پایایی نمره گذاران

پایایی ابزار پژوهش ، در هر پژوهشی ضرورت دارد. حتی اگر پیشینه پژوهش نشان دهد ابزار، پایایی دارد باید به دنبال یافتن شواهدی باشید که پایایی ابزار را در پژوهش شما نشان دهد. قبلاً به این نکته اشاره شد و ما در اینجا تنها برای تأکید بیشتر به تکرار آن می پردازیم. اگر از شیوه خودسنجی استفاده می کنید، باید شخص دیگری هم در پژوهش وجود داشته باشد که به طور جداگانه بخشی از ابزارها و سؤال ها را بررسی کند و نتایج ارائه شده توسط او حداقل به میزان ۲۵٪ باید با یافته های شما تطابق داشته باشد . اگر این دو مجموعه پاسخ، باهم تطابق نداشته باشند، مشکل مشخص می شود و باید آن را اصلاح کنید . اگر در حال انجام پژوهش های ساختار یافته و غیرمستقیم هستید، در صورت امکان، تمامی مصاحبه ها را ضبط کرده و گروه دیگری را هم مأمور کنید که با دیگران، مصاحبه های مشابهی انجام دهند و نتایج را ضبط کنند . همان طور که در فصل هشتم مشاهده کردید ، حداقل 20 % داده ها باید دوباره نمره گذاری شوند . اگر 20% تا ۲۵٪ تطابق وجود نداشت، مشکل را برطرف کنید. این امکان وجود دارد که دو فرد با گروهی که نظراتشان با مقایسه می شود، تعاریف مختلفی از طبقه بندی هایی که استفاده کرده اید ، داشته یا ممکن است بی دقتی کرده باشند. آموزش و تفهیم موضوع به افراد مذکور و افزایش انگیزه پاسخ گویی در آنان، برای افزایش صحت آزمون، ضروری است و این موضوع هنگامی بررسی تمامی ویژگی های اساسی ( از جمله پایایی ) باید مورد توجه قرار گیرد .

اگر از شیره رتبه بندی به وسیله دیگران استفاده می کنید، رتبه بندی و نظرات ارائه شده توسط دو گروه مستقل با هم مقایسه کنید و اگر تطابق ۲۰ تا ۲۵ درصدی میان نظرات آنها وجود نداشت، به اصلاح مشکلات بپردازید. ممکن است برای بررسی این موضوع از یک همبستگی ساده استفاده کنید در صورتی که برای کسب اطلاعات دقیق تر باید درصد توافق دو مجموعه نمره را محاسبه کنید. از یک سطح دقت خاصی در بررسی های خود استفاده کنید و بررسی کنید که آیا آزمون و ابزارها از حداقل تطابق با آن سطح برخوردار هستند.

چنانچه از روش مشاهده مستقیم در پژوهشتان استفاده می کنید، رفتار آزمودنی ها را به صورت نوار ویدئویی یا صوتی ضبط کنید و با بررسی نوارهای ضبط شده توسط دو مشاهده گر مستقل و مقایسه ادراک آن ها از رفتار آزمودنی ، موارد قابل اصلاح را پیدا کنید. در این مورد نیز می توان درصدی از یافته های مشاهده گران را به طور تصادفی انتخاب و با هم مقایسه کرد ( به جای بررسی همبستگی ساده ) اگر امکان ضبط ویدئوی یا صوتی وجود ندارد ، از چند مشاهده گر مستقل استفاده کنید و بعد ، نتایج مشاهده های آن را با هم مقایسه کنید . کاردی متشکل از مشاهده گران مختلف را آموزش دهید تا در موقع لزوم در دسترس باشند و توجه داشته باشید که برخی مشاهده گران خاص ، همیشه با هم کار نکنند ( تا مشاهدات و ادراک آن ها بر هم اثر نگذارند ) . تفاوت های بین برداشت هایی را ایجاد کنید ، می توانید در یک زمان ، از یک مشاهده گر استفاده کنید و به صورت متناوب و هر چند وقت یک بار ، نتیجه مشاهدات این فرد را با یک مشاهده گر دیگر مقایسه کنید ( یعنی حضور مشاهده گر دوم همیشگی نیست و فقط به صورت دوره ای و متناوب به مشاهده می پردازد ) . انجام این کار چندان ایده آل نیست و ممکن است رفتار مشاهده گر اول، با حضور و غیاب مشاهده گر دوم (ناظر کنترل کننده) تحت تاثیر قرار گیرد ( رومانزیک و همکاران، ۱۹۷۳) .

به صرف این که اطلاعات را از یک منبع موثق استخراج می کنید ( مثلاً از فایل بیماران یکی بیمارستان یا یک مرکز دادرسی)، تصور نکنید نازک به انجام آزمونهای پایایی وجود ندارد. به عنوان ممکن است تاریخ ثبت آن اطلاعات با تاریخ انجام پژوهش یکسان باشد و این موضوع مشکلاتی ایجاد کند. یکی از نکات اصلی که نباید ازنظر دور بماند، آموزش مشاهده گر ( فرد جمع آوری کنده اطلاعات) و شخص ثبت کننده تاریخ انجام پژوهش است. سعی کنید علاوه بر آنچه از رفتار آزمودنی های واقعی تان درک می کنید، از منابع معتبر دیگر، مصادیق و رفتارهای مشابه را نیز بیابید. پیش از انتشار اطلاعات، اطمینان حاصل کنید که یافته ها نتیجه کار مستقل مشاهده گران مختلف و توافق قابل قبول یافته های آنهاست. اگر توافق ۱۰ تا ۱۵ درصد بیشتر از حداقل توافق موردنیاز را شرط پذیرش ابزارهای طراحی شده خود بدانید، اقدام هوشمندانه تری انجام داده اید، زیرا زمانی که مشاهده گران به جمع آوری اطلاعات واقعی می پردازند، رتبه بندی ها و توافق های صورت گرفته به مراتب کاهش می یابد (رومانزیک و همکاران، ۱۹۷۳).

روش تحقیق(فصل سوم)

طرح پژوهش
شرکت کنندگان (آزمودنیها)
محیط و ابزار پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته (اندازهها)
روش اجرا
اندازه گیری
عملیاتی کردن متغیرها
ویژگیهای مهم ابزارها را بشناسید
به اندازه کافی صحیح و مرتبط باشند.
پایایی ابزارهای خود را بسنجید
روایی ابزارهای خود را بسنجید
دستورالعمل ابزار
پایایی نمره گذاران
ثبات زمانی
روایی همگرا و ممیز
تعمیم پذیری در موقعیت های مختلف
ابزار های دیگران را با احتیاط به کار ببرید
از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب ابزارها اجتناب کنید
ابزارهای پژوهش را تهیه کنید
انتخاب آزمون های آماری مناسب
ابتدا دانش آماری خود را افزایش دهید
برای تحلیل آماری برنامه ریزی کنید
تحلیل مقدماتی
آزمون های پارامتریک برای مقایسه گروه ها
تحلیل واریانس و آزمون های t
آزمونهای تعقیبی
تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری
آزمونهای ناپارامتری
آزمون های همبستگی
همبستگی دومتغیری (پارامتری و ناپارامتری )
رگرسیون
رگرسیون چند گانه پارامتری
نسخه های ناپارامتری رگرسیون
تحلیل کار کرد ممیز
تحلیل عاملی
رویکردهای آزمون مدل
مراقب داده های غیر مستقل باشید
مراقب اصطلاحات علمی باشید
با احتیاط از دیگران کمک بگیرید
جمع آوری ، مدیریت و تحلیل داده ها
مطالعه مقدماتی انجام دهید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.