش دهید که فهم آن‌‌‌ها برای خواننده ساده تر باشد. نام آزمون‌‌‌های آماری و ویژگی‌‌‌های آن‌‌‌ها را در متن توضیح دهید.

نتایج (فصل چهارم)

تحلیل‌‌‌های مقدماتی
نتایج را به ترتیب ذکر کنید
اطلاعات مرتبط را ذکر کنید
نتایج را روشن و دقیق بیان کنید
از قواعد ارائه داده‌‌های آماری پیروی کنید
تحلیل‌‌‌های تکمیلی
جدول‌‌های مناسب تهیه کنید
شکل‌‌‌های مناسب آماده کنید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.