نمونه پروپوزال کارشناسی ارشد رشته مکانیک

موضوع: بررسی عددی پارامترهای مختلف هیدرولیکی در جریان های سطح آزاد با استفاده از مدل عددی ANSYS

چکیده: با توجه به روند افزایش جمعیت جهان تامین، نگهداری و انتقال آب مورد نیاز انسانها جهت مصارف شرب و کشاورزی از ضروریات جامعه امروزی به شمار ميرود. محدودیتهای تامین آب مورد نیاز انسان از منابع زیرزمیني و از طرفي کیفیت مناسب جریانهای سطحي و راحتي برداشت از آن، باعث شده است که منابع جریانهای سطحي همواره یكي از منابع اصلي تامین آب باشند. سدهای مخزني یكي از مهمترین سازههایي هستند که برای ذخیره آب سطحي معمولاً در مسیر رودخانههای بزرگ احداث ميشوند. هر سد از تعداد زیادی سازههای جانبي تشكیل شده که یكي از مهمترین آنها سازه های تخلیه کننده سیلاب ميباشد. از جملۀ مهمترین این سازهها ميتوان به تخلیه کنندههای تحتاني و سرریزها اشاره کرد که در سدهای بزرگ غالباً برای تخلیه سیلاب استفاده ميشود. در اغلب این قبیل سازه ها جریان به صورت سطح آزاد مد نظر قرار مي گیرد.
براي انجام طراحي هيدروليكي قبل از هر چيز بايد پارامترهاي هيدروليكي جريان مانند فشار، سرعت، عمق، نوسانات فشار جريان و يا به عبارت بهتر پارامترهاي هيدروليكي در نقاط مختلف يك سرريز يا سازه مستهلك كننده تعيين گردد. در اين ارتباط به طور كل سه راه حل وجود دارد كه شامل استفاده از روابط تجربي ارائه شده توسط محققين، مدلهاي فيزيكي و مدلهاي عددي ميباشد. در اينجا لازم به ذكر است كه با توجه به پيچيدگيهاي زياد جريان و گاهاً هندسه سازه
براي انجام يك محاسبه دقيق از پارامترهاي طراحي، روابط ساده و ابتدايي هيدروليك مانند روابط توزيع فشار قابل استفاده نميباشند. هر يك از مدلهاي فيزيكي و عددي به نوبه خود داراي مزايا و مشكلاتي ميباشند و در عين حال در غالب اوقات هيچ يك از آنها قادر به شبيهسازي جريان با همه پيچيدگيهاي آن نيستند.
مدلهاي فيزيكي بسيار پر هزينه و كاربرد آنها محدود به همان نمونهاي است كه مدل براي آن ساخته شده و ايجاد تغيير هر چند جزئي نيز در آنها بسيار پر هزينه است. اجرا و ساخت مدلهاي عددي بسيار كم هزينهتر از مدلهاي فيزيكي مي باشند و كاربرد آنها محدود به يك نمونه خاص نميباشد. علاوه بر اين در مدلهاي عددي قدرت مانور بر روي هندسه مدل بسيار بالا است و ميتوان مدل را با همان ابعاد واقعي خود شبيهسازي نمود. امروزه با پيشرفت تكنيكهاي شبيهسازي رايانهاي و افزايش قدرت و كارائي كامپيوترهاي شخصي تلاش در مدلسازي تعداد بيشتري از پارمترهاي موثر شتاب گرفته است. از طرف ديگر، در مدلهاي عددي در هنگام پياده كردن مزرهاي هندسي جريان، آماده سازي معادلات حاكم براي حل، انتخاب روش مورد استفاده در مدل و همچنين حل عددي معادلات بدست آمده امكان بروز خطا وجود دارد. هر يك از اين خطاها با تمهيداتي قابل كاهش بوده، اما به هر حال اين خطاها هرگز از بين نميرود.
به همين منظور اين مطالعه با استفاده از نرم افزار ANSYS به شبيه سازي وتحليل جريان سطح آزاد تعريف مي گردد. در اين پژوهش پارامترهاي مختلف هيدروليكي جريان بر روي سازه سرريزهاي اوجي سد با استفاده از مدل عددي تعيين و توانايي مدل عددي مورد سنجش و ارزيابي قرار ميگيرد.

دانلود نمونه پروپوزال مکانیک 1


موضوع: محاسبه اگزرژی وبهینه سازی عملکرد تله بخارترمودینامیکی مورد استفاده در خطوط انتقال بخار

چکیده: سیستم های بخار یک بخش بسیار مهم و اصلی در صنایع فرایندی امروزه می باشد.37 در صد از سوخت های فسیلی در صنایع ایالات متحده آمریکا صرف تولید بخار می شود.این بخار به نوبه خود در فرآیندهای گرما و تمرکز تقطیر مایعات و یا مستقیماًبه عنوان مواد اولیه مورد استفاده قرار می گیرد.

