قبل از ارسال همه چيز را بررسي نماييد

قبل از اينکه مقاله خود را ارسال نماييد، اطمينان حاصل کنيد که هر استناد يک مرجع متناظر دارد و اينکه هر مرجع در مکان مناسبي در مقاله استناد گردد. همچنين اطمينان حاصل کنيد که هيچ مرجعي دوبار در ليست مراجع آورده نشده باشد. بررسي کنيد که هر مرجع در قالب مناسب نشريه آورده شده و اينکه تعداد مراجع بيش از حد مجاز نيست. اطمينان حاصل کنيد که هيچ مرجعي را در چکيده نياورده باشيد. تمام استنادات مراجع را در بخش نتايج با دقت بررسي نماييد.

مراجع و منابع

سازماندهي استنادات و مراجع در طول فرآيند نگارش
دقت و ارزش
استفاده از استنادات و مراجع در يک مقاله
قبل از ارسال همه چيز را بررسي نماييد
سخن نهايي