دستورالعمل ابزار

فصلهای کتاب یا مقالههای مروری که ابزار را ارزیابی کردهاند.

مقاله هایی که ویژگیهای روانسنجی ابزار را بررسی کردهاند.

مقاله هایی که از ابزار استفاده کردهاند.

در مقاله هایی که از ابزار مورد نظر استفاده کردهاند ممکن است ویژگیهای روانسنجی ابزار احتمالاً در بخش روش مطرح میشوند . علاوه بر این برخی پژوهشهایی که حتی به مسائل روانسنجی نمیپردازند ممکن است به یافتههایی دربارة روایی ابزارها اشاره کنند. مثلاً یافته های مکرری که نشاندهندة همبستگی بالای ابزارهای خود سنجی اضطراب و افسردگی هستند بیان میکنند که باید در روایی ممیز این ابزارها تردید کرد. این یافتهها نشان میدهند حداقل باید در اینکه این ابزارها حوزههای عاطفی جداگانهای را اندازه میگیرند تردید کرد. این یافتههای پژوهشی به مفهومسازی نظری این سازهها کمک کردهاند (بارلو، 2002؛ آلن و چوت، 2004)
ابزارهای مناسب را جستوجو کنید.

روشهای سنجش مقدماتی را برای عملیاتی کردن متغیرهای پژوهش توضیح دادیم. همچنین ویژگیهای مهم ابزارهای مطلوب را توصیف کردیم. از کجا چنین ابزارهایی پیدا کنیم؟ اگر در یک پژوهشکدة فعال کار میکنید احتمالاً به ابزارهای رایج دسترسی دارید. اگر در زمینههای جدید پژوهش میکنید، احتمالاً پیشینة موجود نمیتواند دریافتن ابزارهای مناسب کمک زیادی به شما کند.

چندین کتاب مختصر وجود دارند که اطلاعات ارزشمندی درباره ابزارهای سنجش فراهم میکنند. بهترین کتاب در این زمینه « سالنامه اندازهگیریهای روانی» است (پِلیک، ایمپارا و اسپایس، 2003) این کتاب که انتشارات دانشگاه نبراسکا آن را منتشر کرده است صدها آزمون را معرفی میکند. اولین بار اسکار بروس در سال 1938 این کتاب را تهیه کرد و اکنون پانزدهمین ویرایش آن منتشر شده است. بسیاری از پژوهشگران این کتاب را با نام « بروس» میشناسند. در این کتاب، علاوه بر اینکه ابزارها توصیف شدهاند، 500 پژوهشگر نیز تفسیرهای خود را از ویژگیهای روانسنجی ابزارهایشان ارائه کرده اند.

منبع دیگری که دربارة ابزارهای اندازهگیری وجود دارد « آزمونهای موجود» است (مورفی، پلیک، ایمپارا و اسپایس 2002) برخلاف کتاب بروس، کتاب « آزمونهای موجود» ابزارها را بررسی نمیکند، هرچند خوانندگان را به تفسیرهای « سالنامه اندازهگیریهای روانی» ارجاع میدهد. کتاب «آزمونهای موجود» شامل فهرست همة آزمونهای تجاری موجود در بازار است و منبع مفیدی برای یافتن آدرسها و مقالههای مرتبط با هر ابزار است. علاوه بر این، اطلاعاتی نیز دربارة هدف آزمون، مخاطبان آزمون و زمان اجرا ارائه میدهد. اگر قصد دارید از ابزارهای رفتاری استفاده کنید « فرهنگ لغت فنون سنجش رفتاری » نوشتة هرسن و بلاک میتواند به شما کمک کند (هرسن و بلاک، 1988) این کتاب کمی قدیمی است اما 286 ابزار را معرفی میکند و اطلاعات مقدماتی مفیدی دربارة ابزارها ارائه میدهد. بیش از 200 پژوهشگر دیدگاههای خود را در مورد ابزارها بیان کردهاند و منابع اصلی ابزار اصلی نیز در این کتاب آمده است. خود ابزارها در این کتاب و سایر کتابها وجود ندارند. کلمة » رفتاری »که در عنوان کتاب وجود دارد نباید موجب دلسردی شما شود زیرا ابزارهای شخصیتی و بالینی زیادی در این کتاب مطرح شدهاند که با ابزارهای سنتی و مبتنی بر صفات شخصیتی متفاوتاند.

