برای تحلیل آماری برنامه ریزی کنید

نخستین گام در انتخاب آزمون های آماری مناسب این است که اهداف تحلیل های آماری را مشخص کنید. ابتدا باید به روشنی مشخص کنید آزمون های آماری باید به چه سؤالهایی پاسخ دهند. با وجود این، باید از این مرحله فراتر بروید زیرا احتمالا آزمون های آماری را فقط برای فرضیه آزمایی نمی خواهید. مثلاً ممکن است بخواهید روابط بین چندین متغیر وابسته را بررسی کنید یا ببینید آیا سه گروه آزمایشی از نظر ویژگی های جمعیت شناختی یکسان هستند. در بخش بعدی، مجموعه ای از مراحل را دقیقاً توضیح می دهیم تا مشخص شود به چه نوع تحلیل های آماری نیاز دارید. توصیه می کنیم مراحلی را که برای هر تحلیل ذکر شده اند انجام دهید.
پس از این که فهرست سؤال ها یا اهدافی را که تحلیل های آماری باید به آنها بپردازند مشخص کردید، فهرستی از سؤال ها و فرضیه ها تهیه کنید که می خواهید آنها را تحلیل کنید و سپس به سؤال های پژوهشی پاسخ دهید و فرضیه هایی را که فهرست کرده یاد بیازمایید. مثلاً اگر سؤال پژوهشی این است که : ویژگی های جمعیت شناختی نمونه چیستند؟ هر بخش از داده های جمعیت شناختی را که می خواهید بررسی کنید فهرست کنید. سپس شیوه نمره گذاری متغیرها را تعیین کنید تا نمره هر آزمودنی در متغیرهای مختلف به دست آید. این کار را برای متغیرهای وابسته و مستقل انجام دهید. باید جواب همه سؤالهای پژوهش را به دست آورید. در زیر هر سؤال، فهرستی از نمرات وجود دارد که برای تحلیل آماری از آنها استفاده خواهد شد .

دقت کنید که از واژه «نمرات» استفاده کردیم نه ابزارها کافی نیست که مثلاً بگوییم MMPI – 2، زیرا پرسشنامه چندوجهی شخصیت مینه سوتا ده ها نمره به دست می دهد . قطعاً تک تک سوال ها را بررسی نم کنید بلکه نمرات خاصی را که می خواهید تحلیل کنید فهرست می کنید . اگر گیج و سردر گم شدید تعجیب نکنید .

سردرگمی ممکن است نشانه این باشد که باید مشخص کنید هر ابزار چگونه داده های کمی تولید می کند . در این صورت ، نسخه ای از ابزار را انتخاب کنید ، برای چند آزمودنی داده ساختگی بسازید ، داده ها را نمره گذاری و نتایج را بررسی کنید . هر ابزار چند نمره به دست می دهدا؟ کدام نمره را بر فرضیه آزمایی و پاسخ دادن به سوال های پژوهش استفاده خواهید کرد ؟

این نمره ها را به فهرست متغیرهایتان اضافه کنید . در پایان این فرایند ، فهرستی از سوال ها خواهید داشت که می خواهید با تحلیل آماری به آن ها پاسخ دهید . همچنین فهرست دیگری از متغیر ها دارید که تحلیل آماری از آن ها استفاده می کنند تا به سوال های پژوهش پاسخ دهند

تحلیل های آماری را به دو بخش جداگانه تقسیم می کنیم : تحلیل های مقدماتی و تحلیل های فرضیه آزمایی، تحلیل های مقدماتی برای موارد زیر انجام می شوند : 1 ) بررسی ویژگی های داده ها ، ۲ ) بررسی ویژگیهای ابزارها (مثل پایایی و روایی ، ، ۳ ، بررسی احتمال متغیر های مداخله گر ، , ۴ ) بررسی مفروضه های آزمونهای آماری ، تحلیل های فرضیه آزمایی بررسی می کند که آیا داده ها از فرضیه ها حمایت می کنند. برای انجام این کار ، فهرست سوال ها یا فرضیه ها را به همراه متغیر های خاصی که می خواهید برای پاسخ دادن به سوال پژوهش یا آزمون فرضیه استفاده کنید مشخص کنید .

