تعمیم پذیری در موقعیت های مختلف

اگر بخواهید عملکرد شخص را بسنجید باید بدانید آیا داده هایی را که با ابزار مورد نظر در یک موقعیت به دست آمده اند می توان به موقعیت های دیگر تعمیم داد . به احتمال زیاد خودتان باید این مساله را بررسی کنید . را دیگر این است که به هشدارهای پژوهشگرانی که بیشتر از این ابزار استفاده کرده اند توجه کنید ، مثلا « در تفسیر نتایج پژوهش باید احتیاط کرد زیرا معلوم نیست آیا آزمودنی ها در خانه ( کلاس درس ، محله و غیره ) نیز به همین صورت عمل کرده اند . » اگر پژوهش شما کاربردی است ، احتمالا پژوهش را در موقعیت های خاصی انجام می دهید و مساله تعمیم پذیری نتایج ، بحث برانگیز خواهد بود . اگر در مورد سازه های روان شناختی پژوهش می کنید ،؛ معمولا فرض می شود تعمیم پذیر وجود دارد و این مساله به ندرت آزمایش می شود . این موضوع نیاز به تامل بیشتری دارد به ویژه اگر نگران روایی بیرونی پژوهش هستید .

روش تحقیق(فصل سوم)

طرح پژوهش
شرکت کنندگان (آزمودنیها)
محیط و ابزار پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته (اندازهها)
روش اجرا
اندازه گیری
عملیاتی کردن متغیرها
ویژگیهای مهم ابزارها را بشناسید
به اندازه کافی صحیح و مرتبط باشند.
پایایی ابزارهای خود را بسنجید
روایی ابزارهای خود را بسنجید
دستورالعمل ابزار
پایایی نمره گذاران
ثبات زمانی
روایی همگرا و ممیز
تعمیم پذیری در موقعیت های مختلف
ابزار های دیگران را با احتیاط به کار ببرید
از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب ابزارها اجتناب کنید
ابزارهای پژوهش را تهیه کنید
انتخاب آزمون های آماری مناسب
ابتدا دانش آماری خود را افزایش دهید
برای تحلیل آماری برنامه ریزی کنید
تحلیل مقدماتی
آزمون های پارامتریک برای مقایسه گروه ها
تحلیل واریانس و آزمون های t
آزمونهای تعقیبی
تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری
آزمونهای ناپارامتری
آزمون های همبستگی
همبستگی دومتغیری (پارامتری و ناپارامتری )
رگرسیون
رگرسیون چند گانه پارامتری
نسخه های ناپارامتری رگرسیون
تحلیل کار کرد ممیز
تحلیل عاملی
رویکردهای آزمون مدل
مراقب داده های غیر مستقل باشید
مراقب اصطلاحات علمی باشید
با احتیاط از دیگران کمک بگیرید
جمع آوری ، مدیریت و تحلیل داده ها
مطالعه مقدماتی انجام دهید