شيوه و قالب

بخش روش ها بايستي به دو بخش يا قسمت مرتبط تقسيم شود. استفاده از قسمتهاي جدا شده از هم به سازماندهي موارد در ذهن خواننده کمک مي کند. در مقالاتي که مي خواهيد مواد يا روشهاي استفاده شده در مطالعه را توصيف کنيد بخش روشها را مي توانيد به 3 قسمت تقسيم نماييد: قسمت مواد، قسمت تجهيزات و قسمت روشها. مواد آزمايشگاهي، همانند حلال ها، مواد شيميايي و بافرها، که در طول مطالعه يا در بخش-هاي متعددي درون پروتکل مطالعه مورد استفاده قرار مي گيرند را مي توان در سرفصلي تحت عنوان مواد قرار داد. با اين حال، در صورتي که عاملي تنها براي يک روش يا آزمايش خاص اهميت داشته باشد بايستي در پاراگرافي جدا توضيح داده شود و ارتباط ميان آن عامل و روش مورد بررسي ارائه گردد. از گنجاندن منبع يا توليد کننده براي تمامي مواد شيميايي، مواد، حيوانات، ابزار، نرم افزارها و سخت افزارها و …. استفاده شده در مطالعه اطمينان حاصل نمايد.

بخش روش ها بايستي به زمان گذشته نوشته شود، زيرا شما آزمايشات و پروتکل هايي را توصيف مي نماييد که در گذشته انجام داده ايد:

• آزمايش در دماي اتاق انجام شد.
• ما دارو را به روش ايمونوراسي بررسي نموديم.
• شرکت کنندگان در مطالعه ازميان کارکنان يک کارخانه داروسازي انتخاب شدند.

2 مورد استثنا براي استفاده از زمان گذشته وجود دارد. يکي زماني است که مي خواهيد داده ها را به صورت خلاصه شده ارائه نماييد و دومي زماني است که مي خواهيد از شکل و لیست در قسمت “روشها”ي مقاله تان استفاده نماييد. به مثالهاي زير توجه کنيد:
• پروتکل ما در شکل 1 خلاصه شده است.
• شکل 1 مراحل روند را نشان مي دهد.
• داده ها به عنوان طيف ميانه خلاصه شدند.
• نتايج حاصل از اين آزمايش نشان مي دهد که خطرنسبي حدود 95% است.

لیست 2. تمامي حالات مجهول، تمامي حالات معلوم، و استفاده از هر دو حالت

تمامي حالات مجهول:

شرکت کنندگان در اين مطالعه از درمانگاه اهداي خون انتخاب شده بودند. از هر شرکت کننده خواسته شد يک پرسشنامه را پر کند، که سپس به منظور طبقه بندي اطلاعات و داده هاي مربوط به هر فرد مورد استفاده قرار گرفت. ضربان قلب، فشار خون و درجه حرارت توسط يک پرستار براي فرد ارزيابي شد که در آن يک نمونه خون 10 ميلي ليتري از هر شخص براي آزمايشات معمولي به دست آمد. اين اطلاعات گردآوري شده و به منظور ساخت پايگاه داده اي از ويژگي هاي بيمار در برابر نتايج آزمايشگاهي مورد استفاده قرار گرفت.

تمامي حالات معلوم:

ما شرکت کنندگان را از درمانگاه اهداي خون انتخاب نموديم. ما از هر شرکت کننده خواستيم پرسشنامه اي را پر کرده و سپس به منظور طبقه بندي اطلاعات و داده هاي مربوط به هر فرد از آن استفاده نموديم. يک پرستار هر فرد را از نظر ضربان قلب، فشار خون و درجه حرارت بررسي نمود که در آن زمان يک نمونه خوني 10 ميلي ليتري را از هر فرد براي آزمايشات معمول به دست آورد. ما اين اطلاعات را گردآوري نموده و پايگاه داده اي از ويژگي هاي بيماران در برابر نتايج آزمايشگاهي ايجاد کرديم.

حالات معلوم و مجهول ترکيب شده، اطلاعات غيرمرتبط حذف شده اند:

ما شرکت کنندگان را از درمانگاه اهداي خون انتخاب نموديم. از هر شرکت کننده خواسته شد پرسشنامه اي را پر کند، و سپس به منظور طبقه بندي اطلاعات و داده هاي مربوط به هر فرد از آن استفاده نموديم. ضربان قلب، فشار خون و درجه حرارت افراد ارزيابي شده و يک نمونه خون 10 ميلي ليتري براي آزمايشات معمول دريافت شد. ما اين اطلاعات را گردآوري نموده و پايگاه داده اي از ويژگي هاي بيماران در برابر نتايج آزمايشگاهي ايجاد نموديم.

کتابها و منابع موجود در خصوص نگارش يک مقاله در مورد معلوم بودن و يا مجهول بودن جملات در بخش “روشها” نظرات متفاوتي را ارئه مي دهند. هر دو شيوه در صورتي که به درستي مورد استفاده قرار گيرند قابل قبول هستند، اما ترکيبي از هر دو ممکن است باعث شود خواننده سردرگم شود. هر روشي که انتخاب نماييد، بايستي به گونه اي اين قسمت را نگارش کنيد تا متن خسته کننده نشود. همان طور که در لیست 2 نشان داده شده است دو مثال اول شامل اطلاعات نامرتبط همانند اين که چه کسي فشار خون و ضربان قلب را اندازه گيري نموده و چه کسي نمونه هاي خون را به دست آورده، مي باشند. شيوه ديگري براي اجتناب از خسته کننده شدن در هنگام استفاده از تنها حالت مجهول يا حالت معلوم، استفاده از عبارات گذار است:

• پس از مدت 1 دقيقه مخلوط نمودن ، 7 ميلي ليتر کلريد متيلن افزوديم …
• به منظور ارزيابي بيشتر، پرسشنامه هايي تهيه شدند …
• از آنجاییکه آن روش موثر نبود روش …………. به کار گرفته شد.
• جهت تقويت سيگنال، اسيد سيناميک به محلول اضافه شد …

علاوه بر اجتناب از خسته کننده شدن متن و بهبود جريان متن، عبارات گذار را مي توان به منظور آغاز نمودن يک پاراگراف جديد، معرفي يک آزمايش يا روش جديد يا توصيف دليل انجام گرفتن يک آزمايش يا روش به خواننده، مورد استفاده قرار داد.