سویت لند و کایسر در سال 1983 مجموعة منابع مربوط به آزمونها را منتشر کردند (سویت لند و کایسر 1983) این کتاب در سالهای 1983 تا 1994 ده بار چاپ شد. آنها 3500 ابزار را نمایه و معرفی کردند و ابزارها را به سه مجموعه تقسیم کردند: تجارت، آموزش و روانشناسی. این کتاب منبع خوبی برای یافتن ابزارهای مناسب و منابع مرتبط با هر ابزار است. همچنین اطلاعات زیادی دربارة پایایی، روایی و روشهای هنجاریابی ابزارها ارائه میکند.

سویت لند و کایسر ( 1997 ) کتاب مختصری نیز درباره آزمون های تجاری موجود تهیه کرده اند که براساس نام آزمون ها مرتب شده است . آن ها در این کتاب بیش از 700 آزمون را معرفی کرده اند .

هدف هر آزمون بیان شده است و اطلاعات کافی درباره قیمت ، در دسترس بودن و وناشر آزمون ارائه شده تا مخاطب بتواند مناسب بودن آزمون را ارزیابی کند . اگر درباره جمعیت های بالینی پژوهش می کنید ، « راهنمای مقیاس های درجه بندی روان پزشکی » ( انجمن پژوهش و آموزش ، ۱۹۸۱) ممکن است برایتان مفید باشد . در این کتاب ، اطلاعات مربوط به پایایی و روایی هر مقیاس ارائه شده مقیاس ها توصیف شده اند و مخاطبان مقیاس و منابع مرتبط با هر مقیاس معرفی شده اند . سایر کتاب هایی که شامل اطلاعات مربوط به ابزار های خاص هستند عبارتند از : فیشر و کورکوران (2000b,2000a)رابینسون، شاور و رایتزمن (۱۹۹۱). کتاب آنتونی، ارسیلو و رومر (۲۰۰۱) نیز منع خوبی برای ابزارهای سنجش اضطراب است و کتاب نزو ، رونان، میدوز و مک کلر (۲۰۰۰) نیز ابزارهای معتبری را معرفی می کند که هدفشان سنجش افسردگی است. اگر درباره رفتار کودکان در مدرسه پژوهش می کنید، کتاب کلی ، ریتمان و نوئل (۲۰۰۲) احتمالا به شما کمک می کند. در وب سایت مرکز آزمون بروس نیز می توانید اطلاعات کلی درباره آزمونها پیدا کنید (www.unl. Edu /buros ) بازنگری آنلاین آزمون ها ، ابزارهای موجود در سال نامه اندازه گیری های روانی را با دریافت هزینه معرفی می کند. این سایت هر ماه به روز می شود. کاربران می توانند بازنگری ها و توضیحات مربوط به بیش از ۲۰۰۰ آزمون را دانلود کنند. پایگاه اطلاعاتی سالنامه اندازه گیری های روانی به صورت سی دی در بسیاری از کتابخانه های دانشکاه ها وجود دارد. این سی دی شامل متن جدیدترین سالنامه های اندازه گیری های روانی است و هر ۶ ماه یک بار به روز می شود .
اگر در زمینه پزشکی رفتاری پژوهش می کنید، پایگاه اطلاعاتی ابزار های سلامتی و روانی – اجتماعی (HaPITM) منابع بسیار خوبی است که می تواند به شما کمک کند. این پایگاه، اطلاعاتی درباره ابزارهای منتشر نشده ارائه می کند، شامل ۸۰۰۰ ابزار است و هر سه ماه یک باز به روز می شود . این پایگاه اطلاعاتی اکنون به صورت سی دی منتشر می شود و از کتابخانه ها می توان آن را تهیه کرد . بیشتر ابزارهای موجود در این پایگاه اطلاعاتی به پزشکی رفتاری مربوط هستند و متغیر هایی مثل درد ، کیفیت زندگی و کار آمدی داروها را می سنجند. این پایگاه شامل ابزارهایی است که در رشته های مرتبط با پزشکی به کار می روند ، مثل رشته های روان شناسی ، مدد کاری اجتماعی ، کار درمانی ،متغیرهایی مثل درد ، فیزیوتراپی و گفتاردرمانی فهرست منابع مرتبط با هر ابزار نیز معرفی شده است و افراد میتوانند از طريق این اطلاعات، ابزار مورد نظر خود را سفارش دهند .

