روش اجرا

در این بخش، توضیح دهید برای جمعآوری دادهها عملاً چه میکنید. طوری توضیح دهید که خواننده دقیقاً فرآیند جمعآوری دادهها را درک کند (یتس، 1982) از اول کار شروع کنید. اگر دستیار پژوهش ، از بین فهرست داوطلبان به آزمودنیها تلفن خواهد کرد یا آنها را غربال میکند، باید به این موضوع اشاره کنید و دقیقاً بیان کنید که به کدام آزمودنیها تلفن زده میشود. اگر قرار است پرسشنامه برای آزمودنی پست شود، توضیح دهید چگونه این کار را انجام خواهید داد. مراحل جمعآوری دادهها را مشخص کنید و توضیح دهید چه کسی مسئول انجام هر مرحله است. مثلاً اگر آزمودنیها بهطور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدهاند، بیان کنید که چگونه تصادفی سازی انجام میشود. بهدقت مراقب واکنش آزمودنیها به شرایط آزمایشی یا سایر سوگیریهای آزمودنیها (مثل اثر هارتون) باشید (رای، 2006) فقط اطلاعاتی را که ضروری است به آزمودنیها بدهید. از روش ناآگاهی دوسویه استفاده کنید تا سوگیری آزمایشگر به حداقل برسد.

روش اجرا را برای آزمودنیها توضیح دهید تا آنها بتوانند آگاهانه در پژوهش شرکت کنند. فرآیند جمعآوری دادهها از آزمودنیها را توضیح دهید و نسخهای از رضایتنامة آزمودنیها را در پیوست بیاورید. به آزمودنیها بگویید چگونه میتوانند از نتایج پژوهش باخبر شوند. در فرم رضایتنامه بپرسید آیا میخواهند از نتایج پژوهش باخبر شوند یا خیر تا درصورتیکه پاسخ آنها مثبت بود خلاصه نتایج پژوهش را برایشان بفرستید.

دستورالعمل اجرای آزمون را دقیقاً برای هر آزمودنی بیان کنید.اگر دستورالعمل اجرای آزمون برای گروهها متفاوت است اشاره کنید چه تفاوتهایی در دستورالعملها وجود دارند و نسخهای از همة دستورالعملها را در پیوست بیاورید. دستورالعمل اجرای آزمون را ضبط کنید و آن را برای آزمودنیها یا گروههای مختلف پخش کنید تا خستگی و بیحوصلگی آزمایشگر یا سایر عوامل در نتایج تأثیر نگذارند.

در پایان، اگر باید مطالعات پیگیری انجام دهید، بیان کنید چگونه این کار را انجام خواهید داد. چه زمانی مطالعة پیگیری را انجام میدهید؟ آیا آزمودنیها به محل آزمایش آورده میشوند؟ آیا به آنها تلفن زده میشود یا پرسشنامه از طریق ایمیل برای آنها فرستاده میشود و …؟

در این بخش، توضیح دهید برای جمعآوری دادهها عملاً چه میکنید. طوری توضیح دهید که خواننده دقیقاً فرآیند جمعآوری دادهها را درک کند (یتس، 1982) از اول کار شروع کنید. اگر دستیار پژوهش ، از بین فهرست داوطلبان به آزمودنیها تلفن خواهد کرد یا آنها را غربال میکند، باید به این موضوع اشاره کنید و دقیقاً بیان کنید که به کدام آزمودنیها تلفن زده میشود. اگر قرار است پرسشنامه برای آزمودنی پست شود، توضیح دهید چگونه این کار را انجام خواهید داد. مراحل جمعآوری دادهها را مشخص کنید و توضیح دهید چه کسی مسئول انجام هر مرحله است. مثلاً اگر آزمودنیها بهطور تصادفی در گروه آزمایش و کنترل جایگزین شدهاند، بیان کنید که چگونه تصادفی سازی انجام میشود. بهدقت مراقب واکنش آزمودنیها به شرایط آزمایشی یا سایر سوگیریهای آزمودنیها (مثل اثر هارتون) باشید (رای، 2006) فقط اطلاعاتی را که ضروری است به آزمودنیها بدهید. از روش ناآگاهی دوسویه استفاده کنید تا سوگیری آزمایشگر به حداقل برسد.

روش اجرا را برای آزمودنیها توضیح دهید تا آنها بتوانند آگاهانه در پژوهش شرکت کنند. فرآیند جمعآوری دادهها از آزمودنیها را توضیح دهید و نسخهای از رضایتنامة آزمودنیها را در پیوست بیاورید. به آزمودنیها بگویید چگونه میتوانند از نتایج پژوهش باخبر شوند. در فرم رضایتنامه بپرسید آیا میخواهند از نتایج پژوهش باخبر شوند یا خیر تا درصورتیکه پاسخ آنها مثبت بود خلاصه نتایج پژوهش را برایشان بفرستید.

دستورالعمل اجرای آزمون را دقیقاً برای هر آزمودنی بیان کنید.اگر دستورالعمل اجرای آزمون برای گروهها متفاوت است اشاره کنید چه تفاوتهایی در دستورالعملها وجود دارند و نسخهای از همة دستورالعملها را در پیوست بیاورید. دستورالعمل اجرای آزمون را ضبط کنید و آن را برای آزمودنیها یا گروههای مختلف پخش کنید تا خستگی و بیحوصلگی آزمایشگر یا سایر عوامل در نتایج تأثیر نگذارند.

در پایان، اگر باید مطالعات پیگیری انجام دهید، بیان کنید چگونه این کار را انجام خواهید داد. چه زمانی مطالعة پیگیری را انجام میدهید؟ آیا آزمودنیها به محل آزمایش آورده میشوند؟ آیا به آنها تلفن زده میشود یا پرسشنامه از طریق ایمیل برای آنها فرستاده میشود و …؟

روش تحقیق(فصل سوم)

طرح پژوهش
شرکت کنندگان (آزمودنیها)
محیط و ابزار پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته (اندازهها)
روش اجرا
اندازه گیری
عملیاتی کردن متغیرها
ویژگیهای مهم ابزارها را بشناسید
به اندازه کافی صحیح و مرتبط باشند.
پایایی ابزارهای خود را بسنجید
روایی ابزارهای خود را بسنجید
دستورالعمل ابزار
پایایی نمره گذاران
ثبات زمانی
روایی همگرا و ممیز
تعمیم پذیری در موقعیت های مختلف
ابزار های دیگران را با احتیاط به کار ببرید
از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب ابزارها اجتناب کنید
ابزارهای پژوهش را تهیه کنید
انتخاب آزمون های آماری مناسب
ابتدا دانش آماری خود را افزایش دهید
برای تحلیل آماری برنامه ریزی کنید
تحلیل مقدماتی
آزمون های پارامتریک برای مقایسه گروه ها
تحلیل واریانس و آزمون های t
آزمونهای تعقیبی
تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری
آزمونهای ناپارامتری
آزمون های همبستگی
همبستگی دومتغیری (پارامتری و ناپارامتری )
رگرسیون
رگرسیون چند گانه پارامتری
نسخه های ناپارامتری رگرسیون
تحلیل کار کرد ممیز
تحلیل عاملی
رویکردهای آزمون مدل
مراقب داده های غیر مستقل باشید
مراقب اصطلاحات علمی باشید
با احتیاط از دیگران کمک بگیرید
جمع آوری ، مدیریت و تحلیل داده ها
مطالعه مقدماتی انجام دهید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.