دیدگاه‌‌های خود را نقد کنید

هنگامی ‌که مشغول بررسی نتیجه گیری هستید، نقش منتقد را بازی کنید. منتقد چه واکنشی به نوشته‌‌های شما نشان میدهد؟ انتقاد‌‌ها را پیش بینی کنید و آن‌‌ها را اعمال کنید.‌‌‌‌ این کار باعت می‌شود تا بتوانید از دیدگاه دیگران نیز مطلع شوید و بحث را منطقی‌تر پیش ببرید. به یاد داشته باشید که گام‌‌‌ها را طور منطقی پیش ببرید تصور نکنید اگر فقط یافته‌‌ها را مطرح کنید، نتیجه گیری شما روشن و مشخص خواهد بود. اگر نتیجه گیری‌‌های شما بر مفروضه‌‌هایی مبتنی است، به مفروضه‌‌‌ها اشاره کنید. دقت کنید که نتیجه گیری‌‌ها باید روشن و قابل فهم باشند و مخاطبان بتوانند به سادگی آن‌‌ها را درک کنند.

بحث و نتیجه گیری (فصل پنجم) و منابع

بخش پیشینه پژوهش و روش شناسی را بازبینی کنید
بخش بحث را بنویسید
یافته‌‌‌ها را خلاصه کنید
یافته را تفسیر کنید
یافته‌‌‌های خود را به یافته‌‌‌های دیگران پیوند دهید
کاربرد‌‌های پژوهش
محدودیت‌‌‌های پژوهش را بنویسید
به مشکلات روایی درونی اشاره کنید
محدودیت‌‌‌های روایی بیرونی را بیان کنید
مشکلات ‌‌‌اندازه‌گیری را بیان کنید
مشکلات آماری را بیان کنید
روند پژوهش‌‌‌هآی اینده را ترسیم کنید
دیدگاه‌‌های خود را نقد کنید
از مشکلات رایج اجتناب کنید
مطالب را به خوبی سازماندهی کنید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.