متغیرهای وابسته (اندازهها)

در بخش اندازه ها یا متغیرهای وابسته باید دربارة ابزارهای جمع آوری دادهها به طور کامل توضیح داده شود. در فصل 8 دربارة چگونگی استفاده از ابزارهای اندازه گیری توضیح داده شده است. در اینجا به طور مختصر دربارة معرفی ابزارهای اندازه گیری بحث میکنیم.

نام، پدیدآورنده و تاریخ انتشار ابزار (اگر منتشر شده است) را بیان کنید. نسخهای از ابزارهای منتشر نشده را در بخش پیوست پروپوزال بیاورید و اگر ابزار مورد نظر مشمول قانون حق چاپ است از صاحب آن اجازة کتبی بگیرید. علاوه بر اینکه به چگونگی پیدایش ابزار اشاره میکنید، شکل ظاهری ابزار را نیز معرفی کنید. یعنی دستورالعمل اجرای ابزار، نمونهای از سؤالها یا محرکهای ابزار و چگونگی پاسخدهی آزمودنیها (مثلاً بلی یا خیر، یا درجهبندی پاسخها از 1 تا 4) را بیاورید. حتی با وجود اینکه ابزار در پیوست آمده است ممکن است بخواهید نمونهای از سؤالها یا مواد ابزار را در این بخش بیاورید تا خواننده بهتر با ابزار آشنا شود. البته اگر از ابزار معروفی مثل پرسشنامه چند وجهی شخصیت منیهسوتا (MMPI-2) استفاده میکنید نیازی نیست همة جزئیات ابزار را بنویسید زیا بیشتر خوانندگان با آن آشنا هستند. مادههای برخی آزمونها (مثل مقیاس هوشی و کسلر برای بزرگسالان) را به دلیل حفظ امنیت آزمون نمیتوان منتشر کرد. از استاد راهنمایتان بپرسید آیا آزمونی که استفاده میکنید شناخته شده است. در پایان توضیح دهید که ابزار چگونه نمره گذاری میشود. اگر شیوه های نمره گذاری متفاوتی برای ابزار وجود دارد، بیان کنید که از کدام شیوة نمره گذاری استفاده خواهید کرد.

همچنین باید ویژگیهای روانسنجی ابزارها را ذکر کنید. معمولاً کافی نیست که بگویید ابزارها روا و پایا هستند زیرا روایی و پایایی نسبیاند. نشان دهید ابزارهایی که انتخاب کرده اید برای پاسخگویی به پرسشهای پژوهش مناسب هستند. ابزاری که در یک پژوهش روا بوده است ممکن است برای پژوهش شما روایی کافی نداشته باشد.

اصطلاح پایایی خیلی کلی است. انواع مختلفی از پایایی یا تعمیم پذیری وجود دارند (کُن، 1977؛ کرانباخ، گِلِسر، ناندا و راجا راتنام، 1972؛ فاستر و کُن، 1995) که ممکن است کموبیش برای پژوهش شما مهم باشند. مثلاً اگر آزمودنیها را پیش و پس از اجرای مداخلة آزمایشی بسنجید، پایایی باز آزمایی ابزارها اهمیت پیدا میکند، درصورتیکه همسانی درونی آزمون ممکن است اهمیت کمتری داشته باشد. همچنین، اگر به دنبال بررسی تغییر میانگین نمرات در پیش آزمون و پس آزمون باشید، باید اطلاعاتی دربارة ثبات نمرات میانگین کسب کنید و فقط به دنبال این نباشید که آیا ابزار، پایایی دارد. علاوه بر این، فاصلة زمانی دو هفته میتواند ثبات موقت ابزارها را نشان دهد اما اگر مداخلة شما طولانی تر است، احتمالاً باید پیشینه را بررسی کنید تا بفهمید ابزار مورد نظر شما در موارد بیش از دو هفته نیز کارآیی دارد.