همه کاربران بزرگ انرژی قسمت عمده ای از سوخت های فسیلی خود را صرف تولید بخار می کنند.مثلاًفراوری مواد غذایی (57%)-خمیر و کاغذ(81%)-مواد شیمیایی(42%)-پالایش نفت(23%)و فلزات اولیه(15%)

از آنجا که سیستم های صنعتی بسیار متفاوت هستند,اما اغلب سیستم های بخار نقطه مشترک عمده ای دارند که هدفی مفید برای اقدامات صرفه جویی در انرژی است.در این پایان نامه خطوط پایه مصرف انرژی برای سیستم های بخار,توصیف پتانسیل ذخیره انرژی و برآورد هزینه صرفه جویی و تاثیر آن برای صنعت ایران مورد بررسی قرار می گیرد.این صرفه جویی در انرژی نیز به عنوان کاهش گازهای گلخانه ای co2 ارایه شده برای نشان دادن پتانسیل برای اقدامات صرفه جویی در انرژی به کاهش سهم صنعتی به انتشار گازهای گلخانه ای است.

در این پایان نامه سعی برآن است تا ابتدا با در نظر گرفتن پالایشگاه شازند به عنوان یک واحد فرآیند نمونه و مدل سازی خطوط انتقال بخارمیزان اگزرژی واحد بررسی و تاثیر تله بخار در میزان تخلیه کندانس و سپس تاثیر تغییر دبی و متعاقباً تغییر در حالت فیزیکی دیسک تله بخار ترمودینامیکی در میزان تخلیه کندانس با بهره وری بالا دست یابیم.در این پایان نامه انواع تله بخار معرفی و نقاط ضعف و قوت آنها نیزمورد بررسی قرارمیگیرد و سپس به نقش سرعت در خطوط بخار و نیز اندازه دیسک در تله بخار ترمودینامیکی پرداخته می شود تا انتخاب صحیح تله بخار در خطوط بخار نشاندهنده کاهش مصرف انرژی در صنعت نفت ایران باشد.

دانلود نمونه پروپوزال مکانیک2


موضوع: مطالعه عددی شکل هندسی سدهای بتنی وزنی بر عملکرد لرزه ایی با استفاده از مدل عددی ANSYS

چکیده: بديهي است كه سد ها از مهم ترين سازه هاي ساخت بشرند. طبيعي است كه اين سازه هاي بسيار با اهميت، كه با صرف هزينه هاي كلان ساخته مي شوند، زندگي هزاران نفر را تحت تاثير قرار مي دهند و بنا بر اين استفاده از روشهاي تحليل قابل اعتماد در طراحي سد هاي مقاوم در برابر زلزله كاملا ضروري است. تا مدت زيادي، تحليل سد ها در برابر بار هاي زلزله به صورت استاتيكي انجام مي شد. با توسعه ي كامپيوتر ها، استفاده از روش هاي عددي در تحليل سدها امكان پذير گشت، به گونه اي كه امروزه با پيشرفت روش هاي محاسباتي نوين در مهندسي، مي توان ادعا كرد كه سد ها در مجموع سازه هايي قابل اعتمادند.

عوامل مختلفی باعث خرابی در سدها می شوند. در سدهای بتنی، می توان به مواردی چون نقص در طراحی و ساخت، استفاده از مصالح نامناسب و همچنین ضعف در هندسه و تکیه گاه ها اشاره نمود. بارهای متنوعی بر سدهای بتنی وارد می شوند و به دلیل ترکیب بارهای مختلف در مراتب متفاوت، بررسیی و درک مرتبه ایمنی سدها یک کار کاملاً پیچیده مهندسی می باشد. با توجه به به کلیه عوامل داخلی و خارجی، بررسی ایمنی لرزه ایی این ابرسازه ها بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. تجربه عملی و رفتارهای متفاوت سدهای بتنی در شرایط مختلف در مراجع علمی بسیار محدود می باشد و در این مورد خلا نسبتاً بزرگی مشاهده می شود به طوری که می توان بیان کرد که استفاده و به کارگیری از مدل های عددی تنها ابزار لرزه ایی سدهای بزرگ بتنی می باشند. معمولا به علت مقاومت کششی پایین بتن، در سدهای بتنی ترک های کششی به صورت سطحی می باشند ولی تاثیر مخربی بر روی مقاومت سازه بر جای نمی گذارند. ولی در تحریکات لرزه ایی با ایجاد ترک کششی جدید و به هم پیوستن آنها سازه سد در وضعیت بحرانی قرار خواهد گرفت. در واقع وضعیت ایمنی و عملکرد سدهای بتنی با توجه به شکل هندسی آنها به وضعیت ترک خوردگی آنها و رفتار بتن آنها وابستگی شدید دارد. از آنجایی که سدهای بتنی غیر مسلح هستند و اغلب به روش هایی طراحی می شوند که  از نظر شکل هندسی و سطح مقطع طراحی می شوند تحت اثر بارهای بهره برداری عادی، نظیر فشار هیدرواستاتیک دریاچه در سدهای قوسی و وزن در سدهای وزنی، تحت تنش های فشاری اولیه حاصل از بارهای بهره برداری از بین رفته و حتی تحت کشش قرار گیرند. در واقع وضعیت هندسه و سطح مقطع بکار گرفته شده در وضعیت ترک خوردگی و پایداری کامل سد در تحرکات لرزه ایی نقش اساسی ایفا می کند.

دانلود نمونه پروپوزال مکانیک 3


 

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.