سخن نهايي

استنادات نقش مهمي در يک مقاله ي علمي دارند، چراکه تقريبا در هر بخش از مقاله از جمله اشکال و جداول نیاز هستند. به طور مشابه، مراجع موجود در انتهاي يک مقاله ي علمي نقش مهمي دارند چراکه خوانندگان را به منابعي هدايت مي کنند که مي توانند به آنها در درک اين تحقيقات، توليد نتايج، و ارزيابي سایر پژوهشهای صورت گرفته در آن زمینه کمک کنند. استنادات و مراجعي که واضح و دقيق بوده و به ارزش کار مي افزايند ممکن است يک نقطه ي ممتاز نباشند، اما مراجع و استناداتي که نامفهوم، بي دقت يا بي-فايده مي باشند، شانس مقاله را براي پذيرفته شدن کم مي کنند. هرگر قدرت مراجع را دست کم نگيريد.

مراجع و منابع

سازماندهي استنادات و مراجع در طول فرآيند نگارش
دقت و ارزش
استفاده از استنادات و مراجع در يک مقاله
قبل از ارسال همه چيز را بررسي نماييد
سخن نهايي