کاربرد‌‌های پژوهش

یافته‌‌های شما چه کاربرد‌‌هایی دارند.‌‌؟ این یافته‌‌ها چگونه فهم خواننده را از مساله مورد نظر افزایش می‌دهند؟ چگونه می‌توانند دیدگاه و تفکر خواننده نسبت به مساله را تغییر دهند؟ زمانی که قصد دارید و کاربرد‌‌های پژوهش بحت کنید توجه کنید که‌‌‌‌ این کاربرد‌‌ها با نظریه، پژوهش و عمل چه ارتباطی دارند.

در زمینه نظریه، ابتدا الگو‌‌های رایج در حوزه پژوهش خود را در نظر بگیرید.‌‌‌‌ این الگو‌‌ها چه چیزی را اصلی قرار داد‌‌ه‌اند؟ مفروضه‌‌های ضمنی آن‌‌ها چیستند؟ پیش بینی‌‌‌‌ این نظریه‌‌‌ها درباره یافته‌‌‌های شما چیست؟ آیا یافته‌های شما با این نظریه همسو هستند؟ علت را توضیح دهید. یافته‌‌ها نظریه‌‌ها را اثبات یا رد نمی‌کنند، بلکه فقط نتواند نظریه‌‌‌ها را حمایت کند یا ممکن است نتوانند نظریه‌ها را حمایت کنند. یا‌‌‌‌ این که بهتر است یافت‌‌‌ها تنها با یک نظریه همسو هماهنگ باشند اما ممکن است گاهی بیش از یک نظریه بتواند یافته‌‌‌های پژوهش را تبیین کند. درباره‌‌‌‌ این تبین‌‌‌ها بحث کنید و توضیح دهید که پژوهشگران بعدی چگونه می‌توانند‌‌‌‌ این تبین‌‌‌ها را مقایسه کنند.

در مورد روش پژوهش به خاطر دشته باشید که شناخت پدیده زمانی صورت می‌گیرد که به تفاوت‌‌‌های مهم در جنبه‌‌‌های مختلف پژوهش توجه شود.‌‌‌‌ آیا پژوهش شما به تفاوت‌‌‌های جدید یا هر گونه عامل مهمی‌که باید در پژوهش‌‌‌های بعدی کنترل شود توجه می‌کند برای مثال رساله‌ی سکورا 1989 را در نظر بگیرید. یافته‌‌‌های او درباره‌‌‌‌ی این که شرایط اجتماعی – اقتصادی با رفتار‌‌های اجتماعی رابطه دارند دو موضوع را روشن کرد: الف) پژوهشگران بعدی در زمینه روابط با همسالان باید شرایط‌‌‌ها را کنترل کنند و ب) باید ویژگی‌‌‌های آزمودنی‌‌ها را شرح دهند.

یکی دیگر از راه‌‌های پیشرفت پژوهش، بهبود طرح پژوهش و روش‌‌های اندازه‌گیری است. ‌‌‌‌آیا یافته‌‌‌های شما باعث به وجود آمدن پیشرفتی در‌‌‌‌ این زمینه شده‌‌‌اند اگر برخلاف پژوهشگران قبلی که در پژوهش خود از از پرسشنامه استفاده کرده‌‌‌اند شما از مشاهده استفاده کرده‌‌‌‌اید نتایج بیانگر چی چیزی هستند؟ ‌‌‌‌آیا پژوهشگران بعدی باید روش شما را در پیش بگیرند؟ اغلب پژوهش از کلی به اختصاصی و از طرح‌‌‌های ضعیف به قوی پیشرفت می‌کند. برای روشن شدن مطلب به مثال زیر توجه کنید فرض کنید در پژوهش خود از روش مطالعه طولی استفاده کرد‌‌ه‌اید و به نتیجه دیگر پژوهشگران را به استفاده از طرح‌‌‌های قوی تر ترغیب می‌کنید تا نتایج جامع تری در زمینه ی مورد نظر به دست‌‌‌‌ ایند.

