روایی همگرا و ممیز

پیش تر به روایی همکارا و ممیز اشاره کردیم اما به طور کامل آنها را توضیح ندادیم. این دو نوع روایی به ویژه زمانی اهمیت دارند که بخواهید از ابزارهای خودسنجی برای اندازه گیری سازه های روانشناختی استفاده کنید زیرا ابزارهای خودسنجی جدید اغلب فاقد روایی ممیز هستند. یعنی با سایر ابزارهای موجود که متغیرهای فراگیر را می سنجند همبستگی بالایی دارند. برخی از این متغیرهای فراگیر عبارتند از: هوش، جایگاه اجتماعی-اقتصادی، تحصیلات و تمایل به تعریف کردن از خود. سازندگان ابزارهای جدید باید نشان دهند ابزارهای آنها متغیرهای جدیدی را می سنجند نه اینکه فقط متغیرهای موجود را به صورت دیگری اندازه می گیرند (کمپل، ۱۹۶۰). مثلاً به دلیل فراگیر بودن پاسخ هایی که زیرمجموعه مطلوبیت اجتماعی قرار می گیرند باید نشان داده شود که ابزارهای خودسنجی جدید از متغیر مطلوبیت اجتماعی مستقلی هستند (ادواردز، ۱۹۷۰). پیشتر، ابزارهای مناسب زیادی برای سنجش مطلوبیت اجتماعی ساخته شده و به ابزار دیگری نیاز نیست. مطمئن شوید مقیاس شما با مطلوبیت اجتماعی همبستگی دارد و نشان دهید که مستقل از متغیر مطلوبیت اجتماعی است یا حداقل ارتباط ضعیفی با آن دارد. توجه کنید که روشهای متفاوتی برای سنجش مطلوبیت اجتماعی وجود دارند (مثل کراون و مارلو، ۱۹۶۰؛ ادواردز، ۱۹۵۷؛ ویگیتز، ۱۹۵۹) و این روش ها باهم یکسان نیستند (ادواردز، ۱۹۹۰؛ هلمز و هولدن، ۲۰۰۳). پل هاس (۲۰۰۲) بیان کرد سه فرایند جداگانه در تحریف خود ابراز گری نقش دارند : مدیریت تأثیرگذاری، خودفریبی از طریق اغراق در ویژگی های مثبت خود و خودفریبی از طریق انکار ویژگی های منفی خود. هر یک از این سه فرایند همبستگی های متفاوتی با ابزارهای شخصیت دارند (پل هاس ، ۲۰۰۲). به یاد داشته باشید مقیاس مطلوبیت اجتماعی ادواردز فراگیرترین ابزار خودسنجی است. بنابراین باید اطمینان حاصل کنید ابزار شما مستقل از ابزار مطلوبیت اجتماعی است. ممکن است ابزارهای دیگری نیز وجود داشته باشند (مثل نیاز به تأیید؛ کراون و مارلو، ۱۹۶) که بخواهید ابزار خود را با آنها مقایسه کنید اما فراگیرترین ابزار، مطلوبیت اجتماعی است .
اگر معلوم شود ابزار شما مستقل از مطلوبیت اجتماعی نیست ، باید در پژوهش خود به این موضوع توجه کنید . اولین راه این است که ویژگی هایی را که ممکن است احتمال خود ابراز گری سوگیرانه را افزایش دهند کم کنید ( مثل حذف نام آزمودنی از پرسشنامه ، برای توصیه های بیشتر به پل هاس 1991 مراجعه کنید ) . راه دیگر این است که ابزار مطلوبیت اجتماعی را به همراه ابزارهایتان اجرا کنید و سپس همبستگی بین ابزار ها را محاسبه کنید . تعیین کنید کدام شکل یا اشکال مطلوبیت اجتماعی مشکل آفرین تر هستند . اگر همبستگی بین نمرات ابزار ها معنی دار نبود می توانید نمرات مطلوبیت اجتماعی را تفسیر نکنید . با وجود این ، اگر بین نمرات مطلوبیت اجتماعی و سایر ابزار های پژوهش همبستگی وجود داشت ابتدا باید بررسی کنید که براساس پیشینه پژوهش و نظریه ها ، همبستگی بین این نمرات چه قدر باید باشد . مثلا معلوم شده است افراد افسرده اطلاعات را در جهت منفی تحریک می کنند ( یک ، راهش ، شاو و امری ، 1979 ) بنابراین می توان انتظار داشت بین افسردگی و مطلوبیت اجتماعی همبستگی منفی وجود داشته باشد . البته اگر همبستگی بین نمرات ، بالا باشد باید به ابزار شک کرد . اگر فرض می شود یک یا چند شکل از مطلوبیت اجتماعی با ابزار پژوهش همبستگی ندارند ، می توانید به کمک همبستگی بخشی یا تحلیل کوواریانس ، تاثیر مطلوبیت اجتماعی را کنترل کنید . همچنین می توانید آزمودنی هایی را که نمرات مطلوبیت اجتماعی بالایی دارند کنار بگذارید .

