فهرست مطالب پروپوزال

وقتی پروپوزال تکمیل شد می‌توانید فهرست مطالب را بنویسید. البته بهتر است پیش نویس فهرست مطالب را از قبل تهیه کنید. این کار به شما کمک می‌کند بخش های پیشینة پژوهش و روش را سازمان دهی کنید. همچنین به شما کمک می‌کند مشکلاتی را که در نوشتن مطالب پیش می‌آید شناسایی کنید و از آنها پیشگیری نمایید. علاوه بر این، نوشتن پیش نویس فهرست مطالب مانند تحلیل تکلیف یا سیاهه عمل می‌کند و به شما نشان می‌دهد برای تکمیل رساله یا پایان نامه چه کارهایی باید انجام دهید. اگر فهرست مطالب به دقت تهیه شده باشد می‌توانید به روشنی نشان دهد چه کارهایی باید انجام شوند. به تدریج که بخش های مختلف رساله یا پایان نامه را می‌نویسید، می‌توانید در فهرست مطالب علامت بزنید و از مشاهدة پیشرفت هایتان لذت ببرید.

البته تا زمانی که پروپوزال کامل کامل نشده است نمی‌توان فهرست مطالب را شماره گذاری کرد. در واقع، فهرست مطالب را می‌توان نوعی پیش نویس در نظر گرفت که در ضمن کار می‌توانید آن را اصلاح کنید. وقتی می‌خواهید فهرست مطالب را شماره گذاری کنید (یعنی درست قبل از این که پروپوزال را به گروه تحویل دهید) عناوین پیوست ها را نیز بنویسید. بنابراین، «پیوست الف: راهنمای آزمودنی ها … ص. 86» دقیقاً بیان می‌کند که در صفحة 86 به آزمودنی ها چه چیزی گفته شده است. در برخی رساله ها فقط نوشته می‌شود پیوست الف در صفحة 86 است بدون این که بیان شود پیوست الف شامل چیست. بهتر است هنگامی که درمتن پروپوزال به پیوست ها اشاره می‌کنید شمارة صفحة پیوست را نیز بنویسید. مثلاً «… آزمودنی ها در ابتدای هر جلسه 10 دقیقه آرمیدگی را تمرین کردند» (پیوست الف، صفحة 86).

جدول زیر نمونه ای از فهرست مطالبی را که برای پروپوزال دکتری تهیه شده است و یکی از نویسندگان این کتاب، راهنمایی رساله را به عهده داشته است. یکی دیگر از راههای سازمان دهی مطالب پروپوزال این است که فهرست مطالب پایان نامه و رساله هایی را که استاد راهنمایتان پیشنهاد می‌کند مطالعه نمایید.

نمونه پروپوزال: سنجش پرخاشگری کودکان: روش خودسنجی و گزارش همسالان

فهرست مطالب صفحه
فصل1: مقدمه و پیشینة تحقیق 4
شکل های مختلف پرخاشگری 5
پرخاشگری آشکار 5
پرخاشگری رابطه ای 6
پرخاشگری غیرمستقیم 6
پرخاشگری اجتماعی 7
تفاوت های جنسیتی در پرخاشگری 8
مبنای منطقی بررسی پرخاشگری آشکار و رابطه ای 9
روش های سنجش پرخاشگری 12
مشاهدة مستقیم 13
گزارش معلمان 16
گزارش والدین 18
خودسنجی 19
گزارش همسالان 22
خلاصة بیان مسأله 26
سؤال ها و فرضیه های پژوهش 28
فصل2: روش پژوهش و روش اجرا 28
آزمودنی ها 29
حفاظت از آزمودنی ها 30
طرح پژوهش 31
مقیاس های اندازه گیری 31
نسخة مقدماتی مقیاس رفتار کودکان 33
مقیاس گزارش همسالان 36
مقیاس محبوبیت اجتماعی کودکان 37
پرسشنامة جامعه سنجی 38
پرسشنامة دوستی 39
متغیرهای کنترل 40
روش اجرا 43
تحلیل های آماری 43
تحلیل های مقدماتی 43
تحلیل های اصلی 44
تحلیل های اکتشافی 45
منابع 46
پیوست الف: پرسشنامة معلم 54
پیوست ب: پرسشنامة جمعیت شناختی (دموگرافیک) 56
پیوست ج: فرم رضایت نامة والدین 58
پیوست د: فرم رضایت نامة کودک 66
پیوست ه: توافق نامة محرمانه ماندن اطلاعات 69
پیوست و: نسخه های مقیاس رفتار کودک – فرم خودسنجی 71
پیوست ز: نسخه های مقدماتی مقیاس رفتار کودک- فرم همسالان 79
پیوست ح: ابزار گزارش همسالان 94
پیوست ط: مقیاس محبوبیت اجتماعی کودکان 97
پیوست ی: پرسشنامة جامعه سنجی 100
پیوست ک: پرسشنامة دوستی 103
پیوست ل: راهنمای آزمودنی ها (دستورالعمل ها) 105
پیوست م: پرسشنامة نهایی 112

نگارش پروپزال(فصل اول)

بخش های مختلف پروپوزال را بشناسید
فرایند پروپوزال را بررسی کنید
فهرست مطالب پروپوزال

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.