کم گوي و گزيده گوي چون دُر

زمانيکه سوال مي شود “عنوان بايد به چه اندازه باشد؟” بهترين پاسخ اين است که طول آن بايد مناسب باشد. اين پاسخ جهت طفره رفتن از پاسخ دادن نيست، بلکه جهت گفتن اين موضوع به نويسنده است که عنوان بايد تعداد کلمات مورد نياز جهت توصيف محتواي مقاله را دربرداشته و در عين حال نبايد با تعداد کلمات زياد خواننده را گيج کند. چگونگي به چشم آمدن عنوان به اندازه ي مطلبي که بيان مي کند اهميت دارد. در اکثر موارد، اگر کلمات را به جاي اضافه کردن حذف کنيم عناوين بهتر مي شوند. از استفاده از کلمات نادرست از قبيل “اين تحقيق”، “مطالعه صورت گرفته”، “توسعه ي روش …” يا “مشاهده ي ….” اجتناب کنيد. خوانندگان مي دانند درصورتيکه شما مطلبي را مطالعه، تحقيق و مشاهده نکرده باشيد و يا روشي را توسعه نداده باشيد مقاله شما در هيچ ژورنالي به چاپ نخواهد رسيد. به طور مشابه، از به کار بردن صفت هايي همچون “جديد”، “بهبود يافته”، “نوين”، “معتبر” و “دقيق” دوري نماييد. چرا يک نشريه بايد بخواهد مقاله اي را انتشار دهد که جديد، معتبر و يا دقيق نباشد؟ بسياري از نشريات محدوديت هاي سختگيرانه اي درباره ي تعداد کلمات يا کاراکترهايي که مي توانند در عنوان آورده شوند دارند، بنابراين همواره بايد به دنبال کلماتي بگرديم که مي توانند بدون تاثيرگذاري بر شفافيت پيام حذف گردند.

عنوان مقاله: ویترین فروشگاه

1. کم گوي و گزيده گوي چون دُر
2. عنوان را شفاف و واضح بيان کنيد
3. عنوان را پر محتوي تدوين کنيد
4. از کلمات کليدي و اصطلاحات هوشمندانه استفاده کنيد
5. نشريه و مخاطب هدف را بشناسيد
6. از کلمات اختصاري بپرهيزيد
7. سخن آخر