عنوان را شفاف و واضح بيان کنيد

عناوين زير را در نظر بگيريد:
• يافتن ويروس H1N1 با استفاده از واکنش زنجيره اي پليمراز (PCR) در موشها
• خون اهداکنندگان مغزاستخوان نگه داشته شده در يخ، داراي درصد تطابق بالاتري از HLA مي باشد.
• درمان بيماران مبتلا به ملانوماي کودکان با ليزر
• ارزش مقدار کمي مايع آميوتيک در جنين با جهش هاي ژني G1-α نه چندان واضح
موش هاي مورد استفاده در آزمايش مربوط به عنوان اول احتمالا موش هاي فوق العاده اي هستند که مي توانند واکنش زنجيره اي پلي مراز (PCR) را در بدن خود انجام دهند. من در گذشته مغز استخوان اهدا نمودم، اما از اين پس ديگر اين کار را نخواهم کرد چرا که طبق عنوان آزمايش دوم، آنها مرا در يخ قرار خواهند داد تا نتايج بهتري به دست آورند. اگر من متخصص اطفال باشم، دستور مي دهم يک نفر ليزرها را از روي آن کودکان غيرفعال نمايد قبل از اينکه جهت درمان به اتاق وارد شوم. سرانجام، آيا مقدار مايع آميوتيک داراي اهمين نه چندان شفاف است، يا جهش هاي ژني چندان مهم نيستند؟ احتمال دارد که خوانندگان معناي واقعي يک عنوان نامفهوم را دريابند، اما برطرز تفکر آنها در هنگام مطالعه ي بقيه ي مقاله (اگر در زمان ديدن عنوان صرف نظر نکنند)، ممکن است اثر منفي بگذارد. اکنون عنوان جايگزين عناوين بالا را مشاهده نماييد:
• انجام آزمايش واکنش زنجيره اي پلي مراز (PCR) بر روي موش ها براي يافتن ويروس H1N1
• افزايش درصد تطابق HLA مغزاستخوان اهدايي در خون نگه داري شده در يخ
• درمان ليزري براي بيماران مبتلا به ملانوما
• تشخيص مقدار کمي مايع آميوتيک در جنين نشان از وجود جهش هاي ژني G1-α با اهميت نامعلوم دارد.
اين نمونه هاي فرضي از عناوين عجيب و اصلاحشان نشان مي دهند که به ترتيب کلمات در يک عنوان بايد توجه بيشتري شود. عنوان شما تنها بايد يک معنا داشته باشد. يکي از تمرينات خوب اين است که عنوان خود را به همکاراني که جز نويسندگان کمکي مقاله نيستند نشان دهيد و از آنها بخواهيد به شما بگويند چه پيامي از اين عنوان مي گيرند.
لیست 1. تاثيرگذاري متفاوت عناوين در ارائه ي اطلاعات
يک روش جديد براي سيروليموس
آناليز سيروليموس با کمک کروماتوگرافي مايع با عملکرد بالا طيف سنجي جرمي
آناليز سريع سيروليموس موجود در کل خون با کمک کروماتوگرافي مايع با عملکرد بالا طيف سنجي جرمي
استاتين و کلسترول
تاثير استاتين بر کلسترول سروم
کاهش کلسترول سروم با کمک استاتين درماني
درمان استاتين موجب کاهش کلسترول سروم در بيماران با بيماري قلبي-عروقي
آزمايش حيوانات جهت يافتن ويروس آنفولانزا
آزمايش حيوانات جهت يافتن ويروس H1N1
آزمايش سگها جهت يافتن ويروس H1N1
انجام آزمايش واکنش زنجيره اي پليمراز روي سگها جهت يافتن ويروس H1N1

عنوان مقاله: ویترین فروشگاه

1. کم گوي و گزيده گوي چون دُر
2. عنوان را شفاف و واضح بيان کنيد
3. عنوان را پر محتوي تدوين کنيد
4. از کلمات کليدي و اصطلاحات هوشمندانه استفاده کنيد
5. نشريه و مخاطب هدف را بشناسيد
6. از کلمات اختصاري بپرهيزيد
7. سخن آخر