یافته‌‌‌های خود را به یافته‌‌‌های دیگران پیوند دهید

قطعا مطالعه شما تنها پژوهش انجام شده در زمینه مورد نظر نیست. احتمالا هنگام آماده کردن بخش پشینه پژوهش مطالعات مرتبط با موضوع خود را نیز ذکر کرد‌‌ه‌اید. پس بخش بحث را به صورتی مطرح نکنید که گویی فقط یک پژوهش در زمینه مورد نظر انجام شده است. نتایج را در مقایسه با پژوهش‌های قبلی مطرح کنید و توجه کنید که آیا در راستای نتیجه پژوهش‌های قبلی هستند. برای این کار ویژگی‌های آزمودنی‌ها ابزارهای اندازه‌گیری، متغیرهای مستقل، طرح پژوهش و روش اجرای پژوهش خود را با پژوهش های پیشین مقایسه کنید سپس توضیح دهید که آیا نتایج شمت در راستای پژوهش‌‌های قبلی است، آن‌‌ها را کامل می‌کند و یا با آن‌‌ها در تضاد است.
اگر مطالعه شما در راستای مطالعات پیشین است تفاوت کمی‌که بین روش پژوهش شما و دیگران وجود دارد احتمالا نشان می‌دهد که پژوهش شما باعت گسترش یافته‌‌‌های قبلی شده است. ·برای مثال فرض کنید پژوهشگران بار‌‌ها دریافته‌‌‌اند که ویژگی‌‌های زوج‌‌‌ها که در آزمایشگاه اندازه‌گیری شده‌اند با رضایت زناشویی ارتباط دارد. تباط دارد. خوشبختانه شما نیز با یادداشت روزانه ویژگی‌‌های زوج‌‌‌ها به نتایج مشابهی دست یافته‌‌‌‌اید. حالا می‌توانید بحث کنید که چگونه با استفاده از ‌‌‌اندازه‌گیری روزانه در محیط طبیعی، رابطه بین‌‌‌‌ این دو متغیر حفظ شده است.

از سوی دیگر ممکن است یافته‌‌های شما با یافته‌‌های مطالعات پیشین در تضاد باشد. اگر‌‌‌‌ این شرایط اتفاق افتاد علت را توضیح دهید. پژوهشگران اغلب می‌توانند‌‌‌‌ این تناقض‌‌‌ها را با بررسی تفاوت‌‌‌های جزئی در ویژگی‌‌‌های جامعه، ابزارهای اندازه‌گیری و متغیر‌‌های مستقل تبیین کنند. اگر‌‌‌‌ این دسته بندی‌‌‌ها را در پژوهش خود لحاظ کنید یافته‌‌های شما در فهم بهتر پیشینه پژوهش به دیگران کمک بیشتری خواهند کرد. مثلا فرض کنید پژوهش‌‌های قبلی از زنان و مردان استفاده کرد‌‌ه‌اند اما تفاوت‌‌های جنسیتی را نادیده گرفته‌‌‌اند. شما‌‌‌‌ این تفاوت‌‌ها را در پژوهش خود لحاظ می‌کنید زیرا از اهمیت بسیاری برخوردارند.‌‌‌‌ این موضوع از دو جهت حائز اهمیت است. الف) پژوهشگران در پژوهش‌‌های بعدی باید جنسیت را متغیر مهمی‌در نظر بگیرند، ب) ممکن است در شرایطی که تفکیک جنسیتی بین آزمودنی‌‌ها صورت نگرفته است، پژوهشگران به علت تفاوت‌‌های جنسیتی موفق به یافتن نتیجه مورد نظر نشوند. یعنی نمونه‌‌‌های قبلی که بیشتر شامل مردان بوده‌‌‌اند ویژگی‌‌های جنسی مرد را نشان می‌دهند و نمونه‌‌‌هایی که بیشتر شامل زنان بوده‌‌‌اند ویژگی‌‌های جنسی زن را نشان می‌دهند.

اگر یافته‌‌های شما با یافته‌‌های دیگران متفاوتند، علت را جویا شوید چه تفاوت‌‌هایی بین پژوهش شما و دیگران وجود دارند؟ به تبیین‌‌های روش شناسی دقت کنید.‌‌‌‌ آیا بین ابزارهای اندازه‌گیری، روشی اجرای پژوهش یا حجم نمونه شما و دیگر پژوهشگران تفاوتی وجود دارد؟ شکست شما در تکرار نتایج دیگران چه محدودیت‌‌هایی را درباره تعمیم پذیری یافته‌‌های آن‌‌ها منعکس می‌کند؟‌‌‌‌ این محدودیت‌‌‌ها را شرح دهید.‌‌‌‌ آیا روش‌‌های خاصی که در مطالعه خود لحاظ کرد‌‌ه‌اید باید در پژوهش‌‌های بعدی تکرار شوند؟ اگر عدم موفقیت شما در تکرار یافته‌‌های دیگران به علت مشکل در روش اجرای پژوهش ابزارهای اندازه‌گیری یا مواردی از‌‌‌‌ این دست نباشد، ممکن است یافته مهمی‌کشف کرده باشید.

هم چنین توجه کنید که مطالعه شما چه کمکی به اطلاعات موجود می‌کند. به خاطر داشته باشید که رساله دکتری باید اطلاعات جدیدی فراهم کند. پایان‌نامه‌‌‌ها، اطلاعات جدید کمتری ارائه کنند. اما باید حداقل چیزی به اطلاعات موجود بیفز ایند. پژوهش شما هر چقدر هم به کار دیگران شبیه باشد. مطالبی برای ارائه کردن دارد.‌‌‌‌ این مطالب را مطرح کنید. برای مثال شما چه کار جدیدی انجام داده‌‌‌‌اید؟ چگونه‌‌‌‌ این کار جدید باعث پیشرفت و اصلاح مطالعات قبلی شده است و‌‌‌‌ این پیشرفت‌‌‌ها چه یافته‌‌های جدیدی به دست می‌دهند؟

بحث و نتیجه گیری (فصل پنجم) و منابع

بخش پیشینه پژوهش و روش شناسی را بازبینی کنید
بخش بحث را بنویسید
یافته‌‌‌ها را خلاصه کنید
یافته را تفسیر کنید
یافته‌‌‌های خود را به یافته‌‌‌های دیگران پیوند دهید
کاربرد‌‌های پژوهش
محدودیت‌‌‌های پژوهش را بنویسید
به مشکلات روایی درونی اشاره کنید
محدودیت‌‌‌های روایی بیرونی را بیان کنید
مشکلات ‌‌‌اندازه‌گیری را بیان کنید
مشکلات آماری را بیان کنید
روند پژوهش‌‌‌هآی اینده را ترسیم کنید
دیدگاه‌‌های خود را نقد کنید
از مشکلات رایج اجتناب کنید
مطالب را به خوبی سازماندهی کنید