انواع مطالعات

بسياري از مقالات منتشر شده روشي نوين يا يک يافته جديد را گزارش مي کنند که باعث روشن تر شدن موضوعي مي گردد. اين نوع مطالعات به منظور پاسخ دهي مستقيم به يک پرسش يا آزمايش يا يک نظريه به وجود نيامدند، بلکه داراي هدفي مي باشند که بايستي در مقدمه توصيف گردد. همان طور که در شکل 1 نشان داده شده، صرف نظر از نوع مطالعه، روش مشابهي براي پرداختن به مشکل بررسي شده، در زمان نوشتن مقدمه وجود دارد. مثال 2 و تمرينات يادگيري در پايان مقاله راه هايي براي انجام اين کار نشان مي دهند. مثال 2 يک مقدمه اصلاح شده از يک مقاله براي توصيف اين يافته است که، علاوه بر ماتريس هاي زيستي، حلال ها نيز مي توانند برروي عملکرد روش طيف سنجي جرم تاثير بگذارند. مقدمه با موضوع گسترده ي طيف سنجي جرمي با استفاده از يونيزاسيون الکترواسپري آغاز شده و در خصوص مزاياي آن و چگونگي موفقيت آزمايشگاه هاي باليني دراستفاده از اين شيوه توضيح داده و در نهايت موضوع را به يک روش خاص که به عنوان منشا مطالعه مشخص شده است، محدود مي نمايد. اين، اطلاعات شناخته شده است. پاراگراف دوم، در حالي که به صورت مستقيم يک خلاء موجود در دانش يا مشکلات موجود در مطالعات پيشين را بيان نمي-کند، مشکلي که از پيش ناشناخته بوده است را در مرکز توجه خواننده قرار مي دهد. همچنين به صورتي غيرمستقيم اين پرسش را مطرح مي نمايد: آيا ويژگي حلاليت تاثيري بر بهره وري يونيزه سازي در طيف سنجي جرم الکترواسپري دارد؟ دو جمله آخر (پاراگراف 3) مقدمه را با عنوان نمودن هدف مقاله و اين که چه اطلاعات جديدي فراهم مي آورد، پايان مي دهند. اين مقدمه، اگرچه از شيوه اي متفاوت پيروي مي کند، از اطلاعات شناخته شده به يک مشکل ناشناخته از قبل به هدف خاص مقاله، محدود مي گردد.

مقدمه مقاله: طراحی صحنه تأتر

1. مقدمه ي مخروطي
2. عبارات انتقالي
3. انواع مطالعات
4. طول مقدمه و همپوشاني آن با ساير بخشها
5. سازگاري و مطابقت با ديگر بخش ها
6. سخن آخر

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.