در مرحله بعد، یکی از سؤال های پژوهش را انتخاب کنید مشخص کنید برای پاسخ دادن به این سوال ، چه متغیرهای ( نمرات ) مستقل یا وابسته ای باید بررسی شوند. مثلاً اگر سوال پژوهشی این است که : « آیا پسران و دختران مبتلا به اختلال نقص توجه – پیش فعالی یا عادی بودن ) و جنسیت ( پسر یا دختر بودن ) به عنوان ن متغیر مستقل و نمرات یادآوری به عنوان متغیر وابسته مشخص شوند . سپس از خود بپرسید : 1 ) آیا با مقایسه نمرات گروه های مختلف میتوان به این سوال پاسخ داد ؟ ،

2 ) آیا با ارتباط دادن نمرات متغیرهای مختلف در یک گروه واحد می توان به این سوال پاسخ داد ؟ در این مثال، می توان به سوال 1 پاسخ مثبت داد چون می خواهید دختران و پسران ، گروه مبتلا و گروه عادی و غیره را با هم مقایسه کنند عبارتند از : طرح های بین گروهی ، درون گروهی ، آزمایش آمیخته و شبه آزمایشی . در موارد زیر نیز می توان از آزمون های آماری برای مقایسه گروه ها استفاده کرد :

1 ) نمرات گروه های مستقل ( مثل زنان و مردان ) ، 2 ) نمرات یک گروه از آزمودنی ها که در زمان ها یا شرایط مختلف به دست آمده اند ( مثل نمرات پیش آزمون و پس آزمون ) .

در طرح های مقایسه گروه ها، آزمودنی ها با استفاده از متغیرهای مستقل به گروه های جداگانه تقسیم می شوند . هر گروه « سطح » نامیده می شود و یک نام دارد . در مثال بالا ، جنسیت دو سطح دارد ( پسر و دختر ) زیرا در تحلیل ها می خواهید پسران و دختران را جدا از هم به حساب آورید و آن ها را با هم مقایسه کنید .

تشخیص نیز دو سطح دارد ( اختلال نقص توجه – بیش فعالی و عادی بودن). اگر پژوهشگر به تفاوت های بین دو جنس علاقه مند نباشد ، جنسیت در نقش متغیر مستقل قرار نمی گیرد و تفاوت های جنسیتی تحلیل نمی شوند.

