سخن آخر

پولونيوس در نمايش دوم هملت، اثر جاودانه ويليام شکسپير، عنوان مي کند:” اگر چه مي دانم انجام اين کار عين ديوانگي است، با اين حال براي انجام آن روش و برنامه مشخصي دارم”. اين بيانيه به عبارت مدرن، “روشي براي ديوانگي و جنون” تکامل يافته و به معناي اين است که براي انجام يک اقدام اشتباه نيز بايد يک طرح منطقي وجود داشته باشد. اين استراتژي ممکن است براي پولونيوس مناسب بوده باشد، اما در يک مقاله علمي کاربرد ندارد. آزمايشاتي يا روشهايي که صحيح نباشند يا شما نتوانيد آنها را به درستي توصيف کنيد يا دلايل منطقي براي استفاده از آنها را بيان نماييد، اعتبار نتايج شما را زير سوال خواهند برد و بنابراين نبايد گزارش شوند. در صورتي که خوانندگان نتوانند درک کنند چرا، چگونه و به چه دليل اين آزمايشات صورت گرفته اند، نسبت به نتايج و نتيجه گيري شما مردد خواهند شد. بنابراين سعي کنيد بخش روش ها تنها کاري را گزارش نماييد که از درست بودن آن کار اطمينان داريد و از روش مشخصي براي انجام آن کار استفاده کرده باشيد و در نهايت بخش “روشها”ي مقاله تان را به گونه اي به نگارش درآوريدکه به نفع شما و نه به ضرر شما، عمل نمايد.

بخش مواد و روش ها: دستور آشپزی

طول بخش “روشها” و جزئيات آن
شيوه و قالب
سخن آخر