چاپ کتاب با ناشران خارجی

دپارتمان کتاب پایان نامه سرا با رایزنی با ناشران مختلف خارجی موفق شده است مشارکت آنها را جهت چاپ کتابهای علمی جلب نماید. به این ترتیب این دپارتمان می تواند کلیه کتابهای ترجمه شده شما به زبان انگلیسی را توسط ناشران خارجی به چاپ رساند. خدمات ما در این زمینه عبارتند از:

ترجمه کتابهای فارسی شما به کتابهای انگلیسی قابل چاپ در انتشارات های غیر فارسی

پیشنهاد چندین ناشر به شما بر اساس موضوع و سطح کتاب نگارش شده

تصحیح کتابهای انگلیسی نگارش شده توسط شما

چاپ کتاب شما به صورت الکترونیکی در کمتر از دو ماه

قرار دادن لینک کتاب چاپ شده شما در سایتهای فروش آنلاین معروف کتاب همچون سایت آمازون