روایی همگرا نیز اهمیت دارد. کمپل و فسک (۱۹۵۹) شرایط همکارایی بین ابزارها را سالها پیش توضیح دادهاند. با توجه به این که نمرات هر ابزار تا حدودی تابعی از ویژگیهای آن ابزار است، این نویسندگان پیشنهاد کردهاند از ماتریس های چند صفتی – چند روشی برای مرتب کردن واریانس این روش استفاده شود و روایی واگرا و ممیز مشخص شود . نمی توان بیش از اندازه بر اهمیت روایی همگرا برای ابزارهایی که سازه را اندازه گیری می کند تاکید کرد . ساختار زبان موجب می شود بین متغیر ها به طور خود به خودی رابطه برقرار شود. وقتی از ابزارهایی استفاده می کنیم که بر زبان مبتنی هستند ، سازه ها احتمالا ( به دلیل ساختار زبانی ) با هم همبستگی دارند .

شواهد مربوط به روایی ابزار باید شامل چیزی بیش از همبستگی های شانسی باشد / اگر نمره یک ابزار خاص واقعا مبتنی بر سازه است . منطق حکم می کند با بیش از یک روش بیتوان ابزار را ارزیابی کرد . منطق کار این است که اگر ابزار خاص کاملا بتواند یک مفهوم را عملیاتی کند، این مفهوم، دیگر یک مفهوم فرضی نیست . فرضی بودن، یکی از ویژگی های اصلی سفات روان شناختی است و بدون آن نمی توان صفات روانشناختی را بررسی کرد. بنابراین نمی توان گفت روابط بین ابزار های سنجش مختلف موجب روایی همگرا می شود و همزمان نیز روایی سازه متغیر هایی روان شناختی زیر بنایی را افزایش می دهد .

اگر روایی همگرایی ابزار پژوهش مشخص نشده است با این روایی در مورد جمعیت مورد مطالعه محاسبه نشده است باید به این موضوع توجه کنید. سادهترین راه این است که روش های دیگری را نیز برای سنجش متغیر های پژوهش به کار ببرند . پس از جمع آوری داده ها این روش ها را با هم مقایسه کنید. اگر این روش های متفاوت با یکدیگر همبستگی داشتند، در تحلیل نتایج می توانید این ابزار ها را هم ردیف در نظر بگیرید . اگر ابزارها با یکدیگر همبستگی نداشتند می توانید نتایج هر ابزار را جداگانه تحلیل کنید و در قسمت بحث و نتیجه گیری، نتایج ابزارها را مقایسه و تبیین کنید .

با استفاده از روش های مختلف سنجش قصد نداریم ابزار خودسنجی دیگری به ابزارهای پژوهش اضافه کنیم .

داده های خود سنجی باید همراه با روش های مستقیم تر به کار روند ، مثل درجه بندی افراد مطلع و مشاهده مستقیم. گاهی داده هایی که از منابع موازی به دست می آیند ممکن است مفید باشند. مثلا اگر یکی از ابزارهای پژوهش، پرسشنامه تفکر است می توانید نتایج پرسشنامه را با درجه بندی های همسر، هم اتاقی یا دوست مقایسه کنید. می توانید از روش های غیرمستقیم تری مثل تعداد قوطی های خالی آبجو یا بطری های خالی مشروبات الکلی در ظرف آشغال نیز استفاده کنید وب، کمپلی، شوارتز وسکرست، ۱۹۶۶). برخی رفتارها پیامدهای آثار مستقیمی دارند که می توان از آنها برای تأیید نتایج استفاده کرد. گزارش آزمودنی از انجام تکالیف خانگی یا مدت زمان صرف شده برای انجام پایان نامه یا رساله نمونه های آشکاری از این رفتارها هستند. می توانید به مسائلی که به درستی حل شده اند یا تعداد صفحات نوشته شده توجه کنید تا بتوانید داده های به دست آمده از پرسشنامه را تأیید کنید.

روش تحقیق(فصل سوم)

طرح پژوهش
شرکت کنندگان (آزمودنیها)
محیط و ابزار پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته (اندازهها)
روش اجرا
اندازه گیری
عملیاتی کردن متغیرها
ویژگیهای مهم ابزارها را بشناسید
به اندازه کافی صحیح و مرتبط باشند.
پایایی ابزارهای خود را بسنجید
روایی ابزارهای خود را بسنجید
دستورالعمل ابزار
پایایی نمره گذاران
ثبات زمانی
روایی همگرا و ممیز
تعمیم پذیری در موقعیت های مختلف
ابزار های دیگران را با احتیاط به کار ببرید
از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب ابزارها اجتناب کنید
ابزارهای پژوهش را تهیه کنید
انتخاب آزمون های آماری مناسب
ابتدا دانش آماری خود را افزایش دهید
برای تحلیل آماری برنامه ریزی کنید
تحلیل مقدماتی
آزمون های پارامتریک برای مقایسه گروه ها
تحلیل واریانس و آزمون های t
آزمونهای تعقیبی
تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری
آزمونهای ناپارامتری
آزمون های همبستگی
همبستگی دومتغیری (پارامتری و ناپارامتری )
رگرسیون
رگرسیون چند گانه پارامتری
نسخه های ناپارامتری رگرسیون
تحلیل کار کرد ممیز
تحلیل عاملی
رویکردهای آزمون مدل
مراقب داده های غیر مستقل باشید
مراقب اصطلاحات علمی باشید
با احتیاط از دیگران کمک بگیرید
جمع آوری ، مدیریت و تحلیل داده ها
مطالعه مقدماتی انجام دهید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.