پیشینة مرتبط با موضوع را تعیین کنید

پیشینة پژوهش از مقاله ها، کتاب ها و اینترنت به دست می‌آید. می‌توانید پایان نامه ها، رساله ها و مجموعه مقالات کنفرانس ها را نیز مطالعه کنید.

هر کدام از منابع تخصصی شامل اطلاعات زیادی هستند. بهترین راه برای پیدا کردن مطالب مرتبط با موضوع چیست؟ چندین روش سنتی و برخی روش های پیشرفته وجود دارند که برای تعیین پیشینه به کار می‌روند. هیچ کدام از این روش ها کامل نیستند اما استفاده از همة آنها باعث می‌شود پیشینه به طور کامل و جامع جست و جو شود. پیش از شروع پژوهش باید به دو نکتة مهم توجه کنید:

    1. از منابع دست اول استفاده کنید

    2. از روزنامه ها و مجله های عمومی استفاده نکنید

پیشینه تحقیق(فصل دوم)

پیشینه مرتبط با موضوع را تعیین کنید
از منابع دست اول استفاده کنید
از روزنامه ها و مجله های عمومی استفاده نکنید
نویسندگان برجسته و مجله های معتبر را شناسایی کنید
از منابع کتاب شناسی استفاده کنید
از جست و جوی کامپیوتری استفاده کنید