استفاده از استنادات و مراجع در يک مقاله

حداکثر شفافيت بايد در زمان تصميم گيري براي جای استفاده از استنادات و مراجع در يک مقاله به کار گرفته شود. در سيستم شماره گذاري متوالي، مراجع به ترتيبي که در مقاله مورد استفاده قرار گرفتند فهرست شده و مرتب مي شوند. مراجعي که تنها در شکل ها و جداول بدانها استناد مي گردد برطبق جایی در مقاله که براي اولين بار آن شکل يا جدول مورد اشاره قرار مي گيرد شماره گذاري مي شوند. اين قالب در ابتدا ممکن است ناسازگار به نظر رسد، چراکه عموما به نويسندگان گفته مي شود اشکال و جداول را در انتهاي يک مقاله-ي ارسال شده قرار دهند، اما اگر موارد زير را در نظر بگيريد موضوع روشن تر مي شود (1) مجلات و نشريات اشکال و جداول را در نسخه ي چاپ نهايي در نزديکترين نقطه به اولين باري که بدانها اشاره شده قرار مي-دهند و (2) خوانندگان يک شکل يا جدول را بررسي مي کنند تا دريابند نويسنده در حال توصيف چيست و بنابراين بايد استناداتي که با شکل يا جدول ارتباط مستقيم دارند را نيز مشاهده نمايند.

استنادات بايد دقيقا بعد از اينکه يک واقعيت در يک جمله بيان مي گردد وارد شوند. بنابراين، استناد ممکن است در وسط يک جمله رخ دهد (مثال 1 و 2 ). در هر کجا که آن را قرار مي دهيد، اطمينان حاصل کنيد که استناد مناسب را پس از واقعيت متناظر قرار دهيد (مثال 3). همه ي استنادات را در انتهاي جمله جمع نکنيد.

مثال 1: به سبب گزارشات فراوان رسيده از عفونت هاي ناشي از تعويض مفصل ران ، يک دوره ي 2 هفته اي از آمپي سيلين و سولفادرکسين اضافه نموديم[1].

نمونه ي اصلاح شده 1: به سبب گزارشات فراوان رسيده از عفونت هاي ناشي از تعويض مفصل ران [1] ، يک دوره ي 2 هفته اي از آمپي سيلين و سولفادرکسين اضافه نموديم.

در نمونه ي 1، به نظر مي رسد نويسندگان به اين واقعيت استناد دارند که يک دوره ي 2 هفته اي آنتي-بيوتيک اضافه نمودند، که مي تواند پروتوکلي باشد که در يک تحقيقات تاليف شده ي ديگر مورد استفاده قرار دادند. در واقع، آنها به اين واقعيت استناد دارند که نرخ بالاي عفونت ها (واقعيتي که به استناد نياز دارد) آنها را واداشته از آنتي بيوتيک استفاده نمايند. در صورتیکه نسخه ي اصلاح شده ، استناد را به انتهاي واقعيت انتقال مي دهد نه انتهاي جمله. در واقع در نسخه ي اصلاح شده، نویسندگان به این واقعیت استناد دارند که موارد فراوانی در مرجع 1 گزارش شده اند که تعویض مفصل ران سبب عفونت شده است. بنابراین محققین این مقاله یک دوره 2 هفته ای آنتی بیوتیک برای این گونه بیماران تجویز کرده اند و نتیجه را در این مقاله گزارش کرده اند.

مثال 2: همگلوبين جنيني در طول شش ماهه ي اول زندگي جايگزين همگلوبين بزرگسالي مي گردد [18].
در مثال 2، واقعيت کامل فقط اين نيست که هموگلوبين جنيني جايگزين همگلوبين بزرگسالي مي گردد، بلکه اين واقعيت اهميت دارد که اين امر در شش ماهه ي اول زندگي اتفاق مي افتد. اين مثال به يک واقعيت کامل اشاره دارد تا بخشي از واقعيت. بنابراين، استناد در اينجا در انتهاي واقعيت در جمله ي اصلاح شده وارد مي گردد و نه در ميان جمله.

مثال 3: اگرچه آنتيژن کارسيوآمبريونيک يک نشانگر مهم براي سرطان روده ي بزرگ است [1-3]، همچنين مي توان آن را در سرطان پانکراس [4] ، سينه [5]، تخم دان [6,7] يا ريه [8]مشاهده نمود.

در مثال 3، واقعيت هاي مختلفي در يک جمله بيان مي شوند، و لازم است اين موضوع را براي خواننده با مراجع متناظر با واقعيت ها روشن کنيم (نوع سرطان).

اگر بيش از يک مرجع براي پشتيباني واقعيت مورد استفاده قرار گيرد، مراجع را به ترتيب زماني وقوع مرتب کنيد. در نمونه ي 3، سه مرجع استناد شده وجود دارند که از اين واقعيت که آنتيژن کارسيوآمبريونيک يک نشانگر مهم براي سرطان روده ي بزرگ است حمايت مي کنند. در اين حالت قديمي ترين مرجع به عنوان مرجع 1 ليست شده، و مرجع 3 آخرين مرجع تاليف شده قرار خواهد گرفت. اگر دو مرجع از يک سال باشند، مراجع را به ترتيب حروف الفبا و به ترتيب نام خانوادگي نويسنده ي اول فهرست نماييد.

اگر مقاله ي خود را براي نشريه اي ارسال مي کنيد که از سيستم نام نويسنده-سال تاليف استفاده مي کند (هاروارد)، يک سلسله مراتب به ترتيب وقوع زماني براي آن کاربرد دارد. اگر بيش از يک مرجع از يک واقعيت پشتيباني نمايد، قديمي ترين مرجع اول از همه در متن مورد استناد قرار مي گيرد (براي مثال، Smith 2003، Hopewell 2005، Corrigan 2006). اگر دو مرجع با نويسنده ي مشابه داشته باشيم، مرجع قديمي تر را ابتدا در متن قرار دهيد (براي مثال، Hopewell 2003، Hopewell 2005). اگر بيش از يک مرجع داراي سال تاليف و نام نويسنده ي مشابه باشد، مرجع را با حروف الفبايي پس از سال تاليف متمايز سازيد (براي مثال، Hopewell, 2003a، Hopewell, 2003b).

مراجع و منابع

سازماندهي استنادات و مراجع در طول فرآيند نگارش
دقت و ارزش
استفاده از استنادات و مراجع در يک مقاله
قبل از ارسال همه چيز را بررسي نماييد
سخن نهايي

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.