نسخه های ناپارامتری رگرسیون

رگرسیون لوجستیک از این نظر شبیه رگرسیون چندگانه است که تعدادی پیش بین را به یک متغیر ملاک ارتباط می دهد. در رگرسیون لوجستیک، پیش بینها می توانند پیوسته یا ناپیوسته باشند اما (برخلاف رگرسيون چندگانه ) متغیر ملاک، طبقه ای است نه پیوسته. علاوه بر این، زیربنای ریاضی رگرسیون لوجستیک بیشتر شبیه آزمون های ناپارامتری است و با زیربنای ریاضی نسخه های پارامتری رگرسیون چندگانه تفاوت زیادی دارد. بنابراین آماره های رگرسیون ناپارامتری نشان می دهند فراوانی های به دست آمده در یک خانه خاصی با فراوانی های مورد انتظار چقدر مطابقت دارند و در این باره توضیح نمی دهند که هر متغیر پیش بین چه قدر از وارایانس متغیر ملاک را تبیین می کند. تحلیل لوجیت (نوعی تحلیل لگاریتمی – خطی ) نیز روش مشابهی است که بسیار محدودتر از رگرسیون لوجستیک است از این نظریه که همه متغیر ها ( اعم از پیش بین ها و ملاک ) باید طبقه بندی باشند .