علاوه بر بررسی انواع مختلف پایایی، باید اطلاعاتی نیز دربارة روایی ابزارها بدهید. مثلاً هنگامی که از یک ابزار خودسنجی استفاده میکنید، بررسی میزان روایی افتراقی ابزار اهمیت زیادی دارد. (کمپل، 1960) میزان روایی همگرا نیز باید ذکر شود. دیگر انواع روایی (مثل روایی ملاکی، روایی سازه، روایی افتراقی) کموبیش مهم هستند و اهمیت آنها در هر پژوهش متفاوت است. در فصل 8 دربارة انواع روایی بیشتر بحث خواهیم کرد. به یاد داشته باشید باید بر نمراتی که میخواهید استفاده کنید تمرکز کنید. بسیاری از ابزارها به شیوههای متفاوتی نمره گذاری میشوند و این نمرات به اندازة هم روا و پایا نیستند. نیازی نیست ویژگیهای روانسنجی نمراتی را ذکر کنید که نمیخواهید از آنها استفاده کنید.

پیشنهادهایی که مطرح کردیم دربارة متغیرهای وابسته بودند . در مورد متغیرهای مستقل چه باید کرد؟ همانطور که قبلاً گفتیم، باید کارهایی انجام دهید تا مطمئن شوید متغیر مستقل واقعاً در سطح مورد نظر شما رخ میدهد. در بخش اندازهها یا بخش متغیر مستقل یا روش اجرا میتوانید بیان کنید چه کارهایی انجام دادهاید تا متغیر مستقل همانطور که میخواهید رخ دهد. همچنین ابزارهایی را که برای توصیف آزمودنیها به کار میبرید میتوانید در این بخش یا در بخش آزمودنیها توضیح دهید. برای تصمیمگیری دربارة این که این اطلاعات را در کدام بخش مطرح کنید از خودتان بپرسید:« سادهترین راه برای این که خواننده، مطالب را بهتر درک کند کدام است؟»
علاوه بر این، اگر بخواهید از انسانها بهعنوان مشاهدهگر یا داور استفاده کنید، بیان کنید که آنها کیستند (مثلاً دانشجویان دورة کارشناسی)، چگونه انتخاب میشوند و آموزش میبینند و چگونه متوجه میشویم که برای انجام کار آمادهاند (برای رهنمودهای عملی دربارة مشاهدة مستقیم به تریون، 1998 مراجعه کنید.) همچنین بنویسید که برای بررسی میزان توافق بین مشاهدهگران یا داوران، چند درصد از دادهها را بررسی میکنید ( به نظر ما حداقل باید 20 درصد از هر موقعیت یا آزمودنیها را بهطور تصادفی بررسی کنید) و چگونه میزان توافق را محاسبه میکنید. کُن (1999) و هارتمن (1982) آزمونهای آماری زیادی برای محاسبة میزان توافق بین داوران معرفی کردهاند و برخی فرمولها را نیز ارائه دادهاند (همچنین میتوانید به این منبع مراجعه کنید: هاوس، هاوس و کمبل، 1981) در پایان، روش سنجش توافق بین درجهبندی کنندگان یا مشاهده گران را ذکر کنید. مطمئن شوید مشاهده گران یا درجهبندی کنندگان نمیدانند چه کسی و چه موقع میزان توافق را بررسی میکند زیرا در غیر این صورت میزان توافق افزایش مییابد. (رومان زیک، کنت، دیامنت و اُلیری، 1973)

