روش تحقیق(فصل سوم)

اگر بخش مقدمه به خوبی نوشته شده باشد، خواننده میداند که میخواهید چه کار کنید. بخش روش را میتوان «چگونگی انجام کار» نامید. قاعده این است که روش باید تکرارپذیر باشد، یعنی روش باید به گونه ای نوشته شود که هر پژوهشگری بتواند دقیقاً آن را تکرار کند.

بخش روش اغلب روش چند بخش فرعی است. نخستین بخش فرعی معمولاً شرکت کنندگان هستند. بخش های بعدی شامل طرح پژوهش، متغیرهای مستقل، اندازه ها( متغیر وابسته و سایر متغیرها)، وسیله یا ابزار پژوهش، محل اجرای پژوهش و روش اجرای پژوهش است. محتوای روش پژوهش و ترتیب بخش های آن به نوع پژوهش بستگی دارد. حجمِ بخش روش چقدر باید باشد؟ حجم بخش روش نیز به موارد زیر بستگی دارد: گستردگی کار پژوهشی، پیچیدگی روش اجرا و طرح پژوهش و نیز مقدار مطالبی که در بخش های روش و پیوست آورده اند. بخش روش رساله ها اغلب 15 تا 25 صفحه است. بخش روش پایان نامه معمولاً کوتاه تر است.

انجمن روانشناسی آمریکا (2010, APA) سه قسمت را برای بخش روش معرفی میکند: شرکت کنندگان یا آزمودنیها، ابزارها و روش اجرا. هرچند این نوع سازماندهی گاهی مفید است، اغلب به اجزای بیشتری نیاز است. ما اجزای دیگری به بخش روش اضافه میکنیم تا کامل شود. البته در همة پژوهشها نمیتوان این اجزا را به کار برد. همچنین، ترتیب این اجزا در مورد بیشتر پژوهشها کاربرد دارد اما نمیتوان در همة پژوهشها از آن استفاده کرد. پیش ازاین که دربارة اجزای بخش روش توضیح دهیم کمی دربارة طرح پژوهش صحبت میکنیم.

طرح پژوهش
شرکت کنندگان (آزمودنیها)
محیط و ابزار پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته (اندازهها)
روش اجرا
اندازه گیری
عملیاتی کردن متغیرها
ویژگیهای مهم ابزارها را بشناسید
به اندازه کافی صحیح و مرتبط باشند.
پایایی ابزارهای خود را بسنجید
روایی ابزارهای خود را بسنجید
دستورالعمل ابزار
پایایی نمره گذاران
ثبات زمانی
روایی همگرا و ممیز
تعمیم پذیری در موقعیت های مختلف
ابزار های دیگران را با احتیاط به کار ببرید
از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب ابزارها اجتناب کنید
ابزارهای پژوهش را تهیه کنید
انتخاب آزمون های آماری مناسب
ابتدا دانش آماری خود را افزایش دهید
برای تحلیل آماری برنامه ریزی کنید
تحلیل مقدماتی
آزمون های پارامتریک برای مقایسه گروه ها
تحلیل واریانس و آزمون های t
آزمونهای تعقیبی
تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری
آزمونهای ناپارامتری
آزمون های همبستگی
همبستگی دومتغیری (پارامتری و ناپارامتری )
رگرسیون
رگرسیون چند گانه پارامتری
نسخه های ناپارامتری رگرسیون
تحلیل کار کرد ممیز
تحلیل عاملی
رویکردهای آزمون مدل
مراقب داده های غیر مستقل باشید
مراقب اصطلاحات علمی باشید
با احتیاط از دیگران کمک بگیرید
جمع آوری ، مدیریت و تحلیل داده ها
مطالعه مقدماتی انجام دهید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.