رگرسیون

در تحلیل های رگرسیون معمولا یک متغیر ، متغیر ملاک نامیده می شود ( گاهی نیز متغیر وابسته یا متغیر پیامد نامیده می شود ) و یک یا چند متغیر دیگر ، متغیر های پیش بین ( مستقل ) خوانده می شوند . وقتی از دو یا چند متغیر پیش بین استفاده می شود ، رگرسیون معادله ای می سازد که بهترین راه ترکیب پیش بین را توصیف می کند. این معادله نشان می دهد اگر نمرات متغیرهای پیش بین را بدانید و از معادله برای ترکیب پیش بین ها استفاده کنید با چه دقتی می توانید نمره فرد را در متغیر ملاک حدس بزنید . مثلاً اگر خواهید بررسی کنید آیا رفتارهای درمانگر با نتیجه درمان ارتباط دارند ، آیا سن ، کفایت اجتماعی ، نمرات آزمون های ورودی تحصیلات تکمیلی (GRE) و معادل دوره کارشناسی با معدل دوره تحصیلات تکمیلی یا نمرات آزمون های تخصصی شغلی ارتباط دارند ، آیا متغیرهای جمعیت شناختی و توانایی شناختی با میزان بهبودی پس از عمل جراحی سرطان ارتباط دارند می توانید از رگرسیون استفاده کنید . رگرسیون را می توان با یک پیش بین واحد نیز به کار برد اما رگرسیون معمولا با پیش بین ها متعدد انجام می شود . بنابراین نسخه پارامتر های رگرسیون که از پیش بین های متعدد استفاده می کند رگرسیون چندگانه نامیده می شود .

روش تحقیق(فصل سوم)

طرح پژوهش
شرکت کنندگان (آزمودنیها)
محیط و ابزار پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته (اندازهها)
روش اجرا
اندازه گیری
عملیاتی کردن متغیرها
ویژگیهای مهم ابزارها را بشناسید
به اندازه کافی صحیح و مرتبط باشند.
پایایی ابزارهای خود را بسنجید
روایی ابزارهای خود را بسنجید
دستورالعمل ابزار
پایایی نمره گذاران
ثبات زمانی
روایی همگرا و ممیز
تعمیم پذیری در موقعیت های مختلف
ابزار های دیگران را با احتیاط به کار ببرید
از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب ابزارها اجتناب کنید
ابزارهای پژوهش را تهیه کنید
انتخاب آزمون های آماری مناسب
ابتدا دانش آماری خود را افزایش دهید
برای تحلیل آماری برنامه ریزی کنید
تحلیل مقدماتی
آزمون های پارامتریک برای مقایسه گروه ها
تحلیل واریانس و آزمون های t
آزمونهای تعقیبی
تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری
آزمونهای ناپارامتری
آزمون های همبستگی
همبستگی دومتغیری (پارامتری و ناپارامتری )
رگرسیون
رگرسیون چند گانه پارامتری
نسخه های ناپارامتری رگرسیون
تحلیل کار کرد ممیز
تحلیل عاملی
رویکردهای آزمون مدل
مراقب داده های غیر مستقل باشید
مراقب اصطلاحات علمی باشید
با احتیاط از دیگران کمک بگیرید
جمع آوری ، مدیریت و تحلیل داده ها
مطالعه مقدماتی انجام دهید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.