بخش روش ها بايستي روند آزمايشات يا استفاده از يک روش را به ترتيب زماني ارائه دهد. در صورتي که تمامي آزمايشات يا روشها مستقل از يکديگر، بدون ترتيب واضح عملکرد آنها صورت گيرند، مي توان در اين مورد استثنا قائل شد. در اين شرايط، روشها يا آزمايشات را مي توان از “با اهميت بسيار” به “کم اهميت” مرتب کرده و مطمئن شد که مهم ترين آزمايشات مورد توجه خواننده قرار گرفته و حفظ مي شوند.

بسيار مهم است که جزئيات آزمايشات يا روشهاي خاص را نيز به ترتيب زماني ارائه دهيم. به عنوان مثال مجموعه اي از دستورالعمل ها براي تعمير يک ابزار خاص مي تواند به اين صورت باشد:” اهرم را برخلاف عقربه ساعت بچرخانيد تا بتوانيد دريچه را باز کرده و از جاي برداريد. اما ابتدا، گاز را به از بين بردن حذف فشار پشت دريچه تخليه از طريق سوپاپ خارج کنيد تا دريچه با شتاب به بيرون پرتاب نشده و باعث آسيب نشود.))! به طور مشابه، ترتيب زماني در ساختار جمله هم به نويسنده و هم به خواننده کمک مي کند. به جاي نوشتن “مايع شناور بر روي آب پس از 10 دقيقه سانتريفيوژ نمودن با سرعت 8800 دور بر دقيقه به لوله انتقال يافت”، بهتر است توالي واقعي رويدادها به اين صورت نوشته شود ((پس از 10 دقيقه سانتريفيوژ نمودن با سرعت 8800 دور بر دقيقه، مايع شناور بر روي آب به لوله ديگري انتقال يافت

جداول و اشکال تنها در صورتي مي توانند در بخش روش ها گنجانده شوند، که بخش زيادي از متن را به صورت خلاصه ارائه داده و در کمک به خواننده به منظور درک آزمايش يا روش توصيف شده مفيد باشند. براي مثال، در يک مقاله روش هاي شما ممکن است داراي پارامترهاي سنجشي زيادي باشند که بايستي خلاصه شوند (براي مثال، شرايط گراديان، انتقال جرم، تنظيم ولتاژ، تنظيم ردياب، و تغيير ابزار برنامه ريزي شده). توصيف نمودن اين موارد يکي پس از ديگري در متن ممکن است باعث به وجود آمدن يک پاراگراف در هم ريخته از آمار و اصطلاحاتي گردد که در صورت خلاصه شدن در لیست راحت تر درک مي شوند. در شرايطي ديگر شما ممکن است يک پروسه کاري پيچيده را توصيف نماييد که به شکل يک نمودار بهتر درک مي گردد. با اين وجود، شرايط توجيه وجود يک شکل يا لیست در بخش روش ها بسيار اندک است.

تصميم گيري براي اين که اطلاعات را در بخش روش ها در برابر بخش نتايج قرار دهيد، گيج کننده مي باشد. قانون کلي اين است که هر مساله شناخته شده يا برنامه ريزي در شروع مطالعه در بخش روش ها قرار گرفته و هر چيز ناشناخته يا برنامه ريزي نشده در بخش نتايج قرار گيرد. با اين حال، در برخي از مطالعات، نتايج اوليه-ي توصيف شده در بخش روش ها ممکن است داده هايي را ارائه دهند که منجر به تغيير در روشها يا آزمايشات بعدي يا آزمايشات اضافي گردند. از آنجا که، آزمايشات بعدي با استفاده از داده هاي به دست آمده در طول اين دوره ي مطالعه هدايت مي شوند، درک توضيح اين آزمايشات در صورتي که در بخش نتايج به همراه نتايج مرتبط قرار گيرند آسان تر خواهد بود:

در نهايت مطمئن شويد که بخش روش ها مطابق با تمامي بخش هاي ديگر در نسخه نهايي مقاله شما مي-باشد. آيا روش يا آزمايش مهمي وجود داشته که در چکيده موجود نيست؟ آيا يک روش يا آزمايش فهرست شده در چکيده وجود داشته که در بخش روش ها گنجانده نشده باشد؟ آيا نتايج مرتبطي در بخش نتايج به منظور تطبيق با هر روش يا آزمايش گنجانده شده در بخش روش ها وجود دارد؟ آيا يک توضيح، در بخش روش ها يا بررسي، وجود داشته که چرا هر آزمايش صورت گرفته است؟ همان طور که در ابتداي اين مقاله هم عنوان شد، نبايد بگذاريد يک ماده گنجانده نشده يا اشتباه روي محصول نهايي شما تاثير بگذارد.

بخش مواد و روش ها: دستور آشپزی

طول بخش “روشها” و جزئيات آن
شيوه و قالب
سخن آخر