محدودیت‌‌‌های روایی بیرونی را بیان کنید

حتی طرح‌‌‌های آزمایشی که به دقت کنترل شده‌‌‌اند نیز محدودیت‌‌‌هایی دارند. در آزمایش‌‌‌های دقیق نیز به‌‌‌انداز‌‌های کنترل اعمال کرد که روایی بیرونی آسیب نبیند. می‌توانید درباره تعمیم پذیری یافته‌‌ها شرایط محرک‌‌ها و روش‌‌های اجرای مختلف نیز بحث کنید.

به جز طرح پژوهش، موارد دیگری نیز ممکن است باعث کاهش تعمیم پذیری یافته‌‌ها شوند. ویژگیهای جامعه و عملیاتی کردن متغیر مستقل از جمله‌‌‌‌ این موارد هستند. مطالعات قیاسی و آزمایشی دلیل کنترل‌‌‌هایی که در آن‌‌ها وجود دارند در تعمیم پذیری یافته‌‌ها محدودیت دارند.

بحث و نتیجه گیری (فصل پنجم) و منابع

بخش پیشینه پژوهش و روش شناسی را بازبینی کنید
بخش بحث را بنویسید
یافته‌‌‌ها را خلاصه کنید
یافته را تفسیر کنید
یافته‌‌‌های خود را به یافته‌‌‌های دیگران پیوند دهید
کاربرد‌‌های پژوهش
محدودیت‌‌‌های پژوهش را بنویسید
به مشکلات روایی درونی اشاره کنید
محدودیت‌‌‌های روایی بیرونی را بیان کنید
مشکلات ‌‌‌اندازه‌گیری را بیان کنید
مشکلات آماری را بیان کنید
روند پژوهش‌‌‌هآی اینده را ترسیم کنید
دیدگاه‌‌های خود را نقد کنید
از مشکلات رایج اجتناب کنید
مطالب را به خوبی سازماندهی کنید