نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد رشته صنایع

موضوع: توسعه مدل مناسب براي بررسي متغيرهاي تاثير گذار بر صادرات غير نفتي با استفاده از سيستم ديناميک

چکیده: بحث صادرات از مباحث اصلي در اقتصاد هر کشور است.بخش وسيعي از صادرات ايران وابسته به نفت است که با توجه به محدود بودن اين منبع طبيعي از يک سمت و تحريم خريد نفت ايران از سوي اتحاديه اروپا از سمتي ديگر،به نظر مي رسد که بايد به بحث صادرات غير نفتي توجه ويژه اي مبذول داشت.

تا کنون پژوهش هاي مختلفي در زمينه عوامل موثر بر صادرات غير نفتي انجام گرفته است، اما در بيشتر آنها بر تاثير گذاري عوامل قيمتي مثل نرخ ارز بر صادرات تاکيد داشته و به بررسي عوامل غير قيمتي نپرداخته اند. ضمن اینکه تاثیر همزمان متغیرهای کیفی و کمی بر یکدیگر بسیار حایز اهمیت است، که در سوابق تحقیق، تحقیقی که با رویکرد سیستم دینامیک تاثیر همزمان این متغیرها بر صادرات غیر نفتی را بررسی کرده باشد، موجود نبود. اين موضوع ما را بر آن داشت که با ارايه مدلي کمي براي صادرات غير نفتي نقش عوامل تاثير گذار قيمتي و غير قيمتي (هر دو ) بر صادرات غير نفتي،موضوع را گسترده تر بررسي کنيم. به اين منظور صادرات غير نفتي تابعي از  متغيرهاي  قيمتي مانند نرخ ارز آزاد و نرخ تورم و متغيرهاي مبنايي  مانند نرخ بهره­وري و رقابت پذيري در نظر گرفته شده  و از تکنيکهاي سيستم هاي ديناميک به منظور بررسي رابطه بين اين متغيرها و همچنين شناسايي مهمترين متغيرهاي  تاثير گذار بر صادرات غير نفتي استفاده شده است .

سيستم هاي ديناميکي ابزاري است که در مدل سازي سيستم ها،به دليل توجه به رفتار سيستم در طول زمان،در نظر گرفتن تعاملات پارامترهاي سيستم و توجه به بازخوردها و حلقه هاي علت و معلول موجود در سيستم امکان دستيابي به شبيه سازي مناسب جهت آزمون سياست هاي قابل اتخاذ و دستيابي به سياست بهينه را براي تصميم گيران فراهم مي آورد. در اين روش امکان اضافه يا حذف زير سيستم هاي مورد نياز جهت انطباق با شرايط مقتضي و تغيير پارامترها و حتي معادلات مدل وجود دارد. سيستم هاي ديناميک با استخراج مدل هاي ذهني مديران و خبرگان يك سازمان و مدلسازي آن ها با استفاده از ابزارهاي مدلسازي بسيار توانمند از جمله نمودار علت معلول، نمودار جريان و نمودار زير سيستم و در نهايت فرموله نمودن روابط متغيرهاي شناسايي شده و استفاده از يك ابزار نرم افزاري (مانند VENSIM)، امكان شبيه سازي خروجي سناريوهاي مختلفي كه با تعريف مقادير مختلف براي پارامترهاي متفاوت طراحي مي شوند را فراهم مي آورد. در بحث های آماری میزان قوت ارتباط بین متغیرها مورد بررسی قرار می گیرد، اما سیستم دینامیک رویکردی غیر آماری دارد و به بررسی correlation متغیرها نمی پردازد، بلکه ارتباط همزمان متغیرها با یکدیگر را مورد بررسی قرار می دهد. با شناسايي رابطه بين متغيرها و تعيين اثر گذارترين متغيرها مي توان سياستهاي جديدي در راستاي افزايش حجم صادرات غير نفتي اجرا نمود که کمک شاياني به اقتصاد کشور خواهد بود.

دانلود نمونه پروپوزال صنایع1


موضوع: استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری SA برای بالانس خط مونتاژ مدل ترکیبی U شکل از نوع 2

