آزمونهای تعقیبی

اگر نخواهید مقایسه های برنامه ریزی شده انجام دهید چه راه دیگری وجود دارد ؛ کتاب آمارتان را در دور نیدازید ! چون برای انتخاب آزمون تعقیبی به آن نیاز دارید. آزمون تعقیبی به شما نشان می دهد تفاوت بین کدام میانگین ها باعث معنی داری آماری شده است . مثال قبلی را که در مورد دو روش درمانی بود در نظر بگیرید . فرض کنید نتیجه نشان داد تاثیر زمان و تعامل بین زمان و روش درمان ، معنی دار است . حال به آزمون تعقیبی نیاز دارید تا ببینید ۱) چه چیزی باعث معنی دار شدن زمان شده است (معنی دار شدن زمان به شما می گوید تفاوت بین میانگین های پیش آزمون ، پس آزمون و پیگیری معنی داری است امام معلون نیست کدام جفت از میانگین ها با هم متفاوتند ، 2 ) کدام تفاوت در میانگین های گروه باعث تاثیر تعاملی شده است .

تعامل به این معنی است که تفاوت های بین گروه ها در همه سطوح متغیر های مستقل یکسان نیستند . در این مثال ، تعامل زمان و درمان می تواند به این معنی باشد که تغییرات بین میانگین های پیش از درمان و پس از درمان برای هر دو روش درمانی یکسان نیستند به این معنی که تفاوت های بین میانگین های پس از درمان و پیگیری در دو روش درمانی متفاوتند و تفاوت معنی داری که در اثر تعاملی ماشهده شده است جایی در بین شش میانگین قرار دارد ( پیش از درمان بینش مدار ، پیش از درمان حل مساله مدار ، پس از درمان بینش مدار ، پس از درمان حل مساله مدار ، پیگیری درمان بینش مدار ، پیگیری درمان حل مساله مدار ) ، باید بفهمید بین کدام دو جفت ، تفاوت معنی دار وجود دارد .

آزمون های تعقیبی زیادی وجود دارند. می توانید این آزمون ها را از نظر توان آماری ، مقاومت در برابر نقض مفروضه ها و کابردشان ارزیابی کنید . مکسول و دیلانی ( 2004 ) و کرک ( 1995 ) آزمون های تعقیبی را از نظر مزایا و کاربرد هایشان مقایسه کرده اند . مثلا توضیح داده اند اگر از طرح های درون آزمودنی استفاده می کنید یا تعداد آزمودنی ها در خانه ها نابرابرند از چه آزمون های تعقیبی باید استفاده کنید .

روش تحقیق(فصل سوم)

طرح پژوهش
شرکت کنندگان (آزمودنیها)
محیط و ابزار پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته (اندازهها)
روش اجرا
اندازه گیری
عملیاتی کردن متغیرها
ویژگیهای مهم ابزارها را بشناسید
به اندازه کافی صحیح و مرتبط باشند.
پایایی ابزارهای خود را بسنجید
روایی ابزارهای خود را بسنجید
دستورالعمل ابزار
پایایی نمره گذاران
ثبات زمانی
روایی همگرا و ممیز
تعمیم پذیری در موقعیت های مختلف
ابزار های دیگران را با احتیاط به کار ببرید
از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب ابزارها اجتناب کنید
ابزارهای پژوهش را تهیه کنید
انتخاب آزمون های آماری مناسب
ابتدا دانش آماری خود را افزایش دهید
برای تحلیل آماری برنامه ریزی کنید
تحلیل مقدماتی
آزمون های پارامتریک برای مقایسه گروه ها
تحلیل واریانس و آزمون های t
آزمونهای تعقیبی
تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری
آزمونهای ناپارامتری
آزمون های همبستگی
همبستگی دومتغیری (پارامتری و ناپارامتری )
رگرسیون
رگرسیون چند گانه پارامتری
نسخه های ناپارامتری رگرسیون
تحلیل کار کرد ممیز
تحلیل عاملی
رویکردهای آزمون مدل
مراقب داده های غیر مستقل باشید
مراقب اصطلاحات علمی باشید
با احتیاط از دیگران کمک بگیرید
جمع آوری ، مدیریت و تحلیل داده ها
مطالعه مقدماتی انجام دهید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.