مشکلات ‌‌‌اندازه‌گیری را بیان کنید

پژوهش نیز ممکن است محدودیت‌‌هایی داشته باشند، مانند در دسترسی نبودن اطلاعات کافی درباره روایی و پایایی آن‌‌ها. استفاده از پرسشنامه به جای مشاهده رفتار واقعی نیز یکی دیگر از مشکلات رایج است. باید به موارد زیر نیز توجه کرد: واکنش احتمالی به روش اجرای ابزارهای اندازه‌گیری، روایی ناکافی ‌‌‌اندازه‌گیری‌‌ها یا مشاهده‌‌‌ها، اطلاعات از دست رفته و سو گیری‌های احتمالی که ممکن است در نتایج تاثیر بگذارند (مثلاً تمایلات اجتماعی آزمودنی‌‌ها).

بحث و نتیجه گیری (فصل پنجم) و منابع

بخش پیشینه پژوهش و روش شناسی را بازبینی کنید
بخش بحث را بنویسید
یافته‌‌‌ها را خلاصه کنید
یافته را تفسیر کنید
یافته‌‌‌های خود را به یافته‌‌‌های دیگران پیوند دهید
کاربرد‌‌های پژوهش
محدودیت‌‌‌های پژوهش را بنویسید
به مشکلات روایی درونی اشاره کنید
محدودیت‌‌‌های روایی بیرونی را بیان کنید
مشکلات ‌‌‌اندازه‌گیری را بیان کنید
مشکلات آماری را بیان کنید
روند پژوهش‌‌‌هآی اینده را ترسیم کنید
دیدگاه‌‌های خود را نقد کنید
از مشکلات رایج اجتناب کنید
مطالب را به خوبی سازماندهی کنید