نتایج را به ترتیب ذکر کنید

مرتب کردن نتایج، از مرحله فرضیه سازی آغاز می‌شود. توضیحات مهمی ‌را که درباره فرضیه‌‌‌ها مطرح شدند به خاطر بیاورید. فرض کنید قبل از شروع پژوهش، چندین فرضیه بیان کرده‌‌‌‌اید. احتمالا فرضیه‌ها را به ترتیب اهمیت مرتب کرده‌‌‌‌اید. اگر این کار را انجام داده باشید، خود به خود ترتیب همه بخش‌‌‌های بعدی به خصوص بخش نتایج را معین کرده‌‌‌‌اید.

زمانی که تحلیل‌‌های اولیه را ارائه می‌کنید نتایج را به ترتیب اهمیت فرضیه ذکر کنید. اگر از روش‌‌‌های تحلیلی جداگانه‌‌‌‌ای برای تحلیل هر فرضیه استفاده کرده‌‌‌‌اید برای نظم بخشیدن به ان‌‌‌ها از عناوین فرعی استفاده کنید. هر عنوان فرعی را می‌توان مرجع خلاصه شده‌‌‌‌ای از فرضیه‌‌‌‌ای آزموده شده در نظر گرفت. به عنوان راهکار کلی، بهتر است ابتدا نتیجه به دست آمده را مطرح و بلافاصله پس از

جدول ۱۱-۱ میانگین و انحراف استاندارد سطوح خود افشایی در دو جنس پس از مواجهه بامدل خود افشایی و غیر خود افشایی

مرد زن جنسیت
انحراف استاندارد میانگین انحراف استاندارد میانگین مدل
2.02 4.85 2.34 .60 خود افشایی
1.93 2.67 1.89 4.76 غیر خود افشایی

آن داده‌‌‌ها و تحلیل‌‌های آماری که نتایج را تأیید می‌کنند ذکر کنید. برای مثال می‌توانید در بخش نتایج بگویید مردان در مقایسه با زنان زمان بیشتری صرف فعالیت‌‌‌های بدنی می‌کنند.‌‌‌‌ این موارد را می‌توان در جدول ۱۱-۱ مشاهده کرد. همان طور که در جدول می‌بینید میزان فعالیت مردان در سه بازی مختلفی که شامل چنین فعالیت‌‌‌هایی است، به طور معنی دارای بیشتر است. برخی استادان توصیه می‌کنند نتایج را بر اساس متغیر‌‌های وابسته اصلی سازمان دهی کنید. به نظر می‌رسد مرتب کردن نتایج بر اساس متغیر‌‌های وابسته اصلی، خیلی منطقی نباشد زیرا شما در پژوهش خود متغیر‌‌ها را بررسی نمی‌کنید بلکه از آن‌‌ها به عنوان ابزاری برای آزمودن فرضیه‌‌‌های پژوهش استفاده می‌کنید. اما اگر برای آزمودن هر فرضیه از چند متغیر وابسته استفاده می‌کنید برای مرتب کردن آن‌‌ها باید از عنوان و زیر عنوان استفاده کنید. اگر از زیر عنوان استفاده نمی‌کنید، از روش دیگری برای نظم دادن به نتایج استفاده کنید و‌‌‌‌ این نظم را تا پایان بخش نتایج حفظ کنید.

گاهی روشن ترین روش نظم دادن به نتایج، از طریق تحلیل آن‌‌‌هاست. برای مثال، فرض کنید ۳ فرضیه دارید که می‌خواهید با استفاده از معادله رگرسیون چند متغیری آن‌‌ها را آزمون کنید. شاید مایل باشید ابتدا فرضیه‌‌‌ها و سپس نتایج رگرسیون چند متغیری را مطرح کنید. با استفاده از‌‌‌‌ این روش می‌توانید از حاشیه روی جلوگیری کنید و نتایج را حول محور فرضیه‌‌ها بیان کنید.

نتایج (فصل چهارم)

تحلیل‌‌‌های مقدماتی
نتایج را به ترتیب ذکر کنید
اطلاعات مرتبط را ذکر کنید
نتایج را روشن و دقیق بیان کنید
از قواعد ارائه داده‌‌های آماری پیروی کنید
تحلیل‌‌‌های تکمیلی
جدول‌‌های مناسب تهیه کنید
شکل‌‌‌های مناسب آماده کنید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.