تحلیل‌‌‌های تکمیلی

تحلیل‌‌های مرتبط با فرضیه‌‌های اصلی اغلب موجب مطرح شدن سؤال‌‌‌های دیگری می‌شو آن با تحلیل‌‌‌های اضافی به آن‌‌ها پاسخ داد. اگر داده‌‌های مورد نیاز برای پاسخ دادن به‌‌‌‌ این سوال‌ها وجود دارند. سؤال‌‌‌ها به موضوع مطالعه شما نزدیکند. توصیه میشود در پایان بخش نتایج به این‌‌‌ سوال‌ها پاسخ دهید.‌‌‌‌ این بخش در پایان‌ بخش نتایج به این سوال‌ها پاسخ دهید.‌‌‌‌ این بخش در پایان نامه یا رساله بخش مهمی‌به شمار می‌رود زیرا در اغلب موارد سال‌‌ها باعث‌‌‌‌ به وجود آمدن فرضیه‌‌‌های جدیدی می‌شوند که ممکن است بعد‌‌ها پایه و اساس پژوهش‌‌های ارزشمندی شوند. اما مراقب باشید توجه به‌‌‌‌ این سؤال‌‌ها شما را از پاسخ دادن به سؤال‌‌های اصلی پژوهش دور نکند. به خاطر داشته باشید یافته‌‌های جانبی پژوهش، ارزشمند هستند اما نباید جای فرضیه‌‌‌های اصلی پژوهش را بگیرند.

نتایج (فصل چهارم)

تحلیل‌‌‌های مقدماتی
نتایج را به ترتیب ذکر کنید
اطلاعات مرتبط را ذکر کنید
نتایج را روشن و دقیق بیان کنید
از قواعد ارائه داده‌‌های آماری پیروی کنید
تحلیل‌‌‌های تکمیلی
جدول‌‌های مناسب تهیه کنید
شکل‌‌‌های مناسب آماده کنید