یافته‌‌‌های شما در زمینه مورد نظر چه حرف‌‌‌هایی برای گفتن دارند برای مثال اگر دانشجوی روان شناسی هستند. یافته‌‌های شما چه کاربردی در زمینه‌‌‌های روانشناسی بالینی، تربیتی، یا صنعتی، سازمانی دارند؟ این نتایج بیشتر مورد توجه چه کسانی قرار گرفت‌‌ه‌اند و چرا؟ چگونه این افراد باید دیدگاه خود را درباره موضوع مورد نظر تغییر دهند و بر اساس یافته‌‌های شما عمل کنند؟ حتی نتایج نه چندان امیدوار کننده نیز ممکن است نشان دهند که روان شناسان کاربردی باید مساله مورد بررسی شما را جدی تر بگیرند. برای مثال فرض کنید یافته‌‌های شما فرضیه‌‌های معمول درباره مشکلات فرزندان افراد الکلی را به چالش می‌کشند و درستی یا حتی وجود خاطرات سرکوب شده را زیر سؤال می‌برند.‌‌‌‌ این مساله برای متخصصان سلامت روانی که درمان‌‌های خود را بر اساس‌‌‌‌ این مفروضه‌‌‌ها انجام می‌دهند چه اهمیتی خواهد داشت؟ این یافته‌‌ها برای مردم عادی که کتاب‌‌های روان شناسی غیر مستندی را می‌خوانند که پر از‌‌‌‌ این واقعیت‌‌‌ها است چه ارزشی خواهد داشت؟

قطعاً برخی پژوهش‌‌ها کاربرد‌‌های بیشتری دارند. برای مثال مطالعاتی که در زمینه بالینی و تجاری هستند. در مقایسه با پژوهش‌‌‌هایی که در زمینه روان شناسی فیزیولوژیک هستند کاربرد‌‌های بیشتری دارند. اگر پژوهش شما کاربرد عملی دارد حتماً آن را ذکر کنید. شاید مایل باشید راجع به تعمیم پذیری یافته‌‌های خود نیز توضیح دهید. در‌‌‌‌ این صورت، دیدگاه‌‌های خودتان را توضیح دهید و بیان کنید که برای پر کردن فاصله بین یافته‌‌های پژوهش و کاربرد‌‌های ذکر شده چه نوع پژوهش‌‌هایی باید انجام شوند.

نظریه پردازی در بخش بحث، اهمیت زیادی دارد. بسیاری از دانشجویان در بخش بخث بیش از حد به یافته‌های خود می‌چسبند. نتیجه، در بخش بحث و نتیجه گیری، بحت چندانی نمی‌شود یا اصلا بحث نمی‌شود. هنگامی‌که درباره یافته‌‌‌ها بحث می‌کنید بین شک علمی ‌و نظریه پردازی تعادل برقرار کنید. در عمل،‌‌‌‌ این بدان معنی است که می‌توانید نظریه پردازی کنید اما از داده‌‌ها زیاد فاصله نگردید. همچنین هنکام نظریه پردازی به فرضیه‌‌‌هایی که ارائه می‌دهید توجه کنید و آن‌‌ها را روشن کنید بهتر است در صورت امکان منطق خود را با یافته‌‌‌های خود یا یافته‌‌‌ها دیگران تببین کنید. برای انجام‌‌‌‌ این کار نظریه‌های خود را به صورت صریح و روشن بیان کنید و در صورتی که شواهدی در تایید یا رد آن‌‌‌ها وجود دارند آن‌‌ها را در‌‌‌‌ این بخش مطرح کنید.

بحث و نتیجه گیری (فصل پنجم) و منابع

بخش پیشینه پژوهش و روش شناسی را بازبینی کنید
بخش بحث را بنویسید
یافته‌‌‌ها را خلاصه کنید
یافته را تفسیر کنید
یافته‌‌‌های خود را به یافته‌‌‌های دیگران پیوند دهید
کاربرد‌‌های پژوهش
محدودیت‌‌‌های پژوهش را بنویسید
به مشکلات روایی درونی اشاره کنید
محدودیت‌‌‌های روایی بیرونی را بیان کنید
مشکلات ‌‌‌اندازه‌گیری را بیان کنید
مشکلات آماری را بیان کنید
روند پژوهش‌‌‌هآی اینده را ترسیم کنید
دیدگاه‌‌های خود را نقد کنید
از مشکلات رایج اجتناب کنید
مطالب را به خوبی سازماندهی کنید