به مشکلات روایی درونی اشاره کنید

طرح پژوهش همیشه مسائلی نیز به دنبال دارد. در طرح‌های همبستگی یا شبه آزمایشی که انتخاب متغیر ‌‌‌‌مستقل در آن‌‌ها تصادفی نیستند نمی‌توان گفت که متغیر مستقل علت ایجاد تفاوت در متغیر وابسته است. فقط در صورتی که متغیر مستقل دستکاری شده باشد می‌توانید ادعا کنید که متغیر مستقل در‌‌‌ متغیر‌‌های وابسته تاثیر داشته است..‌‌‌ این روابط شامل علیت معکوس (که در آن، متغیر وابسته در متغیر مستقل تاثیر می‌گذارد)، علیت متغیر سوم (متغیر مداخله گر در متغیر وابسته و مستقل بسیار نباشد باید برای روابط بین متغیر مستقل و می‌گذارد) و علیت متقابل یا دوری (افزایش متغیر مستقل باعث تغییر در متغیر وابسته می‌شود و افزایش متغیر وابسته نیز باعث تغییر در متغیر مستقل می‌شود). مطمئناً اگر متغیر‌‌های مداخله گر را کنترل کنید می‌توانید از‌‌‌‌ این روابط برای تبیین نتایج استفاده کنید اما در چنین طرح‌‌هایی نمی‌توانید از اصطلاحات علت و معلولی استفاده کنید. زمانی نیز که از طرح‌‌های آمیخته استفاده می‌شود در نسبت دادن رابطه علت و معلولی، مسائلی به وجود می‌ ایند.‌‌‌‌ این نوع طرح‌‌‌ها شامل حداقل یک متغیر مستقل هستند که آزمایشی است (بدین معنی که شما آن را دستکاری می‌کنید) و متغیر مستقل دیگری که آن را دستکاری نکرده‌‌‌‌اید. برای مثال، پژوهش را در نظر بگیرید که در آن، گروه جوان و مسن یکی از دو تکلیف آزمایشی حافظه را انجام می‌دهند. تفاوت‌‌‌های عملکرد دو گروه ممکن است به علت تغییراتی که در شرایط ‌‌‌‌ایجاد کرده‌‌‌‌اید باشند اما تفاوت‌‌های مرتبط با سن را نمی‌توان تنها به عامل سن نسبت داد زیرا سن را دستکاری نکرده‌‌‌‌اید. برای کسب اطلاعات بیشتر در زمینه روایی درونی طرح‌‌‌های مختلف می‌توانید به کتاب‌‌های کازدین (۲۰۰۳)، شادیش، کوک و کمپل (۲۰۰۲) مراجعه کنید.

ممکن است با نگاهی به آنچه تاکنون انجام داد‌‌ه‌اید، متوجه شوید که در جمع آوری اطلاعاتی که به درک بهتر یافته‌‌‌ها کمک می‌کنند چندان موفق نبود‌‌ه‌اید. یا شاید متغیر‌‌های مداخله گری وجود داشته که آن‌‌‌ها را کنترل نکرده‌‌‌‌اید. اگر قبلا راجع به‌‌‌‌ این موارد بحث نکرد‌‌ه‌اید، آن‌‌‌ها را مطرح کنید.

بحث و نتیجه گیری (فصل پنجم) و منابع

بخش پیشینه پژوهش و روش شناسی را بازبینی کنید
بخش بحث را بنویسید
یافته‌‌‌ها را خلاصه کنید
یافته را تفسیر کنید
یافته‌‌‌های خود را به یافته‌‌‌های دیگران پیوند دهید
کاربرد‌‌های پژوهش
محدودیت‌‌‌های پژوهش را بنویسید
به مشکلات روایی درونی اشاره کنید
محدودیت‌‌‌های روایی بیرونی را بیان کنید
مشکلات ‌‌‌اندازه‌گیری را بیان کنید
مشکلات آماری را بیان کنید
روند پژوهش‌‌‌هآی اینده را ترسیم کنید
دیدگاه‌‌های خود را نقد کنید
از مشکلات رایج اجتناب کنید
مطالب را به خوبی سازماندهی کنید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.