اگر از درجهبندیهای مشاهده گران یا داوران استفاده میکنید باید نظام طبقهبندی (شامل تعاریف) و روش اجرا ( شامل برگههای جمعآوری دادهها) را که مشاهده گران یا داوران به کار میبرند بیان کنید. معمولاً باید این اطلاعات را در بخش روش خلاصه کنید و نسخهای از روش کدگذاری و برگههای نمرهگذاری را در پیوست بیاورید. اگر از ابزاری که خودتان ساختهاید استفاده میکنید، ممکن است ویژگیهای روانسنجی آن را نداشته باشید. در این حالت، قویاً توصیه میکنیم مطالعة مقدماتی انجام دهید. اگر پیش از مطرح شدن پروپوزال در شورای گروه نمیتوانید مطالعة مقدماتی را انجام دهید، حتماً در پروپوزال توضیح دهید چگونه میخواهید پایایی و روایی ابزار را در طول اجرای پژوهش به دست آورید. در بیشتر موارد، این کار باید پیش از جمعآوری دادههای اصلی انجام شود. دلیل این کار ساده است. فرض کنید دادههای مربوط به پایایی و روایی آزمون را همزمان با جمعآوری دادههای اصلی پژوهش به دست آورید. اگر دادههایشان دهند ابزارهای شما ضعیف هستند، دادههای پژوهش خود را چگونه تفسیر میکنید؟ اگر نتایج مورد انتظار شما حاصل نشوند، ممکن است به دلیل وجود اشکال در ابزار باشد نه اینکه منطق زیربنایی فرضیههایتان اشکال دارد. بهعبارتدیگر، ابزارهای شما به اندازة کافی پایا و روا نبودهاند تا بتوانند به سؤالهای پژوهش پاسخ دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به کُن (1992) مراجعه کنید.

در بخش اندازهها یا متغیرهای وابسته باید دربارة ابزارهای جمعآوری دادهها بهطور کامل توضیح داده شود. در فصل 8 دربارة چگونگی استفاده از ابزارهای اندازهگیری توضیح داده شده است. در اینجا بهطور مختصر دربارة معرفی ابزارهای اندازهگیری بحث میکنیم.

نام، پدیدآورنده و تاریخ انتشار ابزار (اگر منتشر شده است) را بیان کنید. نسخهای از ابزارهای منتشر نشده را در بخش پیوست پروپوزال بیاورید و اگر ابزار مورد نظر مشمول قانون حق چاپ است از صاحب آن اجازة کتبی بگیرید. علاوه بر اینکه به چگونگی پیدایش ابزار اشاره میکنید، شکل ظاهری ابزار را نیز معرفی کنید. یعنی دستورالعمل اجرای ابزار، نمونهای از سؤالها یا محرکهای ابزار و چگونگی پاسخدهی آزمودنیها (مثلاً بلی یا خیر، یا درجهبندی پاسخها از 1 تا 4) را بیاورید. حتی با وجود اینکه ابزار در پیوست آمده است ممکن است بخواهید نمونهای از سؤالها یا مواد ابزار را در این بخش بیاورید تا خواننده بهتر با ابزار آشنا شود. البته اگر از ابزار معروفی مثل پرسشنامه چند وجهی شخصیت منیهسوتا (MMPI-2) استفاده میکنید نیازی نیست همة جزئیات ابزار را بنویسید زیا بیشتر خوانندگان با آن آشنا هستند. مادههای برخی آزمونها (مثل مقیاس هوشی و کسلر برای بزرگسالان) را به دلیل حفظ امنیت آزمون نمیتوان منتشر کرد. از استاد راهنمایتان بپرسید آیا آزمونی که استفاده میکنید شناخته شده است. در پایان توضیح دهید که ابزار چگونه نمرهگذاری میشود. اگر شیوههای نمرهگذاری متفاوتی برای ابزار وجود دارد، بیان کنید که از کدام شیوة نمرهگذاری استفاده خواهید کرد.

همچنین باید ویژگیهای روانسنجی ابزارها را ذکر کنید. معمولاً کافی نیست که بگویید ابزارها روا و پایا هستند زیرا روایی و پایایی نسبیاند. نشان دهید ابزارهایی که انتخاب کردهاید برای پاسخگویی به پرسشهای پژوهش مناسب هستند. ابزاری که در یک پژوهش روا بوده است ممکن است برای پژوهش شما روایی کافی نداشته باشد.