منبع مناسب دیگری که برای ابزارهای غیر تجاری وجود دارد پایگاه اطلاعاتی خدمات آزمودن آموزشی است. این پایگاه احتمالا بزرگترین پایگاه آزمون در جهان است و شامل 000/20 آزمون و ابزار سنجش است که از دهه ۱۹۰۰ تا کنون ساخته شده اند.

در نهایت، اگر هیچ کدام از این منابع سودمند نبودند از سایت PsycINFO استفاده کنید. با جست و جوی متغیرها یا کلمات مترادف با متغیرهای پژوهش می توانید دست کم به اطلاعات مورد نیاز خود نزدیک شوید. اگر خوش شانس باشید به برخی منابع دست پیدا می کنید که راه های درست اندازه گیری متغیرها را نشان می دهند. پیش از انجام این کار، آخرین منبع را می توانید بررسی کنید. این منبع، کتاب گولدمن و میشل (۲۰۰۳) است که شامل ابزارهای منتشر نشده و غیر تجاری است که در ۳۶ مجله چاپ شده اند. می توانید ابزارهای مورد نیاز را در این مجله ها پیدا کنید که ویژگی های روان سنجی ابزارها را نیز معرفی کرده و احتمالاً به طور رایگان می توانید از ابزارها استفاده کنید.

اگر اطلاعات روان سنجی درباره ابزار وجود نداشته باشد چه باید کرد؟

فرض کنید ابزار پژوهش را انتخاب کرده اید و همه جا را جست و جو کردهاید تا ویژگی های روان سنجی ابزار را پیدا کنید اما چیزی به دست نیاورده اید. فرض کنید ابزار جایگزین دیگری نیز وجود ندارد. در این صورت چه باید کرد؟ اگر مطالب قبلی این فصل را به خوبی درک کرده باشید می دانید که ابزار پژوهش باید چه ویژگی های روان سنجی داشته باشد. در این قسمت به برخی ویژگی های مهم روان سنجی ابزارها اشاره می کنیم و توضیح می دهیم در صورتی که ابزاری فاقد این ویژگی ها باشد چه کاری می توان انجام داد.

روش تحقیق(فصل سوم)

طرح پژوهش
شرکت کنندگان (آزمودنیها)
محیط و ابزار پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته (اندازهها)
روش اجرا
اندازه گیری
عملیاتی کردن متغیرها
ویژگیهای مهم ابزارها را بشناسید
به اندازه کافی صحیح و مرتبط باشند.
پایایی ابزارهای خود را بسنجید
روایی ابزارهای خود را بسنجید
دستورالعمل ابزار
پایایی نمره گذاران
ثبات زمانی
روایی همگرا و ممیز
تعمیم پذیری در موقعیت های مختلف
ابزار های دیگران را با احتیاط به کار ببرید
از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب ابزارها اجتناب کنید
ابزارهای پژوهش را تهیه کنید
انتخاب آزمون های آماری مناسب
ابتدا دانش آماری خود را افزایش دهید
برای تحلیل آماری برنامه ریزی کنید
تحلیل مقدماتی
آزمون های پارامتریک برای مقایسه گروه ها
تحلیل واریانس و آزمون های t
آزمونهای تعقیبی
تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری
آزمونهای ناپارامتری
آزمون های همبستگی
همبستگی دومتغیری (پارامتری و ناپارامتری )
رگرسیون
رگرسیون چند گانه پارامتری
نسخه های ناپارامتری رگرسیون
تحلیل کار کرد ممیز
تحلیل عاملی
رویکردهای آزمون مدل
مراقب داده های غیر مستقل باشید
مراقب اصطلاحات علمی باشید
با احتیاط از دیگران کمک بگیرید
جمع آوری ، مدیریت و تحلیل داده ها
مطالعه مقدماتی انجام دهید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.