بحث و نتیجه گیری (فصل پنجم) و منابع

با نزدیک شدن به پایان کار تحلیل نتایج، بهتر است نوشتن مطالب را شروع کنید. ابتدا پیشینه پژوهش بخش روش شناسی را دوباره بررسی کنید. سپس کار نوشتن بخش نتایج و بحث را آغاز کنید.

بخش پیشینه پژوهش و روش شناسی را بازبینی کنید
بخش بحث را بنویسید
یافته‌‌‌ها را خلاصه کنید
یافته را تفسیر کنید
یافته‌‌‌های خود را به یافته‌‌‌های دیگران پیوند دهید
کاربرد‌‌های پژوهش
محدودیت‌‌‌های پژوهش را بنویسید
به مشکلات روایی درونی اشاره کنید
محدودیت‌‌‌های روایی بیرونی را بیان کنید
مشکلات ‌‌‌اندازه‌گیری را بیان کنید
مشکلات آماری را بیان کنید
روند پژوهش‌‌‌هآی اینده را ترسیم کنید
دیدگاه‌‌های خود را نقد کنید
از مشکلات رایج اجتناب کنید
مطالب را به خوبی سازماندهی کنید

بحث و نتیجه گیری: دفاعیه نهایی در دادگاه

در سيستم قضايي بسياري از کشورها، هيئت منصفه نتيجه ي نهايي پرونده هاي دادگاهي را اعلام مي کند.

عمليات از آنجا آغاز مي شود که در ابتدای هر محاکمه، وکيل مدافع اظهارنامه ي را تسليم هيئت منصفه مي کند و به آنها اعلام مي دارد قصد ارائه ي چه چيزي را دارد. از بين مدارک و شاهدهاي گوناگون، وکيل مدافع شواهد موجود را به روشها و تکنيکهاي مختلف به نوعي به هيئت منصفه ارائه مي دهد، که بتواند با يک دفاعیه نهايي آنها را قانع نمايد و پيروز گردد. دفاعیه نهايي ضعيف حتي به بهترين پرونده ها هم آسيب مي زند. از طرفی دیگر، يک دفاعیه نهايي خوب مي تواند هيئت منصفه را قانع کند که شواهد مستدل بوده و تفسير وکيل از آنها شايسته است. طبق بررسي هاي صورت گرفته، هم در تحقيقات مربوط به جنايات و هم دادرسي هاي دادگاه ، دفاعیه نهايي عموما قانع کننده ترين و تعيين کننده ترين قسمت در یک دفاع موفق می باشد.

بخش بحث و نتيجه گيري در يک مقاله ي علمي و دفاعیه نهايي در دادگاه شباهت هايي به هم دارند. براي بسياري از خوانندگان، مهمترين اطلاعات آن چيزي نيست که نتايج شما نشان مي دهند، بلکه معناي نتايج براي آنها اهميت دارد. هدف از بخش بحث و نتيجه گيري توضيح معناي نتايج شما مي باشد و اينکه مقاله ي شما در زمينه ي تحقيقاتي خود چه سهمي دارد. بخش بحث و نتيجه گيري همان دفاعیه نهايي شماست. محققان بي شماري اظهار مي دارند که در زمان خواندن يک مقاله ابتدا به چکيده ي مقاله نگاه مي کنند تا مروري بر مبحث و يافته هاي مورد ادعا داشته باشند. اگر مبحث مورد علاقه شان بود، به بخش بحث و نتيجه گيري مي روند. اگر بخش بحث و نتيجه گيري تشویق کننده يا متقاعدکننده نباشد، هيچ اهميتي ندارد که آزمايشات چگونه انجام گرفتند يا اينکه چه نتايجي گزارش شدند. ضعف در بخش بحث و نتيجه گيري از ارزش مقاله ي علمي مي کاهد. بخش بحث و نتيجه گيري مناسب برای یک مقاله ي علمي پاياني قدرتمند محسوب می شود. اين بخش به تحقيقات شما معنا مي دهد. هدف از اين فصل از کتاب اين است که به شما کمک نماييم ويژگي هاي يک بخش بحث و نتيجه گيري خوب را دريابيد.

1. مخروط را برعکس کنيد
2. پايان مقدمه= آغاز بخش بحث و نتيجه گيري
3. منصف و عادل باشيد
4. از کلمات و عبارات گذار استفاده کنيد
5. سخن آخر

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.