اگر می خواهید همه آزمودنیها را یک گروه در نظر بگیرید و روابط بین نمرات را بررسی کنید، طرح همبستگی احتمالا مناسب ترین طرح است. مثلاً ممکن است سؤال پژوهشی این باشد : « چه رابطه ای بین باور های سلامتی ، حمایت اجتماعی و رعایت رژیم دارویی وجود دارد؟ » این سؤال، همه آزمودنی ها را یک گروه واحد در نظر می گیرد. آزمودنی ها به گروهها (سطوح) جداگانه تقسیم نشده اند بلکه نمرات آزمودنی ها در پرسشنامه های حمایت اجتماعی و باورهای سلامتی با نمرات رعایت رژیم دارویی مرتبط می شوند. در طرح های همبستگی، متغیرها ممکن است پیوسته یا گسسته باشند، هرچند اغلب اوقات پیوسته هستند. با استفاده از روش های آماری همبستگی تلاش می کنیم به سؤالهایی درباره رابطه بین متغیرها پاسخ دهیم.
برخی روش های آماری همبستگی شامل آزمون مدل هستند. مدل سازی معادلات ساختاری و مدل سازی رشد خطی نمونه هایی از روشهای آماری آزمون مدل هستند. تفاوت عمده این فنون با سایر تحلیل های آماری در روش آزمون فرضیه هاست. در بسیاری از مقایسه های گروهی و روش های همبستگی، پژوهشگر به دنبال رد فرضیه صفر است و می خواهد نشان دهد آماره آزمون به طور معنی داری با صفر متفاوت است. در مقابل، آزمون مدل بررسی می کند داده های واقعی چقدر با مدل یا نظریه مطابقت دارند. در آزمون مدل، آزمونهای آماری نشان می دهند داده های واقعی با مدلی که طراحی کرده اید یا مدلی که از نظریه شما حمایت می کند چقدر مطابقت دارند. این زمینه مشکل دارند زیرا طرح پژوهش را به طور کامل مشخص نکرده اند. برخی موضوعات پژوهش را می توان با طرح های مقایسه ای یا رابطه ای بررسی کرد. مثلاً فرض کنید علاقه مند هستید بررسی کنید آیا کودکان دارای هوش بهر بالا با همسالانشان بیشتر مشکل دارند یا کودکان دارای هوش بهر پایین می توانید این پژوهش را به دو روش انجام دهید : ۱) نمرات هوش بهر و نمرات تعامل با همسالان را جمع آوری کنید و رابطه بین آنها را بررسی کنید ( یعنی همبستگی بین دو متغیر را به دست آورید ) ، ۲) کودکان را در گروه های با هوش بهر مختلف در دو یا چند سطح دسته بندی کنید ( مثلاً هوش بهر بالا و و هوش بهر متوسط ) و سپس با استفاده از آزمون های آماری تعیین کنید آیا این گروه ها از نظر تعامل اجتماعی با هم متفاوتند یا خیر .

روش تحقیق(فصل سوم)

طرح پژوهش
شرکت کنندگان (آزمودنیها)
محیط و ابزار پژوهش
متغیرهای مستقل
متغیرهای وابسته (اندازهها)
روش اجرا
اندازه گیری
عملیاتی کردن متغیرها
ویژگیهای مهم ابزارها را بشناسید
به اندازه کافی صحیح و مرتبط باشند.
پایایی ابزارهای خود را بسنجید
روایی ابزارهای خود را بسنجید
دستورالعمل ابزار
پایایی نمره گذاران
ثبات زمانی
روایی همگرا و ممیز
تعمیم پذیری در موقعیت های مختلف
ابزار های دیگران را با احتیاط به کار ببرید
از خطاهای رایج در ارزیابی و انتخاب ابزارها اجتناب کنید
ابزارهای پژوهش را تهیه کنید
انتخاب آزمون های آماری مناسب
ابتدا دانش آماری خود را افزایش دهید
برای تحلیل آماری برنامه ریزی کنید
تحلیل مقدماتی
آزمون های پارامتریک برای مقایسه گروه ها
تحلیل واریانس و آزمون های t
آزمونهای تعقیبی
تحلیل کوواریانس و تحلیل واریانس چند متغیری
آزمونهای ناپارامتری
آزمون های همبستگی
همبستگی دومتغیری (پارامتری و ناپارامتری )
رگرسیون
رگرسیون چند گانه پارامتری
نسخه های ناپارامتری رگرسیون
تحلیل کار کرد ممیز
تحلیل عاملی
رویکردهای آزمون مدل
مراقب داده های غیر مستقل باشید
مراقب اصطلاحات علمی باشید
با احتیاط از دیگران کمک بگیرید
جمع آوری ، مدیریت و تحلیل داده ها
مطالعه مقدماتی انجام دهید

سایت پایان نامه سرا بنا به تصویب قانون مبارزه با تقلب علمی، از تاریخ 1 مرداد ماه 1396 دیگر هیچ فعالیت در زمینه پایان نامه، مقاله و حتی ترجمه و چاپ کتاب ندارد. کلیه مشتریانی که قبل از این تاریخ کار خود را به ما سپرده اند می‌توانند از طریق ایمیل payannamehsara@gmail.com جهت کنسل نمودن کار و عودت مبلغ پرداختی با ما در ارتباط باشند.
در حال حاضر ما در زمینه تبلیغ در گوگل و سایت استخدام فعالیت می‌کنیم.