انتخاب استاد راهنما

انتخاب استاد راهنما، گام مهمی در انجام پایان نامه یا رساله است و همزمان با انتخاب موضوع انجام می‌شود.. استاد راهنمای خوب، تخصص خود را در اختیار شما می‌‎گذارد، به شما بازخورد می‌دهد تا کارتان را اصلاح کنید و از شما حمایت می‌کند. همچنین در صورت لزوم شما را وادار می‌کند تا بیشتر فعالیت کنید. استاد راهنمای ضعیف معمولاً این کارها را انجام نمی‌دهد و باعث می‌شود در طول کار عذاب بکشید و احساس درماندگی کنید. برای انتخاب راهنمای خوب به توصیه های زیر توجه کنید.

پیش از این که با یکی از اعضای هیأت علمی دربارة راهنمایی پایان نامه یا رساله صحبت کنید، نقش استاد راهنما را در نظر بگیرید. نقش استاد راهنما از دانشکده ای به دانشکدة دیگر و از استاد راهنمایی به استاد راهنمای دیگر فرق می‌کند اما برخی کارکردهای کلی استاد راهنما به طور منطقی ثابت هستند. نخست، استاد راهنما به دانشجو کمک می‌کند تا موضوع پژوهش و روش شناسی کار را مشخص کند. دوم، استاد راهنما اولین کسی است که کیفیت پروژه را تضمین می‌کند. بنابراین پیش نویسهای هر بخش از پایان نامه یا رساله را بارها می‌خواند و نقد می‌کند. سوم، استاد راهنما پروپوزال و نسخة نهایی پایان نامه یا رساله را تأیید می‌کند و سپس دانشجو نسخه ای از کارش را به استادان مشاور و داور می‌دهد.

بیشتر استادان راهنما با دانشجویان کارشناسی ارشد همکاری نزدیکی دارند و آنها را راهنمایی می‌کنند. در سطح دکتری، نقش استادان راهنما فرق می‌کند و در دو طیف قرار می‌گیرد: استادانی که رساله را یک فرایند مشارکتی کامل می‌‎دانند و کاملاً درگیر آن هستند و استادانی که از دانشجویان می‌خواهند فقط پس از کامل شدن پیش نویس ها گزارش دهند یا زمان هایی مراجعه کنند که با مشل بزرگی روبه رو شده اند. اگر ترجیح می‌دهید مستقل کار کنید، استاد راهنمایی که در کارتان دخالت نمی‌کند احتمالاً بهتر است. اما اگر بخواهید مانند بیشتر دانشجویان عمل کنید به استاد راهنمای فعال تری نیاز دارد. اگر استاد راهنمای فعال تری می‌خواهید پیش از انتخاب استاد راهنما به سه عامل مهم توجه کنید:

  1. چقدر می‌توانید با استاد مورد نظر به خوبی همکاری کنید؟

  2. در زمنیة پژوهشی مورد نظر شما چقدر تخصص دارد؟

  3. در زمینة کارهایی که برای انجام پروژه ضروری اند چقدر مهارت دارد و می‌‎تواند به شما کمک کند؟

اگر استاد راهنما را درست انتخاب کنید می‌توانید به خوبی با او کار کنید و راهنمایی های مشخص، منظم و تخصصی از او بگیرید. کار کردن با استاد راهنمای خوب مثل رفتن به دندان پزشکی است. رفتن به دندان پزشکی لذت بخش یا بدون درد نیست اما بهتر از آن چیزی است که انتظارش را دارید. نتیجة نهایی کار نیز به درد و رنج آن می‌ارزد!

گروه های آموزشی معمولاً قواعدی دارند که نشان می‌دهد چه کسانی می‌توانند استاد راهنما، استاد مشاور یا داور باشند. به جز در موارد نادر، استادان راهنما باید مدرک دکتری داشته باشند. برخی دانشکده ها فقط به کسانی اجازه می‌دهند رساله ها را راهنمایی کنند که مقاله یا کتاب چاپ کرده باشند یا چندین سال عضو هیأت علمی دانشگاه بوده باشند. این قواعد بر این فرض استوارند که اعضای هیأت علمی بی تجربه یا کسانی که فعالیت های علمی نداشته اند فاقد مهارت هایی هستند تا بتوانند رسالة دکتری را به خوبی هدایت کنند، آن را به پیشینة پژوهشی پیوند دهند و بر روش شناسی رساله دقت و سخت گیری کافی داشته باشند. قواعد راهنمایی پایان نامه نیز اغلب همین طور است و همیشه ساده تر از قواعد راهنمایی رساله نیستند. علاوه بر این، در برخی دانشکده ها اگر دانشجو بخواهد استاد راهنمای خود را خارج از گروه یا دانشگاه انتخاب کنند باید مجوز رسمی بگیرد. انتخاب استاد راهنمایی که عضو هیأت علمی نیست ممکن است مجاز نباشد یا تحت شرایط خاصی امکان پذیر باشد (مثل زمانی که یکی از عضای هیأت علمی می‌خواهد به صورت صوری استاد راهنما باشد یا استاد راهنمای دوم باشد). آگاهی از این قواعد به شما کمک می‌کند به کسی که شرایط راهنمایی پایان نامه یا رساله را ندارد دل نبندید و زمان را از دست ندهید. علاوه بر این، برگه هایی را که باید استاد راهنمای و اعضای کمیتة علمی امضاء کنند بگیرید و در صورت موافقت، از استادان مربوطه امضاء بگیرید. گرفتن امضاء از استادان موجب رسمیت یافتن کار می‌شود. در این صورت، شانه خالی کردن استادان از مسئولیت خود دشوار می‌شود.

انتخاب استاد راهنما و موضوع

ابتدا موضوع کلی را انتخاب کنید
کار را به تنهایی انجام ندهید
انتخاب استاد راهنما
به همکاری بین استاد و دانشجو توجه کنید
تخصص استاد راهنما را در نظر بگیرید
به مهارت های استاد راهنما توجه کنید
انتظارات و بازخورد
وقت شناسی و در دسترس بودن
مهارت های جرأت ورزی
تصمیم گیری دربارة انتخاب استادان راهنما و مشاور
صحبت کردن با استاد راهنمای احتمالی
مشکلات را پیش بینی کنید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.