منصف و عادل باشيد

يک شبکه ي خبري وجود دارد که از شعار “منصف و عادل” استفاده مي کند – منصف بودن يعني بي طرف بودن و عدم غرض ورزي و عادل بودن يعني ارائه ي نظرات همه ي طرف هاي داستان. بخش بحث و نتیجه گیری شما هم بايد منصفانه و عادلانه باشد. نکات مهمي وجود دارند که بايد جهت به دست آوردن اين دو خصيصه مورد توجه قرار گيرند.

1- اطمينان حاصل کنيد درجاييکه لازم است ارجاع دهيد. اگر روش ها يا نتايج تحقيقات ديگر که در اين راستا به شما کمک کردند عنصري به طراحي تحقيقاتي شما افزودند يا اگر تحقيقات ديگران يافته هاي شما را پشتيباني مي کنند، در بخش بحث و نتيجه گيري به اين نکته اشاره کنيد. برعکس، اگر اعتقاد داريد که تحقيقات شما از يافته هاي ديگران پشتيباني مي کند يا براساس آنچه قبلا گفته شده بهبود يافته، همين اعتبار را به خودتان دهيد. در اينجا کليد اصلی، حقيقي بودن و متظاهر نبودن درباره ي آنچه که انجام داديد مي باشد:

از بين 4 رويه ي منتشر شده براي الحاق اسيد نوکلوئيک، ما رويه اي را انتخاب کرديم که توسط Wallenburg و Hughes شرح داده شده بود، زيرا روش هاي آنها بالاترين درصد انتقال ویروس را به همراه دارد. ساير محققان با موفقيت از همين رويکرد جهت توليد وکتورهای ويروسي براي توليد درون تني فريتين و ترنس کوبالامين، دو پروتئين کوچکتر با وزن هاي ملکولي در محدوده ي يکسان با سه پروتئني ديگر مورد استفاده قرار مي گيرد. ما توانستيم با اضافه کردن 0.01% گليسرول به محلول تريپسين EDTA، بازده ي ويروس هاي انتقال يافته را 2 برابر کنيم.

2- اگر با هرگونه نتايج يا يافته هاي غير قابل انتظاري برخورد کرديد يا مشاهده کرديد که نتايج شما با نتايج ديگران تفاوت دارند، درباره ي اين تفاوت ها شفاف باشيد، و به جاي تظاهر به اينکه اصلا اين نتايج وجود ندارند سعي کنيد آنها را توضيح دهيد:

اگرچه ما توانستيم توليد selection –β را زمانيکه به موش ها HSV2-IL-6γ تزريق شد اثبات کنيم، ولی اسميت و همکاران در گذشته گزارش نموده اند که مواجهه ي آزمايشگاهي با سلول هاي عضلاني صاف کشت شده در IL-6γ نشان دهنده آزادسازيselection –β نيست. مي دانيم که اندوتليوم عروقي هم بايد تغيير فشار هموديناميک و هم نوساناتي در سيگنال هاي گيرنده – پيوند پروتئيني قبل از اينکه تغييراتي در عروق کوچک اتفاق افتد را تجربه کند. اين ترکيب مي تواند تنها در آزمايش درون تني اتفاق افتد. بنابراين، تفاوت بين يافته-هاي ما و آنها بايد به سبب طبيعت درون تني آزمايشات و مشاهدات باشد.

3- از بخش بحث و نتيجه گيري جهت تصديق هرگونه محدوديت موجود در تحقيقات خود و هرگونه توضيحات جايگزين براي يافته هاي خود استفاده نماييد. بيان رک و راست محدوديت ها، بهتر به نظر مي رسد چراکه شما در نظر گرفتيد چگونه تحقيقات مي تواند به شکلي بهتر يا متفاوت از شکل کنوني انجام گيرد. در نظر گرفتن توضيحات جايگزين نشان مي دهد که شما وسعت دانش خوبي در زمينه ي مورد مطالعه داريد و عواملي که ممکن است در تحقيقات شما نقش داشته باشند را به خوبي مي شناسيد. از همه مهمتر اينکه، تصديق محدوديت هاي تحقيقات خود يا بيان هرگونه توضيحات جايگزين موجب پيشدستي در کشف اين نکات قبل از اينکه يک داور آنها را دريابد مي شود و فرصت اشاره به آنها را از وي مي گيرد. اگر مي توانيد توضيح دهيد که چگونه نتايج به دست امده تحت تاثير قرار نگرفتند.

بحث و نتیجه گیری: دفاعیه نهایی در دادگاه

1. مخروط را برعکس کنيد
2. پايان مقدمه= آغاز بخش بحث و نتيجه گيري
3. منصف و عادل باشيد
4. از کلمات و عبارات گذار استفاده کنيد
5. سخن آخر