مطالب را به خوبی سازماندهی کنید

روش‌‌های زیادی برای سازماندهی بخش بحث وجود دارد، اما به عقیده ما دو روش بهتر از بقیه هستند. اولین روش کما بیش شبیه عنوان‌هایی است که در بخش‌‌‌های قبلی همین فصل آمده‌‌‌اند. بنابر این :ترتیب عناوین عبارتند از: خلاصه تفسیر‌‌ها و کاربرد‌‌ها، ارتباط دادن یافته‌‌ها با پیشینه پژوهش، محدودیت‌‌ها، روند پژوهش‌‌های آینده. در روش دوم، بحث حول محور یافته‌‌‌های اصلی سازماندهی می‌شود و تا از هر یافته مهم، کاربرد‌‌های یافته، یافته‌‌های دیگران و محدودیت‌‌های خاص ذکر می‌شوند. جدول ۱۲-۱ دو چهارچوب فرضی را برای نوشتن بخش بحث نشان می‌دهد. در پایان بحث، نکات مهم را برجسته کنید. همان طور که بحث را با عبارت‌‌های کلی شروع کردید با عبارت‌‌های کلی نیز تمام کنید. به عقیده ما یکی از روش‌‌های مناسب برای به پایان رساندن بحث‌‌‌‌ این است که بر اهمیت شناخت کامل زمینه پژوهش تأکید کنیم تا به خواننده یاد آوری کنیم که شناخت فر ایند‌‌ها یا آزمودنی‌‌ها چگونه به بهبود نظریه، پژوهش و عمل کمک می‌کند. حال که توانستید آخرین جملات را نیز بنویسید، به خودتان تبریک بگویید و جشن بگیرید! معمولاً پس از نوشتن بحث و هنگامی‌که پیش نویس را به استاد راهنما تحویل می‌دهید نفس راحتی می‌کشید. حالا وقت آن است که جزئیات کار را تکمیل کنید تا برای جلسه دفاع آماده شوید. منابع را بررسی کنید. مطمئن شوید همه منابعی که در داخل متن به آن‌‌ها اشاره شده در فهرست منابع پایانی وجود دارند و برعکس، چکیده را بنویسید، فهرست مطالب را ویرایش کنید (فراموش نکنید که فهرست شكل‌‌ها و جدول‌‌‌ها را نیز اضافه کنید)، صفحه عنوان و صفحاتی را که باید امضا شوند آماده کنید. قبل از دفاع باید نسخه کامل پایان نامه یا رساله را به گروه تحویل دهید. سایر کار‌‌هایی را که باید برای دفاع انجام دهید بررسی کنید. اکنون به مراحل پایانی کار نزدیک شده‌‌‌‌اید.

بحث و نتیجه گیری (فصل پنجم) و منابع

بخش پیشینه پژوهش و روش شناسی را بازبینی کنید
بخش بحث را بنویسید
یافته‌‌‌ها را خلاصه کنید
یافته را تفسیر کنید
یافته‌‌‌های خود را به یافته‌‌‌های دیگران پیوند دهید
کاربرد‌‌های پژوهش
محدودیت‌‌‌های پژوهش را بنویسید
به مشکلات روایی درونی اشاره کنید
محدودیت‌‌‌های روایی بیرونی را بیان کنید
مشکلات ‌‌‌اندازه‌گیری را بیان کنید
مشکلات آماری را بیان کنید
روند پژوهش‌‌‌هآی اینده را ترسیم کنید
دیدگاه‌‌های خود را نقد کنید
از مشکلات رایج اجتناب کنید
مطالب را به خوبی سازماندهی کنید