از کلمات و عبارات گذار استفاده کنيد

در فصل مربوط به بخش مقدمه ي يک مقاله ي علمي، درباره ي اين صحبت شد که چگونه يک داستان واضح-تر مي شود اگر از کلمات و عبارات گذار استفاده کنيم. کلمات و عبارات گذار به نويسنده اجازه مي دهند بر نکات مهم تاکيد نموده و خواننده را قادر مي سازند تغيير از يک مبحث به مبحث ديگر را دريابد. استفاده از اين عبارات همين هدف را در بخش بحث و نتيجه گيري دنبال مي کنند. نمونه هايي از مباحثات فرضي در زير اورده شدند:
• نتايج ما نشان مي دهند که … (Our results show that . . .)
• يافته ي اول ما مبني بر اينکه … (Our first finding that . . .)
• يافته ي ثانویه ما مبني بر اينکه … (Our second finding that . . .)
• شواهد … (Evidence of . . .)
• شواهد جانبي از … (Additional evidence comes from . . .)
• اين مشاهده ي ما که … (Our demonstration that . . .)
• تحقيقات پيشين دريافتند که … (Previous studies have found . . .)
• نتايج تحقيقات ما نه تنها … (The results of our study not only . . .)
• بنابراين … (Therefore, . . .)
• اگرچه … (However, . . .)
• در اينصورت … (Thus, . . .)

بحث و نتیجه گیری: دفاعیه نهایی در دادگاه

1. مخروط را برعکس کنيد
2. پايان مقدمه= آغاز بخش بحث و نتيجه گيري
3. منصف و عادل باشيد
4. از کلمات و عبارات گذار استفاده کنيد
5. سخن آخر