سخن آخر

هنگامي که مي خواهيد يک سخنران مهم را به حضار شرکت کننده در يک سخنراني معرفي نماييد، در ابتدا بايد يک “معرفي مناسب” ارائه دهيد. اين امر معمولا مستلزم ارائه سوابق سخنران، زمينه هاي پژوهشي او و موضوع سخنراني، به مخاطبان است. در صورتي که شما بيش از حد درباره سوابق و يا دستاوردهاي سخنران صحبت کنيد و يا زمان بسياري صرف صحبت کردن در خصوص نحوه آشنايي خود با اين فرد کنيد، يا فراموش نماييد کلمه اي درباره موضوع سخنراني را بگوييد، هنگامي که سخنران شروع به سخنراني کند، مخاطبان ممکن است فراموش کنند که اصولاً دليل وجود آن ها در آن مکان چه بوده است. همگي ما از چنين شيوه هاي معرفي رنج برده ايم. تحقيقات شما نيز اينچنين است. موضوع تحقيقات شما در ابتدا بايد براي خودتان مهم باشد در غير اينصورت نمي تواند ديگران را ترغيب به مطالعه آن کند بنابراين بهترين مقدمه ممکن را براي موضوع تحقيقاتي خود با توجه به نکات، ايده ها و راهنمايي هاي ارائه شده در اين فصل بنويسيد.

مقدمه مقاله: طراحی صحنه تأتر

1. مقدمه ي مخروطي
2. عبارات انتقالي
3. انواع مطالعات
4. طول مقدمه و همپوشاني آن با ساير بخشها
5. سازگاري و مطابقت با ديگر بخش ها
6. سخن آخر