سخن آخر

يک جمله ي معروف هست که مي گويد: ((هرگز جهت اولين تاثير بر ديگران، فرصت دوباره اي به شما داده نمي شود)). در صورتیکه اهميت عنوان و چکيده ي يک مقاله ي علمي را در نظر بگيريد، اين گفته کاملا درست به نظر می رسد. البته، در مقالات علمي بايد جمله ي ديگري نیز به این جمله اضافه شود و آن اینست که: ((هرگز جهت تاثيرگذاري نهايي بر ديگران نیز، فرصت دوباره اي به شما داده نمي شود)). بخش بحث و نتيجه گيري همان آخرین فرصت شما جهت ايجاد يک برداشت نهايي خوب است. اگر اطلاعات موجود در اين فصل را به کار گيريد بی شک در مسير انجام اين امر قرار خواهيد گرفت.

بحث و نتیجه گیری: دفاعیه نهایی در دادگاه

1. مخروط را برعکس کنيد
2. پايان مقدمه= آغاز بخش بحث و نتيجه گيري
3. منصف و عادل باشيد
4. از کلمات و عبارات گذار استفاده کنيد
5. سخن آخر