چکیده: مسأله‎ي بالانس خط مونتاژ جزء مسائلي است که در دهه هاي اخير، مطالعات و تحقيقات گسترده اي بر روي آن انجام شده است. اين تحقيقات مشتمل بر مسائل بالانس خط مونتاژ تعميم يافته از قبيل مدلهاي آميخته، ايستگاههاي موازي، خطوط U شکل، مدل هاي با اهداف چندگانه و غيره مي باشند. بالانس خط مونتاژ شامل تخصيص وظايف مشخص به ايستگاههاي کاري در يک زمان مشخص است به طوري که سبب بهينه شدن عملکرد خط مونتاژ گردد. خطوط مونتاژ جرياني از سيستم هاي توليدي هستند كه در توليد محصولات با حجم بالا استفاده مي شوند. اين سيستم مواد مورد نياز را براي توليد كالاي نهايي تهيه مي كند. در يك خط مونتاژ ايستگاههاي كاري در اطراف يك نوار نقاله يا يك سيستم حمل و نقل مشابه چيده شده اند و قطعات كاري متوالي وارد خط مونتاژ شده و از يك ايستگاه به ايستگاه بعدي تا رسيدن به آخر خط حركت مي كنند. در هر ايستگاه يك مجموعه وظايف از پيش تعريف شده اي وجود دارد كه در يك مدت زمان مشخصي كه زمان سيكل ناميده مي شود انجام مي شوند. بالانس خط مونتاژ شامل تخصيص وظايف مشخص به ايستگاههاي کاري در يک زمان مشخص است به طوري که سبب بهينه شدن عملکرد خط مونتاژ گردد.

مسائل بالانس خط مونتاژ به 4 دسته كلي تقسيم مي شوند: در نوع اول تابع هدف، مينيمم سازي تعداد ايستگاههاي كاري براي يك زمان سيكل معين مي باشد. در نوع دوم، تابع هدف، مينيم سازي زمان سيكل براي تعدادي ايستگاه كاري معين مي باشد. نوع دوم زمانیکه تغییرات در فرآیند تولید و ملزومات تولید اتفاق می افتد، بکار میرود و نتايجي همچون كاهش هزينه توليد، پاسخگويي سريعتر به تقاضاي بازار، افزايش ظرفيت توليد، كاهش زمان بيكاري ايستگاهها و استفاده بهينه از نيروي انساني و تجهيزات در پي خواهد داشت.در نوع سوم(نوع E) تابع هدف به حداكثر رساندن بهره وري خط است در حالتي كه هيچ يك از مقادير زمان سيكل و تعداد ايستگاههاي كاري مشخص نباشند. در نوع چهارم(نوع F) تابع هدف، يافتن يك بالانس امكان پذير است در حالتي كه هم مقدار زمان سيكل و هم تعداد ايستگاههاي كاري مشخص باشند.

دانلود نمونه پروپوزال صنایع2


موضوع: ارائه مدلی ترکیبی از رویکرد کارت امتیاز متوازن و تحلیل پوششی داده ها به منظور سنجش کارایی صنعت بانکداری(مورد مطالعه:….)

چکیده: ايجاد يك سازمان بهره ور بدون بررسي و كسب آگاهي از ميزان پيشرفت و دستيابي به اهداف و بدون شناسايي چالش هاي پيش روي سازمان و كسب باز خور و اطلاع از ميزان اجراي سياست تدوين شده و شناسايي مواردي كه به بهبود جدي نياز دارند، ميسر نخواهد شد.

بانک ها نیز به عنوان یک سازمان و نهاد مالی هستند که دارایی ها را از منابع گوناگون جمع آوري می کنند و آن ها را در اختیار بخش هایی قرار میدهند که به نقدینگی نیاز دارند و لذا این سازمان نیز نیاز به کسب آگاهی در مورد عملکردش دارد. از این رو بانک ها شریان حیاتی هر کشور محسوب می شوند. به موازات ورود بانک هاي خصوصی به بازارهاي مالی، تقاضا براي انواع خدمات بانکی نیز افزایش چشمگیر یافته است. بانک ها براي ربودن گوي سبقت از یکدیگر در جهت افزایش سهم بازار و سودآوري به دنبال استفاده از انواع روش هاي بهبود عملکرد در جذب مشتریان هستند، در این میان ارزیابی عملکرد بانک ها از اهمیت خاصی برخوردار است و به یکی از مهم ترین فعالیت هاي مدیران بانک ها تبدیل شده است.

تهدیدات و فشارهاي ناشی از جهانی شدن و رشد روز افزون موسسات مالی و اعتباري غیر بانکی در سالهاي اخیر بانکها را بر آن داشته براي بقاء و رقابت در بازار با ایجاد مراکز تحقیقات و انجام فعالیتهاي پژوهشی در زمینه وضعیت خود در مقایسه با سایر بانکها نسبت به بهبود عملکرد خود در بازار داخلی و خارجی اقدام نمایند. در این راستا راه حل منطقی و بسیار کارساز میتواند وضعیت بانکها را از نظر عملکرد کلی مشخص نماید. انجام فرایند هاي مرتبط با ارزیابی عملکرد و محک زدن وضعیت خود در بازار ، تا به این طریق آنها بتوانند ضمن شناسایی نقاط ضعف و قوت خود وضعیت موجود خود را بهبود دهند.

دانلود نمونه پروپوزال صنایع 3


 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.