مشکلات آماری را بیان کنید

ممکن است در تحلیل‌‌‌هاک آماری نیز مشکلاتی وجود دا شته باشند. ‌‌‌‌آیا داده‌‌‌ها، مفروضه‌‌های آزمون‌های آماری را رعایت می‌کنند؟ آیا آزمون‌های آماری بیش از حد محافظه کار یا لیبرال هستند؟ آیا حجم نمونه، توان آزمون‌‌های آماری را کاهش میدهد؟ آزمون‌‌های آماری اجرا شده، ۲) تعیین سطح آلفا، ۳) استفاده از روش‌های چند متغیری مناسب. آیا در تحلیل داده‌‌‌های خود از روش آماری جدیدی استفاده کردید که درباره مفروضه‌‌ها و مشکلات آن اطلاعات زیادی وجود ندارد. در بهترین شرایط ممکن با هیچ کدام از‌‌‌‌ این مشکلات روبه رو نمی‌شوید. اما اگر با‌‌‌‌ این مشکلات روبه رو شدید دوباره بخش نتایج را بررسی کنید..

بحث و نتیجه گیری (فصل پنجم) و منابع

بخش پیشینه پژوهش و روش شناسی را بازبینی کنید
بخش بحث را بنویسید
یافته‌‌‌ها را خلاصه کنید
یافته را تفسیر کنید
یافته‌‌‌های خود را به یافته‌‌‌های دیگران پیوند دهید
کاربرد‌‌های پژوهش
محدودیت‌‌‌های پژوهش را بنویسید
به مشکلات روایی درونی اشاره کنید
محدودیت‌‌‌های روایی بیرونی را بیان کنید
مشکلات ‌‌‌اندازه‌گیری را بیان کنید
مشکلات آماری را بیان کنید
روند پژوهش‌‌‌هآی اینده را ترسیم کنید
دیدگاه‌‌های خود را نقد کنید
از مشکلات رایج اجتناب کنید
مطالب را به خوبی سازماندهی کنید