اصطلاح پایایی خیلی کلی است. انواع مختلفی از پایایی یا تعمیمپذیری وجود دارند (کُن، 1977؛ کرانباخ، گِلِسر، ناندا و راجا راتنام، 1972؛ فاستر و کُن، 1995) که ممکن است کموبیش برای پژوهش شما مهم باشند. مثلاً اگر آزمودنیها را پیش و پس از اجرای مداخلة آزمایشی بسنجید، پایایی باز آزمایی ابزارها اهمیت پیدا میکند، درصورتیکه همسانی درونی آزمون ممکن است اهمیت کمتری داشته باشد. همچنین، اگر به دنبال بررسی تغییر میانگین نمرات در پیشآزمون و پسآزمون باشید، باید اطلاعاتی دربارة ثبات نمرات میانگین کسب کنید و فقط به دنبال این نباشید که آیا ابزار، پایایی دارد. علاوه بر این، فاصلة زمانی دو هفته میتواند ثبات موقت ابزارها را نشان دهد اما اگر مداخلة شما طولانیتر است، احتمالاً باید پیشینه را بررسی کنید تا بفهمید ابزار مورد نظر شما در موارد بیش از دو هفته نیز کارآیی دارد.

علاوه بر بررسی انواع مختلف پایایی، باید اطلاعاتی نیز دربارة روایی ابزارها بدهید. مثلاً هنگامی که از یک ابزار خودسنجی استفاده میکنید، بررسی میزان روایی افتراقی ابزار اهمیت زیادی دارد. (کمپل، 1960) میزان روایی همگرا نیز باید ذکر شود. دیگر انواع روایی (مثل روایی ملاکی، روایی سازه، روایی افتراقی) کموبیش مهم هستند و اهمیت آنها در هر پژوهش متفاوت است. در فصل 8 دربارة انواع روایی بیشتر بحث خواهیم کرد. به یاد داشته باشید باید بر نمراتی که میخواهید استفاده کنید تمرکز کنید. بسیاری از ابزارها به شیوه های متفاوتی نمرهگذاری میشوند و این نمرات به اندازة هم روا و پایا نیستند. نیازی نیست ویژگیهای روانسنجی نمراتی را ذکر کنید که نمیخواهید از آنها استفاده کنید.

پیشنهادهایی که مطرح کردیم دربارة متغیرهای وابسته بودند . در مورد متغیرهای مستقل چه باید کرد؟ همانطور که قبلاً گفتیم، باید کارهایی انجام دهید تا مطمئن شوید متغیر مستقل واقعاً در سطح مورد نظر شما رخ میدهد. در بخش اندازهها یا بخش متغیر مستقل یا روش اجرا میتوانید بیان کنید چه کارهایی انجام دادهاید تا متغیر مستقل همانطور که میخواهید رخ دهد. همچنین ابزارهایی را که برای توصیف آزمودنیها به کار میبرید میتوانید در این بخش یا در بخش آزمودنیها توضیح دهید. برای تصمیمگیری دربارة این که این اطلاعات را در کدام بخش مطرح کنید از خودتان بپرسید:« سادهترین راه برای این که خواننده، مطالب را بهتر درک کند کدام است؟»
علاوه بر این، اگر بخواهید از انسانها به عنوان مشاهده گر یا داور استفاده کنید، بیان کنید که آنها کیستند (مثلاً دانشجویان دورة کارشناسی)، چگونه انتخاب میشوند و آموزش میبینند و چگونه متوجه میشویم که برای انجام کار آمادهاند (برای رهنمودهای عملی دربارة مشاهدة مستقیم به تریون، 1998 مراجعه کنید.) همچنین بنویسید که برای بررسی میزان توافق بین مشاهدهگران یا داوران، چند درصد از دادهها را بررسی میکنید ( به نظر ما حداقل باید 20 درصد از هر موقعیت یا آزمودنیها را بهطور تصادفی بررسی کنید) و چگونه میزان توافق را محاسبه میکنید. کُن (1999) و هارتمن (1982) آزمونهای آماری زیادی برای محاسبة میزان توافق بین داوران معرفی کرده اند و برخی فرمولها را نیز ارائه داده اند (همچنین میتوانید به این منبع مراجعه کنید: هاوس، هاوس و کمبل، 1981) در پایان، روش سنجش توافق بین درجهبندی کنندگان یا مشاهده گران را ذکر کنید. مطمئن شوید مشاهده گران یا درجهبندی کنندگان نمیدانند چه کسی و چه موقع میزان توافق را بررسی میکند زیرا در غیر این صورت میزان توافق افزایش مییابد. (رومان زیک، کنت، دیامنت و اُلیری، 1973)

