مهارت های جرأت ورزی

امیدواریم استادان راهنما و مشاوری انتخاب کنید که همکاری خوبی با هم دارند. اما اگر استادان با یکدیگر همکاری نکردند چه اتفاقی می‌افتد؟ آیا استاد راهنمای شما آن قدر جرأت ورزی دارد که در مقابل درخواست غیرمنطقی شورای گروه از شما حمایت کند؟ مهارت های جرأت ورزی استاد راهنما هنگامی اهمیت بیشتری دارد که اجرای پژوهش شما دشوار باشد و به همین دلیل نیاز به جلب حمایت سازمان های دیگر داشته باشید یا ناچار باشید با کمیتة بررسی پژوهش های انسانی ملاقات کنید و غیره. همچنین، انتخاب استاد راهنمای قاطع هنگامی اهمیت دارد که اعضای شورایگروه با هم اختلاف نظر جدی داشته باشند و جلسات بررسی پایان نامه یا رساله به میدان رقابت خصمانة استادان تبدیل شود و دانشجویان، تماشاگران درمانده ای هستند که فقط دعوای بین استادان را نظاره می‌کنند. سرانجام به یاد داشته باشید کار پژوهشی، آزمایشِ توانایی علمی شما و نیز یک تجربة یادگیری است. به طوری کلی، پایان نامة کارشناسی ارشد عمدتاً یک تجربة یادگیری است در حالی که رسالة دکتری، آزمایش توانایی علمی است. استاد راهنما و مشاور چگونه فرایند پژوهش را به شما می‌آموزند؟ ایا به شما کمک می‌کنند تا به تدریج پژوهشگر شوید؟ آیا بیشتر قسمت های کار پژوهشی را انجام می‌دهند؟ آیا بیشتر کار به عهدة شماست و استادان فقط گاه گاهی شما را راهنمایی می‌کنند؟ آیا زیر نظر یک استاد ماهر با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کنید تا مهارت های پژوهشی رایاد بگیرید؟

انتخاب استاد راهنما و موضوع

ابتدا موضوع کلی را انتخاب کنید
کار را به تنهایی انجام ندهید
انتخاب استاد راهنما
به همکاری بین استاد و دانشجو توجه کنید
تخصص استاد راهنما را در نظر بگیرید
به مهارت های استاد راهنما توجه کنید
انتظارات و بازخورد
وقت شناسی و در دسترس بودن
مهارت های جرأت ورزی
تصمیم گیری دربارة انتخاب استادان راهنما و مشاور
صحبت کردن با استاد راهنمای احتمالی
مشکلات را پیش بینی کنید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.