مخروط را برعکس کنيد

در فصل مربوط به بخش مقدمه در مورد مقدمه ي يک مقاله ي علمي (1)، گفتيم که چگونه اين بخش را مي توان به شکل يک مخروط يا قيف ديد. اطلاعات موجود در بخش مقدمه از گسترده به سمت محدود مي-رود. پاراگراف ابتدايي يک پيش زمينه ي کلي درباره ي موضوع به دست مي دهد، و پاراگراف پاياني هم بر سوالات به خصوصي تمرکز دارد که در تحقيقات پرسيده شدند.

در مقابل، مي توان بحث و نتيجه گيري را به عنوان يک مخروط يا قيف برعکس در نظر گرفت، که در آن جريان اطلاعات از محدود به سمت گسترده پيش مي رود. اين قياس به ما کمک مي کند تا اولين پاراگراف بخش بحث و نتيجه گيري را بسيار محدود و متمرکز تهيه کنيم. اين هدف با بيان مطلب اصلي که همان پاسخ به سوالات ارائه شده در مقدمه و در نقطه ي اوج مقاله مي باشد ميسر مي گردد. همانطور که زيگر بيان مي دارد (2)، “بنابراين، پاسخ به سوال همان نقطه ي اوج مقاله است. جايز است که برجسته ترين جايگاه را در بخش بحث و نتيجه گيري بدان اختصاص دهيم.”

بحث و نتیجه گیری: دفاعیه نهایی در دادگاه

1. مخروط را برعکس کنيد
2. پايان مقدمه= آغاز بخش بحث و نتيجه گيري
3. منصف و عادل باشيد
4. از کلمات و عبارات گذار استفاده کنيد
5. سخن آخر