سازگاري و مطابقت با ديگر بخش ها

اگرچه شما مي توانيد تکرار را به حداقل برسانيد، ولي همخواني متون در قسمتهاي مختلف مقاله از اهميت بسيار بالايي برخوردار است. اطلاعات پيش زمينه، خلاء در دانش موجود، بيان هدف، و راه حل هاي پيشنهادي در چکيده بايستي با مقدمه تطابق داشته باشند. روش هاي استفاده شده بايستي با روشهاي اشاره شده در مقدمه مرتبط باشند. نتايج بايستي به پرسشهاي تحقيق، نظريه ها يا مشکلاتي که ابتدا در مقدمه ارائه شده است، مرتبط گردد. قسمتهاي بحث و نتيجه گيري و چکيده در صورتي که به صورت جداگانه نوشته شوند، بايستي پرسشهاي مطرح شده در مقدمه را پاسخ دهند. برخي اوقات داورها و سردبيران خواستار تغييراتي در متن، ارائه مجدد پرسش يا مشکل، تفسير دوبار نتايج يا اصلاح نتيجه گيري هستند. بنابراين، بررسي دوباره مقدمه پس از نوشتن نسخه نهايي يا پس از هرگونه تجديدنظر، به منظور حصول اطمينان از اين که همچنان دقيق و مطابق با باقي مقاله است، ضروري است.

مقدمه مقاله: طراحی صحنه تأتر

1. مقدمه ي مخروطي
2. عبارات انتقالي
3. انواع مطالعات
4. طول مقدمه و همپوشاني آن با ساير بخشها
5. سازگاري و مطابقت با ديگر بخش ها
6. سخن آخر