محیط و ابزار پژوهش

بافت کلی را که پژوهش در آن انجام میشود توصیف کنید. اگر ویژگیهای محیط پژوهش ، شناخته شده است نیازی نیست همة جزئیات آن را ذکر کنید. باوجوداین، در آزمایش کنترل شده، ابعاد کلی محل آزمایش و وسایل موجود در اتاق آزماش را بیان کنید و محل قرار گرفتن آزمایشگر و آزمودنی را ذکر کنید ( مثلاً پژوهش در اتاق آزمایش که ابعاد آن 4×3 بود انجام شد و آزمایشگر و آزمودنی در مقابل هم و پشت میزی نشسته بودند که عرض آن 20/1 بود.) بااینحال، در پژوهشهایی که دادهها از آزمودنیهایی در دانشکده یا کلاسهایی مدرسة ابتدایی به دست میآیند نیازی به ذکر این جزئیات نیست. همچنین، چون حجم مقاله از پایاننامه خیلی کوتاهتر است، هنگامی که نتایج پژوهش برای انتشار در مقاله آماده میشود به ناچار باید این جزئیات را حذف کنید. اگر از وسیلهای منحصربهفرد برای ایجاد یک پاسخ در آزمودنیها استفاده شده است، آن وسیله را بهطور کامل توصیف کنید و چگونگی ساخت آن را توضیح دهید (میتوانید این کار را داخل متن یا در بخش پیوست انجام دهید.) اگر وسیلة پژوهش در بازار موجود است، نام سازنده و مدل آن را بنویسید.

روش تحقیق(فصل سوم)

طرح پژوهش
شرکت کنندگان (آزمودنیها)
محیط و ابزار پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته (اندازهها)
روش اجرا
اندازه گیری
عملیاتی کردن متغیرها
ویژگیهای مهم ابزارها را بشناسید
به اندازه کافی صحیح و مرتبط باشند.
پایایی ابزارهای خود را بسنجید
روایی ابزارهای خود را بسنجید
دستورالعمل ابزار
پایایی نمره گذاران
ثبات زمانی
روایی همگرا و ممیز
تعمیم پذیری در موقعیت های مختلف
ابزار های دیگران را با احتیاط به کار ببرید
از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب ابزارها اجتناب کنید
ابزارهای پژوهش را تهیه کنید
انتخاب آزمون های آماری مناسب
ابتدا دانش آماری خود را افزایش دهید
برای تحلیل آماری برنامه ریزی کنید
تحلیل مقدماتی
آزمون های پارامتریک برای مقایسه گروه ها
تحلیل واریانس و آزمون های t
آزمونهای تعقیبی
تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری
آزمونهای ناپارامتری
آزمون های همبستگی
همبستگی دومتغیری (پارامتری و ناپارامتری )
رگرسیون
رگرسیون چند گانه پارامتری
نسخه های ناپارامتری رگرسیون
تحلیل کار کرد ممیز
تحلیل عاملی
رویکردهای آزمون مدل
مراقب داده های غیر مستقل باشید
مراقب اصطلاحات علمی باشید
با احتیاط از دیگران کمک بگیرید
جمع آوری ، مدیریت و تحلیل داده ها
مطالعه مقدماتی انجام دهید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.