اگر از درجه بندیهای مشاهده گران یا داوران استفاده میکنید باید نظام طبقه بندی (شامل تعاریف) و روش اجرا ( شامل برگه های جمعآوری دادهها) را که مشاهده گران یا داوران به کار میبرند بیان کنید. معمولاً باید این اطلاعات را در بخش روش خلاصه کنید و نسخهای از روش کدگذاری و برگه های نمره گذاری را در پیوست بیاورید. اگر از ابزاری که خودتان ساخته اید استفاده میکنید، ممکن است ویژگیهای روانسنجی آن را نداشته باشید. در این حالت، قویاً توصیه میکنیم مطالعة مقدماتی انجام دهید. اگر پیش از مطرح شدن پروپوزال در شورای گروه نمیتوانید مطالعة مقدماتی را انجام دهید، حتماً در پروپوزال توضیح دهید چگونه میخواهید پایایی و روایی ابزار را در طول اجرای پژوهش به دست آورید. در بیشتر موارد، این کار باید پیش از جمعآوری دادههای اصلی انجام شود. دلیل این کار ساده است. فرض کنید دادههای مربوط به پایایی و روایی آزمون را همزمان با جمع آوری دادههای اصلی پژوهش به دست آورید. اگر داده هایشان دهند ابزارهای شما ضعیف هستند، داده های پژوهش خود را چگونه تفسیر میکنید؟ اگر نتایج مورد انتظار شما حاصل نشوند، ممکن است به دلیل وجود اشکال در ابزار باشد نه اینکه منطق زیربنایی فرضیه هایتان اشکال دارد. به عبارتدیگر، ابزارهای شما به اندازة کافی پایا و روا نبودهاند تا بتوانند به سؤالهای پژوهش پاسخ دهند. برای کسب اطلاعات بیشتر در این زمینه به کُن (1992) مراجعه کنید.

روش تحقیق(فصل سوم)

طرح پژوهش
شرکت کنندگان (آزمودنیها)
محیط و ابزار پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته (اندازهها)
روش اجرا
اندازه گیری
عملیاتی کردن متغیرها
ویژگیهای مهم ابزارها را بشناسید
به اندازه کافی صحیح و مرتبط باشند.
پایایی ابزارهای خود را بسنجید
روایی ابزارهای خود را بسنجید
دستورالعمل ابزار
پایایی نمره گذاران
ثبات زمانی
روایی همگرا و ممیز
تعمیم پذیری در موقعیت های مختلف
ابزار های دیگران را با احتیاط به کار ببرید
از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب ابزارها اجتناب کنید
ابزارهای پژوهش را تهیه کنید
انتخاب آزمون های آماری مناسب
ابتدا دانش آماری خود را افزایش دهید
برای تحلیل آماری برنامه ریزی کنید
تحلیل مقدماتی
آزمون های پارامتریک برای مقایسه گروه ها
تحلیل واریانس و آزمون های t
آزمونهای تعقیبی
تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری
آزمونهای ناپارامتری
آزمون های همبستگی
همبستگی دومتغیری (پارامتری و ناپارامتری )
رگرسیون
رگرسیون چند گانه پارامتری
نسخه های ناپارامتری رگرسیون
تحلیل کار کرد ممیز
تحلیل عاملی
رویکردهای آزمون مدل
مراقب داده های غیر مستقل باشید
مراقب اصطلاحات علمی باشید
با احتیاط از دیگران کمک بگیرید
جمع آوری ، مدیریت و تحلیل داده ها
مطالعه مقدماتی انجام دهید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.