پیشنهاد‌‌ها و انتقاد‌‌های اعضای کمیته علمی‌را یادداشت کنید

در جلسه پروپوزال، شما و اعضای کمیته علمی قطعا توافق خواهید کرد که چه تغییراتی در پروپوزال انجام دهید. یک نفر باید‌‌‌‌ این تغییرات پیشنهاد را یادداشت کند.پیش از از جلسه پروپوزال با استاد راهنما هماهنگ کنید که چه کسی باید نظرات کمیته علمی را یادداشت کند.

جلسه دفاع

جلسات دفاع از پروپوزال معمولاً به دو صورت برگزار می‌شوند
برای جلسه پروپوزال آماده شوید
‌‌‌‌ این نامه، انی و چه مواقعی برگزار می‌شوند؟
پیشنهاد‌‌ها و انتقاد‌‌های اعضای کمیته علمی‌را یادداشت کنید
چهارچوب کار را بشناسید
سخنرانی خود را آماده کنید
وسایلی سمعی – بصری را آماده کنید
چگونگی پاسخ دادن به سؤالی‌‌‌ها
افکار خود را مدیریت کنید
فیزیولوژی بدن خود را مدیریت کنید
رفتار حرکتی خود را مدیریت کنید
مشکلات اضطرابی شدید